* ข้อแนะนำ : 1. ขอให้ อปท. เลือกคู่มือกลางไปปรับใช้เฉพาะกระบวนงานที่ อปท. ของท่านมีบริการอยู่เท่านั้น งานบริการบางกระบวนงานอาจมีใน อปท. บางแห่ง เช่น การให้สัมปทานโดยการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น, การขอต่ออายุการจัดตั้งตลาด ฯลฯ
2. เมื่อเลือก download คู่มือกลางแล้วให้ อปท. เปลี่ยนข้อความในหัวข้อ ดังนี้
     1) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เปลี่ยนเป็นชื่อ อปท. ของท่าน
     2) ช่องทางการให้บริการ : เปลี่ยนเป็นสถานที่ให้บริการของ อปท./สำนักงาน อปท. ของท่าน เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ของ อปท. ระยะเวลาเปิดให้บริการ
     3) ช่องทางการร้องเรียน : ใส่ที่อยู่สำนักงาน อปท. เบอร์โทรศัพท์ หรือช่องทางร้องเรียนอื่นๆ
3. สถ. จะปรับปรุงข้อมูลกระบวนงานคู่มือกลางเป็นระยะ หากได้รับการประสานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2558)


ลำดับ สำนักงาน
ก.พ.ร.
หน่วยงานระดับกระทรวง หน่วยงานระดับกรม ชื่อกระบวนงาน
ตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ
1 กระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
2กระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางการยื่นขอและอนุมัติสั่งจ่ายบำนาญพิเศษ /บำเหน็จพิเศษ
3กระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางการอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
4กระทรวงการคลังกรมศุลกากรการตรวจค้นเอกสาร ณ สถานประกอบการ
5กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
6กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
7กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมปศุสัตว์การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์
8กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมปศุสัตว์การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
9กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมปศุสัตว์การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง
10กระทรวงคมนาคมกรมการบินพลเรือนการยื่นขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศของผู้ประกอบการไทย
11กระทรวงคมนาคมกรมการบินพลเรือนการอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศของไทย ยกเว้นค่าธรรมเนียมการบิน
12กระทรวงคมนาคมกรมการบินพลเรือนการอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศทำการบินแบบไม่ประจำตามสิทธิในใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ(การบินเช่าเหมาลำรายเที่ยว/เป็นห้วงเวลา หรือ การบินเครื่องเปล่า หรือ การบินนำส่ง หรือ การบินทดสอบ/ฝึกบิน/เปลี่ยนฐาน หรือการบินทิ้งร่ม
13กระทรวงคมนาคมกรมการบินพลเรือนการอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศสัญชาติไทย ยกเว้นค่าธรรมเนียมการบิน
14กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดการขอจดทะเบียนสถานที่รับรวบรวมสิ่งของเพื่อส่งโดยทางไปรษณีย์
15กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดการขออนุญาตรับเป็นผู้จำหน่ายตราไปรษณียากร
16กระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
17กระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
18กระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
19กระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
20กระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
21กระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
22กระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
23กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
24กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
25กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
26กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
27กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
28กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
29กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
30กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
31กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
32กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
33กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
34กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
35กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
36กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
37กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
38กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
39กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
40กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
41กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่
42กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก "เด็กชาย" เป็น "นาย" และจาก "เด็กหญิง" เป็น "น.ส.")
43กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
44กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนด และไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
45กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม)
46กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
47กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
48กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
49กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
50กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี
51กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีขอมีบัตรครั้งแรก มีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว
52กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น
53กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ
54กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์
55กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ
56กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
57กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย
58กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอเลขที่บ้าน
59กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
60กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
61กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
62กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่
63กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการจำหน่ายชื่อรอง
64กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
65กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
66กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
67กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
68กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการจำหน่ายชื่อสกุล
69กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
70กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
71กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
72กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
73กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล
74กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเปลี่ยนชื่อตัว ตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง
75กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเปลี่ยนชื่อตัว ตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง (การใช้ราชทินนามของตนเป็นชื่อตัว ชื่อรอง)
76กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยเหตุอื่น
77กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการร่วมใช้ชื่อสกุล
78กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส กรณีคู่สมรสประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งหรือใช้ชื่อสกุลเดิมของตน
79กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเปลี่ยนชื่อสกุลเมื่อการสมรสสิ้นสุดลง
80กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ (เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง)
81กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
82กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
83กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
84กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓
85กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
86กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
87กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
88กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ
89กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
90กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
91กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)
92กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499
93กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
94กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
95กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
96กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปกระเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน
97กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
98กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
99กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
100กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
101กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์
102กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
103กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
104กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
105กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
106กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
107กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
108กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
109กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการรับแจ้งการตายเกินกำหนด
110กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
111กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
112กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
113กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการรับแจ้งการย้ายเข้า
114กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
115กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
116กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการรับแจ้งการย้ายปลายทาง
117กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการรับแจ้งการย้ายออก
118กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
119กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
120กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
121กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการสละมรดก
122กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการอนุญาตให้บุคคลสัญชาติไทยร่วมใช้ชื่อสกุล กรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลมีชีวิตอยู่
123กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการอนุญาตให้บุคคลสัญชาติไทยร่วมใช้ชื่อสกุล กรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลตายแล้ว หรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญ
124กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลกรณีเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลจะอนุญาตให้ผู้มีสัญชาติไทยผู้ใดร่วมใช้ชื่อสกุล
125กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติ หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย
126กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการออกหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติ หรือขอกลับคืนสัญชาติ
127กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองทะเบียนพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
128กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองทะเบียนสมรส
129กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองทะเบียนสัตว์พาหนะ (การจดทะเบียนตั๋วรูปพรรณสัตว์พาหนะ)
130กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองทะเบียนสัตว์พาหนะ (การนำสัตว์พาหนะกลับเข้ามาในราชอาณาจักร)
131กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองทะเบียนสัตว์พาหนะ (สัตว์พาหนะหาย)
132กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองทะเบียนหย่า
133กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองบันทึกฐานะของภริยา
134กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองบันทึกฐานะแห่งครอบครัว
135กระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
136กระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองการขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
137กระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองการขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
138กระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
139กระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
140กระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองการขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
141กระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
142กระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
143กระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
144กระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองการแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
145กระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองการแจ้งขุดดิน
146กระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
147กระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองการแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
148กระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองการแจ้งถมดิน
149กระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองการแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
150กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
151กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน
152กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
153กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
154กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
155กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
156กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
157กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
158กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกรณีคู่สมรสฝ่ายใดจะกลับมาใช้ชื่อสกุลเดิมของตน
159กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมอาคารศาลเจ้า
160กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
161กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการแก้ไขรายการ เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีการแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติ หรือจากสัญชาติอื่น เป็นสัญชาติอื่น (ระเบียบฯ ข้อ 115/1 (2))
162กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการแก้ไขรายการ เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีการแก้ไขรายการสัญชาติของบิดา มารดา ของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่น หรือไม่มีสัญชาติ เป็นสัญชาติไทย (ระเบียบฯ ข้อ 115/1 (3))
163กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการแก้ไขรายการ เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่น หรือไม่มีสัญชาติเป็นสัญชาติไทย (ระเบียบฯ ข้อ 115/1 (1))
164กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการแก้ไขรายการชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ชื่อบิดามารดา วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ในเอกสารทะเบียนประวัติ /ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรณีนำเอกสารราชการมาแสดง
165กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการแก้ไขรายการชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ชื่อบิดามารดา วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ในเอกสารทะเบียนประวัติ /ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง
166กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
167กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม
168กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอเช่าอาคาร/ท่ีดิน หรือขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคาร/ที่ดินของศาลเจ้า
169กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอใช้ราชทินนามของตนเป็นชื่อสกุล
170กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอใช้ราชทินนามของบุพการีหรือของผู้สืบสันดานเป็นชื่อสกุล
171กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอบ้านเลขที่ (ระเบียบฯ ข้อ 32)
172กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอบ้านเลขที่ กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
173กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติ หรือขอกลับคืนสัญชาติ
174กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ
175กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอมีบัตรครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์
176กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
177กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอหลักฐานการขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติ หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย
178กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
179กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
180กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
181กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการจัดตั้งศาลเจ้า
182กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการจำหน่ายชื่อและรายการ กรณีมีชื่อและรายการในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง (ระเบียบฯ ข้อ 109)
183กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคล เมือปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการ (ระเบียบฯ ข้อ 111) กรณีในเขต และกรณีสำนักทะเบียนอื่น
184กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการแต่งตั้งผู้จัดการปกครองศาลเจ้า ผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้า
185กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก
186กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543
187กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีคนได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ หรือโดยการแปลงสัญชาติ ขอสัญชาติไทยตามสามี หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย (ระเบียบฯ ข้อ 102)
188กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยบัญญัติขอกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น (ระเบียบฯ ข้อ 104)
189กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการออกบัตรและการใช้บัตรประจำตัวผู้จัดการปกครองศาลเจ้า ผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้า
190กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการอุทิศที่ดินให้เป็นสมบัติของศาลเจ้า
191กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
192กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองทะเบียนนิติกรรม (การจำนองเรือ)
193กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองทะเบียนนิติกรรม (การไถ่ถอนจำนองเรือ)
194กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองทะเบียนนิติกรรม(การซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ (เรือและแพ)
195กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองทะเบียนนิติกรรม(การไถ่ถอน การขายฝาก)
196กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองทะเบียนพินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
197กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองทะเบียนพินัยกรรมเอกสารลับ
198กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
199กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองทะเบียนรับรองบุตร
200กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองทะเบียนสัตว์พาหนะ (สัตว์พาหนะตาย)
201กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองทะเบียนสัตว์พาหนะ (กรณีตั๋วรูปพรรณสูญหาย)
202กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองทะเบียนสัตว์พาหนะ (การแก้ตำหนิรูปพรรณสัตว์พาหนะคลาดเคลื่อนจากตั๋วรูปพรรณ)
203กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองทะเบียนสัตว์พาหนะ (การนำสัตสว์พาหนะออกไปนอกราชอาณาจักร)
204กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองทะเบียนสัตว์พาหนะ (การย้ายสัตว์พาหนะไปต่างอำเภอ)
205กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองทะเบียนสัตว์พาหนะ (การโอนกรรมสิทธิ์และการจำนองสัตว์พาหนะ)
206กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
207กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
208กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)
209กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
210กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
211กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
212กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
213กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม
214กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ
215กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการรับชำระภาษีป้าย
216กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
217กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการให้สัมปทานโดยการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น
218กระทรวงศึกษาธิการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติการจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
219กระทรวงศึกษาธิการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติการรับสมัครสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า)
220กระทรวงศึกษาธิการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติการสมัครเข้ารับการทดสอบ GAT/PAT การทดสอบวิชาสามัญ และการทดสอบวัดสมรรถนะครู
221กระทรวงศึกษาธิการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติการออกหนังสือรับรองผลการทดสอบ หรือ ใบรายงานผลการทดสอบ
222กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
223กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
224กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยการขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
225กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
226กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
227กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
228กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
229กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
230กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
231กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
232กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
233กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
234กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
235กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
236กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
237กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
238กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
239กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
240กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
241กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
242กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
243กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
244กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาการขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
245กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
246กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ>การลงทะเบียนเลือก/เปลี่ยนหน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
247กระทรวงอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมการแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
248กระทรวงอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมการแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
249กระทรวงอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมการแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
250กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายการขอจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อย ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527
251กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายการขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527
252กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
253กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายการขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527
254สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการการลงทะเบียนสมัครสมาชิก TCU เพื่อศึกษาบทเรียนออนไลน์
255สำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีการให้ความเห็นชอบในการใช้ธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่เสียชีวิต
256กระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานการออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่ 1, ง และ จ ลักษณะที่ 1)
257กระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานการออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง
258กระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานการทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 1 : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ
259กระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานการทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 2 : ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ
260กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอตรวจหลักฐาน รายการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
261กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไทยพลัดถิ่น
262กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก
263กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการขอใบแทนหนังสือสำคัญเกี่ยวกับทะเบียนชื่อบุคคล กรณีชำรุดในสาระสำคัญ หรือสูญหาย
264กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่