ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2565

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี 66-70

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
  • 926,526
  • 20