ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2565

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี 66-70

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิบัติราชกา รประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
  • 942,322
  • 276