คณะผู้บริหาร

นายขจร ศรีชวโนทัย
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทร 0657326541
kajohnsr@dla.go.th

นายเอกวิทย์ มีเพียร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(1)
โทร 0630210669
aekawitme@dla.go.th

นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(2)
โทร 0613930303
siriphansr@dla.go.th

นายสุรพล เจริญภูมิ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(3)
โทร 0892449924
surabhonja@dla.go.th

ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
โทร 061-393-8118
khanchaithan@gmail.com

นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์
รองผู้ตรวจราชการกรม (2)
โทร 062-602-5660
dla0811@dla.go.th

นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์
ผู้ตรวจราชการกรม (3)
โทร 0812554859
witsanu5588@gmail.com

นายสมบูรณ์ สุธีระกูล
ผู้ตรวจราชการกรม (4)
โทร 0812554859
mysomboon@hotmail.com

นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม
ผู้ตรวจราชการกรม (5)
โทร 0613843861
kkukiat.08@gmail.com

นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต
ผู้ตรวจราชการกรม (6)
โทร 0614041212
orwadeeo@yahoo.com

นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
โทร 0818904439
dla0818_1@dla.go.th

-ว่าง-
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบ มาตรฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น
โทร 022419000 ต่อ 2112

-ว่าง-
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่น
โทร 022419000 ต่อ 5312

นายปิยะ คังกัน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทร 0811743688
sn.bk@hotmail.com

-ว่าง-
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการคลังท้องถิ่น
โทร 022419000 ต่อ 1413

นายศิริรัตน์ บำรุงเสนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น
โทร 0922471466
siriratneo@gmail.com

นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์
ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
โทร 0812929595
phrainn@hotmail.com

พันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร 0811743785
bhpersonnel0809.1@gmail.com

นายกรวุฒิ บรรยงวรพินิจ
ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
โทร 081-859-7484
korawootbu@dla.go.th

นายพงษ์ศักดิ์ กวีนนทชัย
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
โทร 022419000 ต่อ 1501
sophoro@hotmail.com

นายพนมเทียน เส้งวั่น
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
โทร 0899734801
Panomtianse@dla.go.th.

นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
โทร 0659849984
norasaksu@dla.go.th

นายพลวัฒน์ การุญภาสกร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร 0892544711

นายชำนาญ มีขำ
เลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทร 0875972435
dla0801@dla.go.th

นางประอรรัตน์ กาญจน์ธนภัทร
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทร 0949955928
praonrat.kan@hotmail.com

นางมนัสวี มนตริวัต
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร 0899691726
manasaweemo@dla.go.th

นางชบาไพร ชุนถนอม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 0-2241-9012 ต่อ 1122 - 1141
chabaprai@dla.go.th

นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์
ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น
โทร 0818904439
dla0818_1@dla.go.th

นายศิริรัตน์ บำรุงเสนา
ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
โทร 0922471466
urban2dla@gmail.com

นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
โทร 0811706748
wannapakh@dla.go.th

นางสาวกวิตา วาจากิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร 022419000 ต่อ 1251-1252
dla0812@dla.go.th

นางพัทธานันท์ ยังตรง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร 0811749371
patananya@dla.go.th

นางสาวจิราภรณ์ พงศ์วัชร์
หัวหน้าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทร 0875886927
prettycat_23@hotmail.com

นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น
โทร 0812929595
phrainn@hotmail.com