คณะผู้บริหาร

นายขจร ศรีชวโนทัย
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทร 0657326541
kajohnsr@dla.go.th

นายเอกวิทย์ มีเพียร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(1)
โทร 0630210669
aekawitme@dla.go.th

นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(2)
โทร 0613930303
siriphansr@dla.go.th

นายสุรพล เจริญภูมิ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(3)
โทร 0892449924
surabhon2024@gmail.com

นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
โทร 062-602-5660
dla0811@dla.go.th

นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์
รองผู้ตรวจราชการกรม (2)
โทร 0812554859
witsanu5588@gmail.com

นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม
ผู้ตรวจราชการกรม (3)
โทร 0613843861
kkukiat.08@gmail.com

นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต
ผู้ตรวจราชการกรม (4)
โทร 0614041212
orwadeeo@yahoo.com

-ว่าง-
ผู้ตรวจราชการกรม (5)
โทร 022419000 ต่อ 1326

-ว่าง-
ผู้ตรวจราชการกรม (6)
โทร 022419000 ต่อ 1326

-ว่าง-
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
โทร 022419036

น.ส.ลัดดาวรรณ น้อยอรุณ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบ มาตรฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น
โทร 0849415414
-

นายเทพสุริยา สะอาด
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่น
โทร 0838882828
-

นายปิยะ คังกัน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทร 0811743688
sn.bk@hotmail.com

-ว่าง-
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการคลังท้องถิ่น
โทร 022419000 ต่อ 1413

-ว่าง-
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น
โทร 022419000
-

นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์
ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
โทร 0812929595
phrainn@hotmail.com

พันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร 0811743785
bhpersonnel0809.1@gmail.com

นายโกมินทร์ อินรัสพงศ์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
โทร 081-859-7484

นายพงษ์ศักดิ์ กวีนนทชัย
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
โทร 0899011053
sophoro@hotmail.com

นายพนมเทียน เส้งวั่น
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
โทร 0899734801
Panomtianse@dla.go.th.

นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
โทร 0818904439
-

นายพลวัฒน์ การุญภาสกร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร 0892544711
-

นายชำนาญ มีขำ
เลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทร 0875972435
dla0801@dla.go.th

นางประอรรัตน์ กาญจน์ธนภัทร
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทร 0949955928
praonrat.kan@hotmail.com

นางมนัสวี มนตริวัต
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร 0631956651
manasaweemo@dla.go.th

นางชบาไพร ชุนถนอม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 0-2241-9012 ต่อ 1122 - 1141
chabaprai@dla.go.th

นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์
ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น
โทร 0818904439
dla0818_1@dla.go.th

นางสาวปรียาภัทร์ จันทร์ทิพย์
ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
โทร 0936415553
-

นายธีร์ พัฒนากูล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
โทร 0818878257
theepa@dla.go.th

นางสาวกวิตา วาจากิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร 081-8597785
dla0812@dla.go.th

-ว่าง-
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน
โทร 022419000 ต่อ 1312
-

นางสาวจิราภรณ์ พงศ์วัชร์
หัวหน้าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทร 0875886927
prettycat_23@hotmail.com

นายชินกร ดีสุยา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น
โทร 0861819697

ข้อมูล ณ วันที่ 29/04/2567