วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  27 กันยายน 2566
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายขจร ศรีชวโนทัย
อสถ.
13.30 น. ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ N 409 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
นายเอกวิทย์ มีเพียร
ร.อสถ.
10.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2566 ห้องประชุม กบท. อาคาร กบท. ชั้น 2 สถ.
   15.00 น. ประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงกฎหมายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2566 ห้องประชุม 4202 อาคาร 4 ชั้น 2 สถ.
นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี
ร.อสถ.
09.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 9/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ห้องปฏิบัติราชการ ร.อสถ. อาคาร 5 ชั้น 2 สถ.
   13.30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ. ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 สถ.
   13.30 น. ประชุมชี้แจงหลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤตและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) ในฐานะที่ปรึกษา ห้องประชุมสัตตบงกช (ห้องประชุม B 602) ชั้น 6 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
นายสุรพล เจริญภูมิ
ร.อสถ.
13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ. ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 สถ.