อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายวัลลภ พริ้งพงษ์
นายวัลลภ พริ้งพงษ์
hotnews
fb twitter
new  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     || ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล     || การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบวงเงินค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     || ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     || ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ||      
ข่าวผู้บริหาร
ภาพกิจกรรม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับฟังบรรยายสรุปการจัดระเบียบชายหาดหัวหิน ณ ห้องรับรองท่าอากาศยานหัวหิน (บ่อฝ้าย) พร้อมตรวจเยี่ยมและดูการจัดระเบียบชายหาดหัวหิน...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายชาญนะ เอี่ยมแสง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานพิธีมอบรางวัลนักเรียนครู ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2558
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2558 และการจัดงาน 110 ปี เฉลิมฟ้าท่าฉลอม 18 มีนา สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รับฟังการนำเสนอขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมายและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่เร่งด่วน พร้อมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายโชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวรายงานเกี่ยวกับพันธกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในพิธีเปิดงานเวทีพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำ...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล เพื่อถวายเป็นของขวัญ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรม...
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2558
อ่านต่อ
ข่าวสำนัก/กอง/สถจ.
ภาพกิจกรรม นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.กระบี่ จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพญาครุุฑประจำศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.กระบี่ ร่วมกับ สสส.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนระบบการจัดการสุขภาวะ
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.เลย จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและปลัด อปท. ครั้งที่ 1/2558
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.ระยอง จัดโครงการฝึกอบรมพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ปี 2558
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม ประชุม ก.อบต.จ.ยะลา ครั้งที่ 3/2558
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม ทถจ.กาฬสินธุ์ กล่าวให้โอวาท มอบวุฒิบัตรและปิดงานโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และงานวิชาการของ
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และงานวิชาการของครูผู้ดูแลเด็กฯ รุ่นที่ 2
อ่านต่อ
หนังสือราชการ
 • รวมหนังสือราชการ/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของ สถ.
ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
 • บริการรับฟังความคิดเห็น และรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน
ระบบอินทราเน็ต
 • ระบบการเผยแพร่ข้อมูล
  ข่าวสาร ภายในของกรม
อีเมล
 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อมูลสารสนเทศ
 • ระบบสารสนเทศ
 • หน่วยงานภายใน
 • วีดิทัศน์

ข้อมูลสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ

หน่วยงานภายใน

วีดิทัศน์

 • ภาพ โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล (คลิปวีดีโอการ์ตูน นายสมชาย นายสมนึก) ภาพ โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล (ภาพยนต์สั้น ความดี เริ่มได้ ที่ใจเรา)
 • ภาพ โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล (คลิปวีดีโอสัมภาษณ์ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์) กับการปฏิรูปประเทศไทย รายการ
 • ภาพ โครงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตอนที่ 1 ภาพ โครงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตอนที่ 2
 • ภาพ ศูนย์ดำรงธรรมมิติใหม่ ภาพ เมืองสวย
 • ภาพ น้ำใส ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่1
 • ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่2 ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่3
 • ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่4 ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่5
 • ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่6 ภาพ อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่7
 • ภาพ แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนที่ 1 ภาพ แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนที่ 2
 • ภาพ แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนที่ 3 ภาพ แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนที่ 4
 • ภาพ แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนที่ 5 ภาพ แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนที่ 6
 • ภาพ แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนที่ 7 ภาพ แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนที่ 8
 • ภาพ แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนที่ 9 ภาพ แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนที่ 10
 • ภาพ แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนที่ 11 ภาพ บันทึกข้อตกลงร่วมกับ สสส.
 • ภาพ นำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ภาพ รางวัลพระราชทานพระเจ้าอยู่หัว อปท.พอเพียงสนง.กปร.การบริหารจัดการ ภาพ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน รางวัลถ้วยพระราชทานพระเทพฯ(ศูนย์การเรียนรู้)
 • ภาพ เทศบาลตำบลเนินฆ้อ จ.ระยอง รางวัลถ้วยพระราชทานพระเทพฯ ภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ จ.นครปฐม
 • ภาพ เทศบาลตำบลบ้านช่อง จ.ฉะเชิงเทรา(การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจากแผนชุมชน) ภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง จ.มหาสารคาม(การพัฒนาเด็กและเยาวชน)
 • ภาพ องค์การบริการส่วนท้องถิ่น ต.ยางคำ อ.หนองรือ จ.ขอนแก่น(สวัสดิการชุม) ภาพ ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่(การจัดการที่ดินทำกิน)
 • ภาพ เทศบาลเมืองแกนพัฒนา จ.เชียงใหม่(สุขภาพชุมชน) ภาพ สรุปทิศทางในอนาคต การประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติคุณค่าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
 • ภาพ วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบริหารงานอย่างไร
 • ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตอบสนองและทำงานตามนโยบายรัฐอย่างไร ภาพ กลไกการปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องคำนึงถึงสิ่งใด
 • ภาพ มีความท้าทายใดบ้างในการปฏบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
 • ราคาน้ำมัน
 • อัตราแลกเปลี่ยน
 • พยากรณ์อากาศ
 • ราคาหุ้น
 • ราคาทองคำ
logo ธนาคารกรุงเทพ
 
logo stt
 
logo taradthong
 
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวกีฬา
 • ข่าวหนังสือพิมพ์
 • ข่าวประจำวัน
bangkokpost banmuang bangkokbiznews dailynews khaosod komchadluek
matichon nationchannel naewna siamsport siamrath thaipost
manager thairath posttoday
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid XHTML 1.0 Transitional
 • 82,841,093
 • 6,821