สื่อวีดิทัศน์

สืบสานแนวทางพระราชดำริ

สืบสานแนวทางพระราชดำริ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

คุณค่าคำ...นำชีวิต

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ ทางสถานีข่าวไทยรัฐทีวี

เดินหน้าประเทศ (ประชารัฐร่วมใจ ประเทศไทยไร้ขยะ)

กรมท้องถิ่นสานพลังประชารัฐช่วยเกษตรกร ครั้งที่ ๒ ยอดรวมแล้วกว่า ๓๒ ตัน

สกู๊ปข่าวโครงการประเทศไทยไร้ขยะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน ตอน มุ่งสร้างท้องถิ่นไทย ให้เข้มแข็งโปร่งใส ๓ มิ.ย. ๖๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการ ณ ตลาด อ.ต.ก.

สถ. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำปี ๒๕๖๐

สถ. จัดทำแผนพัฒนาชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐

เช้านี้ประเทศไทย ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๐ โครงการน้ำคือชีวิตสู่แปลงเกษตรผสมผสาน

ท้องถิ่น 4.0

๑ ท้องถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : โครงการอบรมหลักสูตรท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๑๐ ธนาคารขยะ จ.สมุทรสาคร

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๙ แผนช่วยเหลือของเทศบาลเมืองสุข จ.ชลบุรี

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๘ โครงการด้านการศึกษาสู่ AEC จ.ลําพูน

ชมชนเปลี่ยนโลก EP.๗ การบริหารจัดการขยะ เกาะคา จ.ลำปาง

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๖ โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการ

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๕ ขายข้าวสารช่วยชาวนา จังหวัดสุรินทร

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๔ โครงการแปลงเกษตรพอเพียง ต.มาบข่า จ.ระยอง

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๓ พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อสวนลําไย จังหวัดจันทบุรี

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๒ บ้านท้องถิ่นไทย จังหวัดเพชรบุรี

ชุมชนเปลี่ยนโลก EP.๑ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ลา จ.สิงห์บุรี

พระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข

รางวัลพระราชทานพระเจ้าอยู่หัว อปท.พอเพียงสนง.กปร.การบริหารจัดการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี ๒๕๖๐ ตอนที่ ๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี ๒๕๖๐ ตอนที่ ๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ณ จังหวัดระยอง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวนา จ.สุรินทร์

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เรื่องโครงการตามแนวพระราชดำริ (รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน)

โครงการติดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP) อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท

รายการที่นี่ประเทศไทย พฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ตอนสถ.มอบวุฒิบัตรผู้สูงอายุ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยงู จ.ชัยนาท

เดินหน้าประเทศไทย ตอนการบริหารจัดการขยะ จังหวัดสะอาดตามแนวทางประชารัฐ

สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 5

สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 1

สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 2

สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 3

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แรลลี่ ครอบครัวท้องถิ่น ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม...

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม...

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม...

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม...

ท้องถิ่นไทย รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

ท้องถิ่นไทยส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม

ท้องถิ่นสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกาะคา จ.ลำปาง

สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 6

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แด่ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยร่วมพิธีประสาทปริญญา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 4

คำกล่าวอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ปี ๒๕๕๙

นำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การแถลงข่าวผลงานกระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน

โครงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตอนที่ 1

โครงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตอนที่ 2

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่1

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่2

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่3

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่4

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่5

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่6

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่7

คลิปวีดีโอศูนย์ดำรงธรรมมิติใหม่

คลิปวีดีโอ เมืองสวย

คลิปวีดีโอ น้ำใส