สื่อวีดิทัศน์

พระผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข

สืบสานแนวทางพระราชดำริ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

คุณค่าคำ...นำชีวิต

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี ๒๕๖๐ ตอนที่ ๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี ๒๕๖๐ ตอนที่ ๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ณ จังหวัดระยอง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวนา จ.สุรินทร์

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เรื่องโครงการตามแนวพระราชดำริ (รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน)

โครงการติดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP) อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท

รายการที่นี่ประเทศไทย พฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ตอนสถ.มอบวุฒิบัตรผู้สูงอายุ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยงู จ.ชัยนาท

เดินหน้าประเทศไทย ตอนการบริหารจัดการขยะ จังหวัดสะอาดตามแนวทางประชารัฐ

สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 5

สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 1

สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 2

สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 3

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แรลลี่ ครอบครัวท้องถิ่น ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม...

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม...

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม...

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม...

ท้องถิ่นไทย รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

ท้องถิ่นไทยส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม

ท้องถิ่นสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกาะคา จ.ลำปาง

สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 6

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แด่ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยร่วมพิธีประสาทปริญญา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สารคดีสั้น ชุด ท้องถิ่นไทย หัวใจธรรมภิบาล ตอนที่ 4

คำกล่าวอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ปี ๒๕๕๙

นำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รางวัลพระราชทานพระเจ้าอยู่หัว อปท.พอเพียงสนง.กปร.การบริหารจัดการ

การแถลงข่าวผลงานกระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน

โครงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตอนที่ 1

โครงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตอนที่ 2

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่1

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่2

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่3

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่4

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่5

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่6

อปท.ต้นแบบคุณธรรมตอนที่7

คลิปวีดีโอศูนย์ดำรงธรรมมิติใหม่

คลิปวีดีโอ เมืองสวย

คลิปวีดีโอ น้ำใส