กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  79955
     ตั้งแต่วันที่ 16/09/2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น


การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
:การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566    07/08/2566
    [หนังสือ สถ. ที่ มท 0810.7/ว 3221 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เรื่อง การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2566]
    [แนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566]
    [แบบรายงานโครงการสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566]
    [แบบสรุปผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566]
    [แบบรายงานผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 (บัญชี 1 และบัญชี 2)]
    [แบบสรุปย่อโครงการสำคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566]
    [Infographic การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566]
    [เกณฑ์การให้คะแนนด้านที่ 1 ด้านการศึกษา (โรงเรียน)]
    [เกณฑ์การให้คะแนนด้านที่ 2 ด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)]
    [เกณฑ์การให้คะแนนด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข]
    [เกณฑ์การให้คะแนนด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม]
    [เกณฑ์การให้คะแนนด้านที่ 5 ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น]
    [เกณฑ์การให้คะแนนด้านที่ 6 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น]
    [เกณฑ์การให้คะแนนด้านที่ 7 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย]
    [เกณฑ์การให้คะแนนด้านที่ 8 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ]
    [เกณฑ์การให้คะแนนด้านที่ 9 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 66]
    [เกณฑ์การให้คะแนนด้านที่ 10 ด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชน]
    [เกณฑ์การให้คะแนนด้านที่ 11 การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)]
    [หนังสือ สถ. ที่ มท 0810.7/ว4561 ลงวันที่ 7 พ.ย. 2566 เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566]
    [รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2566]
:การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 - 09/05/2565
    [หนังสือ สถ. ที่ มท 0810.7/ว 1330 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565]
    [แนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565]
    [แบบรายงานโครงการสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565]
    [แบบสรุปผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565]
    [แบบรายงานผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (บัญชี 1 และบัญชี 2)]
    [แบบสรุปย่อโครงการสำคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565]
    [Infographic การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565]
    [เกณฑ์การให้คะแนน ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา]
    [เกณฑ์การให้คะแนน ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุขษา]
    [เกณฑ์การให้คะแนน ด้านที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม]
    [เกณฑ์การให้คะแนน ด้านที่ 4 ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น]
    [เกณฑ์การให้คะแนน ด้านที่ 5 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น]
    [เกณฑ์การให้คะแนน ด้านที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย]
    [เกณฑ์การให้คะแนน ด้านที่ 7 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ]
    [เกณฑ์การให้คะแนน ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน]
    [เกณฑ์การให้คะแนน ด้านที่ 9 ด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชน]
    [ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565]
    [หนังสือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565]
:การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 - 19/07/2564
    [ว 547 การคัดเลือก อปท. ดีเด่น 61 ฉ.1]
    [ว 1731 การคัดเลือก อปท. ดีเด่น 61 ฉ.2]
    [ว 2682 การคัดเลือก อปท. ดีเด่น 61 ฉ.3]
    [ผลการคัดเลือก อปท. ดีเด่น 61]
:การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 - 19/07/2564
    [หนังสือรวบรวมผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562]
    [ว 2801การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ฉ.1]
    [ผลการคัดเลือก อปท. ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562]
    [การมอบเกียรติบัตร อปท. ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562]
    [หนังสือนำส่ง หนังสือเผยแพร่ผลงาน อปท. ดีเด่น 2562]
    [ว 3653 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ฉ.2]
:การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 - 19/07/2564
    [ว 1193 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564]
    [อินโฟกราฟฟิค แนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564]
    [ว 2073 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564]
    [หนังสือ สถ. ที่ มท 0810.7/ว 1266 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564]


    

ข้อมูลที่ 1 - 5 จาก 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8