FAQs

     จำนวนรายการต่อหน้า

คำตอบ (1): ลงเฉพาะโครงการงบลงทุน สิ่งปลูสร้าง เช่น ทางน้ำ สิ่งปลูกสร้าง อื่นๆ (ระบุ)
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (2): รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายประจำเดือน
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (3): กรอกข้อมูลตามไตรมาสที่บริหารสั่งการงบประมาณใช้ปีต่อไป
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (4): สามารถทำได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 21 และข้อ 22 ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 1. การแก้ไข เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดของโครงการโดยไม่ทำให้ วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป เช่น ตัวอย่างที่หนึ่ง หมู่ที่ 11 ข้อเท็จจริงคือ หมู่ที่ 1 ตัวอย่างที่สอง ทุกคนก็รู้ว่าคลองยายสา อยู่ในหมู่ที่ 4, 7, และ 8 แต่เขียนในโครงการผิดเป็นหมู่ที่ 9 ก็ทำให้ หรือแก้ให้ถูกต้องเสีย เป็นต้น 2. การเปลี่ยนแปลง เป็นการทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่ เวลา พื้นที่ ขอบเขต (สภาพเปลี่ยนไป) เป็นต้น โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี ที่เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เปลี่ยนแปลง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ที่เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ทั้งนี้ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องบันทึกในระบบ e-Plan ให้แก้ไขในระบบ e-Plan ด้วย
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (5): สามารถทำได้ และทำได้ตลอดเวลา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 23 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำ ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและ ความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ๓. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป ทั้งนี้ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องบันทึกในระบบ e-Plan ให้แก้ไขในระบบ e-Plan ด้วย
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (6): ในการกรอกข้อมูลเมนูรายรับ-รายจ่ายจะต้องกรอกตามที่มีการรับจริงและเบิกจ่ายจริงซึ่งทางระบบ e-Plan จะให้นำเข้าข้อมูลตอนสิ้นปีงบประมาณนั้น
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (7): เงินเดือนค่าตอบแทนค่าครุภัณฑ์ขนาดเล็กให้กรอกข้อมูลในเมนูเงินอุดหนุนทั่วไป
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (8): เลือกโครงการที่ลงนามสัญญาแล้ว เลือกปุ่มแก้ไขหลังชื่อโครงการและคลิกปุ่มเพิ่มคู่สัญญา โดยจะทำการเพิ่มคู่สัญญาได้ในกรณีที่ยังมีวงเงินคงเหลือเท่านั้น
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (9): ผู้ที่มีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในชั้นนั้น สามารถซื้อมาใส่เองได้ แต่จะใส่ชั้นสูงกว่าที่ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาไม่ได้
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (10): ขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ที่ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (สน.บถ.) ฝ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบอร์โทรติดต่อ 0-2241-9052 หรือ 0-2241-9000 ต่อ 3122
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (11): ขอรับได้เมื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ส่งมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวน 20 เปอร์เซ็นต์ ของผู้มีสิทธิได้รับทั้งหมด ให้ สถ. โดยวิธีการขอรับเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองการเจ้าหน้าที่กำหนด
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (12): 1. ผู้ขอใช้สิทธิสวัสดิการกู้เงิน แจ้งความประสงค์โดยยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ต่อ กจ. เพื่อออกหนังสือรับรอง ก่อนจะยื่นเรื่องกับธนาคาร 15 วันทำการ 2. สถ. จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอหนังสือรับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ) เพื่อออกหนังสือรับรอง 3. กจ. ดำเนินการส่งหนังสือรับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ) ที่ผู้มีอำนาจ ลงนามได้ลงนามแล้ว ให้กับผู้ขอกู้เงินตามโครงการสวัสดิการเพื่อนำไป ยื่นต่อธนาคารที่เกี่ยวข้อง
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (13): 1. ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2. พนักงานราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เฉพาะโครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก) หมายเหตุ พนักงานส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา กทม. รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัด อปท. ต่าง ๆ ไม่สามารถใช้สิทธิกู้เงินตามโครงการสวัสดิการของ สถ. ได้ (ทั้งนี้ กรณี อปท. หากจะดำเนินการกู้เงินต้องไปจัดทำบันทึกข้อตกลงกับทางธนาคารเองโดยตรง)
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (14): ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการต่างประเทศและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 หมวดที่ 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 13 (3) กำหนดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้อนุมัติ ให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกตำแหน่งในสังกัดกระทรวงหรือทบวง เดินทาง ไปราชการต่างประเทศ ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่มีแนวทางในการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยให้ข้าราชการที่มีความประสงค์จะเดินทางไปราชการต่างประเทศดำเนินการจัดส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติมายังกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ เพื่อกองการเจ้าหน้าที่จะได้เสนอขออนุมัติจากปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป ทั้งนี้ เอกสารประกอบการขออนุมัติประกอบด้วย 1. หนังสือนำจากต้นสังกัดเพื่อขออนุมัติ 2. หนังสือเชิญจากหน่วยงานภายนอก และ/หรือเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง 3. กำหนดการเดินทาง/ศึกษาดูงาน
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (15): 1. การย้ายเปลี่ยนตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถพิจารณาดำเนินการได้เป็น 3 กรณี ดังนี้ 1.1 กรณีตำแหน่งประเภททั่วไปทุกระดับ สามารถดำเนินการย้ายเปลี่ยนตำแหน่งได้โดยไม่ต้องส่งผลงานเพื่อประเมินย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง เนื่องจาก ก.พ. กำหนดให้ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและเจ้าพนักงานธุรการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน 1.2 กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ สามารถดำเนินการย้ายเปลี่ยนตำแหน่งได้โดยไม่ต้องส่งผลงานเพื่อประเมินย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง 1.3 กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป สามารถดำเนินการย้ายเปลี่ยนตำแหน่งได้ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีคำสั่งแต่งตั้งให้ไปรักษาการในตำแหน่งที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่ง เพื่อประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน กรณีการย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (ในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม) 2. ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายเปลี่ยนตำแหน่งทุกกรณีจะต้องเป็น ผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่กำหนดไว้ ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือได้รับการยกเว้นจาก ก.พ. 3. ผู้ที่มีความประสงค์จะย้ายเปลี่ยนตำแหน่งสามารถยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกโดยใช้แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เช่นเดียวกับกรณีการยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งเดียวกันในกรณีทั่วไป และจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด (กรณีข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป)
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (16): ใช้หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 โดยยื่นเรื่องเสนอขอที่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) ฝ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบอร์โทรติดต่อ 0-2241-9052 หรือ 0-2241-9000 ต่อ 3122
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (17): สามารถตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองได้ทางเว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th ของสำนักงาน ก.พ. ที่เมนู ?การเข้ารับราชการ? ?ประเภทการรับรองคุณวุฒิ?
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (18): กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้บริการ e-mail แก่ อปท. ละ ๑ e-mail กรณีหน่วยงานย่อยของ อปท. มีความต้องการใช้งาน e-mail ให้ประสานเพื่อรับทราบ e-mail จาก อปท. ที่สังกัด หรือโทรศัพท์สอบถามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๔, ๑๑๐๕, ๑๑๑๒ และ ๑๑๑๖
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]

คำตอบ (19): โทรศัพท์สอบถามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๔, ๑๑๐๕, ๑๑๑๒ และ ๑๑๑๖
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]

คำตอบ (20): ตอบ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องใช้ e-mail Address ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username และ Password ในการเข้าใช้งานระบบ e-GP โดย e-mail Address ที่ใช้ลงทะเบียนจะต้องเป็น e-mail ของหน่วยงานภาครัฐ (ลงท้ายด้วย .go.th) เท่านั้น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ e-mail ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ภายใต้โดเมนเนม @dla.go.th ลงทะเบียนในระบบ e-GP ได้
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]  • 95,058,179
  • 494