คณะผู้บริหาร

นายประยูร รัตนเสนีย์
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทรศัพท์ 66 02-243-2257 ต่อ1221
prayoonra@dla.go.th

นายสันติธร ยิ้มละมัย
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(1)
โทรศัพท์ 66 02-241-4563-4 ต่อ1552
santithonyi@dla.go.th

นายทวี เสริมภักดีกุล
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(2)
โทรศัพท์ 66 02-241-9038 ต่อ5202-4
taweese@dla.go.th

นายขจร ศรีชวโนทัย
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(3)
โทรศัพท์ 66 02-241-9054 ต่อ
kajoha36@gmail.com

นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
โทร 66 081-255-4859 ต่อ
petcharat_lert@hotmail.com

นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี
รองผู้ตรวจราชการกรม (2)
โทร 66 02-243-2279 ต่อ061-3930303
pitiponpo@dla.go.th

ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา
ผู้ตรวจราชการกรม (3)
โทร 66 061-393-8118 ต่อ
khanchaithan@gmail.com

นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์
ผู้ตรวจราชการกรม (4)
โทร 66 062-602-5660 ต่อ
dla0811@dla.go.th

นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี
ผู้ตรวจราชการกรม (5)
โทร 66 061-384-3861 ต่อ
theerayutsa@dla.go.th

นายสุรพล เจริญภูมิ
ผู้ตรวจราชการกรม (6)
โทร 66 022432279 ต่อ089-2449924
chutipornse@dla.go.thโทร 66 ต่อ

นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
โทร 66 - ต่อ
-โทร 66 ต่อโทร 66 ต่อโทร 66 ต่อโทร 66 ต่อโทร 66 ต่อ

นายอิสระ ละอองสกุล
ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
โทร 66 - ต่อ
issarala@dla.go.th

พ.จ.อ. ชนินทร์ ราชมณี
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร 66 0-2241-9051-2, 0-2241-9055-6 ต่อ3123
-

นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย
ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
โทร 66 0-2243-2282, 0-2243-2176 ต่อ
-

นางจิรพัฒน์ เธียรพานิช
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
โทร 66 0-2241-9045 ต่อ1503-4
jirapatth@dla.go.thโทร 66 ต่อ

นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
โทร 66 0-2241-9034-35 ต่อ1423,1424
norasaksu@dla.go.th

นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร 66 0-2241-9021-3 ต่อ5301-5338
speo999@gmail.com

นายธีร์ พัฒนากูล
เลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทร 66 0-2241-9016 ต่อ
theepa@dla.go.thโทร 66 ต่อโทร 66 ต่อ

นางสาวบานชื่น วิจิตรกานต์วงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 66 0-2241-9012 ต่อ1122 - 1141
banchuen@dla.go.th

นางชบาไพร ชุนถนอม
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
โทร 66 0-2241-9026,0-241-4588,0-2241-2259 ต่อ1302
chabaprai@dla.go.th

นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
โทร 66 0-2241-9000 ต่อ1104 - 1116
wannapakh@dla.go.th

นางสาวกวิตา วาจากิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร 66 022419000 ต่อ1251-1253
dla0812@dla.go.th

นางพัทธานันท์ ยังตรง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร 66 0-2243-2225 ต่อ
patananya@dla.go.th

นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์
หัวหน้าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทร 66 - ต่อ
-