คณะผู้บริหาร

นายขจร ศรีชวโนทัย
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทรศัพท์ 66 0892544710 ต่อ
kajohnsr@dla.go.th

นายทวี เสริมภักดีกุล
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(1)
โทรศัพท์ 66 02-241-9038 ต่อ5202-4
taweese@dla.go.th

นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(2)
โทรศัพท์ 66 - ต่อ
thanitwong@gmail.com

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(3)
โทรศัพท์ 66 0657289418 ต่อ
localgov@hotmail.com

นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
โทร 66 081-255-4859 ต่อ
petcharat_lert@hotmail.com

นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี
รองผู้ตรวจราชการกรม (2)
โทร 66 02-243-2279 ต่อ061-3930303
pitiponpo@dla.go.th

ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา
ผู้ตรวจราชการกรม (3)
โทร 66 061-393-8118 ต่อ
khanchaithan@gmail.com

นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์
ผู้ตรวจราชการกรม (4)
โทร 66 062-602-5660 ต่อ
dla0811@dla.go.th

นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี
ผู้ตรวจราชการกรม (5)
โทร 66 061-384-3861 ต่อ
theerayutsa@dla.go.th

นายสุรพล เจริญภูมิ
ผู้ตรวจราชการกรม (6)
โทร 66 022432279 ต่อ089-2449924
chutipornse@dla.go.thโทร 66 ต่อ

นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
โทร 66 - ต่อ
-โทร 66 ต่อโทร 66 ต่อโทร 66 ต่อโทร 66 ต่อโทร 66 ต่อ

-ว่าง-
ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
โทร 66 - ต่อ
-

พันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร 66 - ต่อ
-

นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย
ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
โทร 66 0-2243-2282, 0-2243-2176 ต่อ
-โทร 66 ต่อ

นายศศิน พัฒนภิรมย์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
โทร 66 02-516-4232 ต่อ
Psasin2@hotmail.com

นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
โทร 66 0-2241-9034-35 ต่อ1423,1424
norasaksu@dla.go.th

นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร 66 0-2241-9021-3 ต่อ5301-5338
speo999@gmail.comโทร 66 ต่อ

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทร 66 - ต่อ
-โทร 66 ต่อ

นางชบาไพร ชุนถนอม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 66 0-2241-9012 ต่อ1122 - 1141
chabaprai@dla.go.th

นางสาวศิดาภา พรธุวานนท์
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
โทร 66 0896209883 ต่อ
p.sisapa@hotmail.com

นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
โทร 66 0-2241-9000 ต่อ1104 - 1116
wannapakh@dla.go.th

นางสาวกวิตา วาจากิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร 66 022419000 ต่อ1251-1253
dla0812@dla.go.th

นางพัทธานันท์ ยังตรง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร 66 0-2243-2225 ต่อ
patananya@dla.go.th

นายณัฐศักย์ ดีศรี
หัวหน้าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทร 66 0811731097 ต่อ
dla0817@dla.go.th