...

ยอดสรุป
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อำเภอเป้าหมาย ๘๗๘ อำเภอ
เข้าร่วมแล้ว ๓๕๘
(๖๔๔
อำเภอ
อปท.)
อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๔๙ อำเภอ
ยังไม่ดำเนินการ ๓๗๑ อำเภอ
ผู้ประสานงานโครงการ นายกฤษดา สมประสงค์ และ นางสาวเบญจวรรณ ไวยวุฒินันท์
ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๔ อีเมล์ rspg_dla@dla.go.th