ตอบข้อหารือ


ตอบข้อหารือ ใหม่ หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

ตอบข้อหารือ หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว6791 25/06/2567 01/07/2567
หารือการแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสียและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย กม. มท 0804.3/ว2707 25/06/2567 25/06/2567
หารือเกี่ยวกับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว6260 10/06/2567 20/06/2567
หารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดผู้บริหารท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว16 30/05/2567 04/06/2567
การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 2/2567 ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ตบ. มท 0805.5/ว2016 14/05/2567 15/05/2567
หารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว4927 07/05/2567 07/05/2567
ขอหารือกรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลถือเป็นโรงเรียนเทศบาลซึ่งมีสิทธิใช้ไฟฟ้าสาธารณะ หรือไม่ กศ. มท 0816.4/ว1172 15/03/2567 18/03/2567
ขอหารือการขอเงินคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว931 29/01/2567 02/02/2567
ขอหารือการขอเงินคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว931 29/01/2567 01/02/2567
ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว576 18/01/2567 23/01/2567
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว12160 12/12/2566 13/12/2566
การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กศ. มท 0816.2/ว5003 29/11/2566 29/11/2566
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สน.คท. มท 0808.3/ว8965 25/09/2566 27/09/2566
หารือแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดโทษทางวินัยกรณีกระทำความผิดซ้ำในเรื่องเดิม สน.บถ. มท 0809.5/ว22 25/09/2566 25/09/2566
หารือกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน กม. มท 0804.6/ว2709 29/06/2566 30/06/2566
หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สน.คท. มท 0808.3/ว5136 09/06/2566 09/06/2566
หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4870 02/06/2566 06/06/2566
การหารือการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว2290 02/06/2566 06/06/2566
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว. มท 0820.3/ว2189 29/05/2566 30/05/2566
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475 24/05/2566 24/05/2566
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 144 next last