ชื่อผู้รับผิดชอบ

 
  ๑. นายรัฐศาสตร์ ชิดชู
๒. นางธิติกาญจน์ ธนศรีสุนีย์
๓. นางแสงอรุณ เร้าเกษตรกรรณ์
๔. นางสาวจาริมา วัจนะรัตน์
ตำแหน่ง  เลขานุการศูนย์ดำรงค์ธรรมท้องถิ่น
ตำแหน่ง  หัวหน้างานศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น