แบบสอบถามความคิดเห็น
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดความหนาแน่นในการจราจร รายได้ และขีดความสามารถในการใช้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่จะบังคับแก่เทศบาลตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถในที่จอด รถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถค่าเคลื่อนย้ายรถ และค่าดูแลรักษารถใน เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการมอบให้เอกชนทำหน้าที่ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ....

หลักการและเหตุผล

          พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีการออกกฎหมายลำดับรอง และกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดความหนาแน่นในการจราจร รายได้ และขีดความสามารถในการใช้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่จะบังคับแก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถค่าเคลื่อนย้ายรถ และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... โดยมีหลักการ ดังนี้

(1) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดความหนาแน่นในการจราจร รายได้ และขีดความสามารถในการใช้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่จะบังคับแก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ....

- พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 5 กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกับ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด เว้นแต่ เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อยต้องคำนึงถึงขนาดความหนาแน่นจราจร รายได้ และขีดความสามารถในการบังคับการ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงในเรื่องนี้ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

- กำหนดความหนาแน่นในการจราจรโดยจะต้องมีพื้นที่ที่ประชาชนมาชุมนุมกัน เช่น ตลาด ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล สถานที่ท่องเที่ยว พื้นที่ที่มีการประกอบการพาณิชย์หรือการค้าขายหรือการอุตสาหกรรม และมีความหนาแน่นในการจราจรจำเป็นต้องจัดให้มีที่จอดรถในทางหลวงหรือ ในที่สาธารณะและจัดระเบียบการจอดรถ

- มีรายได้เพียงพอต่อการดำเนินการจัดระเบียบการจอดรถ

- มีความพร้อมในการจัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ ในการบังคับการตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าวข้างต้นเมื่อเทศบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว ให้แจ้งต่อจังหวัดเพื่อรายงานให้กระทรวงมหาดไทยว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบ การจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และให้กระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กับเทศบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นต่อไป

(2) ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถค่าเคลื่อนย้ายรถ และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

- พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา ๗ (๓) กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบ การจอดรถ ดังต่อไปนี้ กำหนดระยะเวลาจอดรถ ระยะเวลาที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม วิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และการยกเว้นค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมต้องไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง และมาตรา ๙ วรรคสาม กำหนดให้มีอำนาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีที่มีการเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงในเรื่องนี้ โดยมีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้

- กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถในที่จอดรถได้ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

ประเภท ชั่วโมงแรก/บาท ชั่วโมงต่อไป/บาท หมายเหตุ
  1. รถจักรยานยนต์ 5 10 เศษของชั่วโมงให้คิด
เป็นหนึ่งชั่วโมง
  2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ 10 20
  3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ 20 30
  4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ 30 40
  5. รถยนต์ขนาด 10 ล้อ 40 60
  6. รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ 50 80
  7. ยานพาหนะทางบกประเภทอื่น 50 80

- กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถได้ไม่เกินอัตราคันละ 500 บาท

- กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายรถได้ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

ประเภท คันละ/บาท หมายเหตุ
  1. รถจักรยานยนต์ 500 กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถแล้ว
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในกรณีที่รถ
ถูกใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถตาม
ข้อ 2 อีก
  2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ 1,500
  3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ 1,500
  4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ 2,000
  5. รถยนต์ขนาด 10 ล้อ 2,000
  6. รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ 2,500
  7. ยานพาหนะทางบกประเภทอื่น 2,500

- กำหนดอัตราค่าดูแลรักษารถที่ถูกเคลื่อนย้ายได้ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

ประเภท คันละ/บาท หมายเหตุ
  1. รถจักรยานยนต์ 200 การนับเวลาให้ถือว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน
เศษของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน
  2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ 300
  3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ 300
  4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ 500
  5. รถยนต์ขนาด 10 ล้อ 500
  6. รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ 500
  7. ยานพาหนะทางบกประเภทอื่น 500

(3) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการมอบให้เอกชน ทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

- พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา ๑๐ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทน ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ในกฎกระทรวงดังกล่าวอย่างน้อย ต้องมีมาตรการประกันรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรการป้องกันการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร และมาตราแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงในเรื่องนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้

- กำหนดให้การมอบเอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดําเนินการเอง

- กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำสัญญากับเอกชนที่ได้รับมอบให้ทำหน้าที่ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนมีสาระสำคัญตามแบบสัญญาที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยความเห็นชอบของสำนักงานอัยการสูงสุด แต่หากเป็นแก้ไขสัญญาในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งร่างสัญญาที่จะแก้ไขให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา

- กำหนดให้เอกชนที่ได้รับมอบให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราและวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ ขนาดความหนาแน่นในการจราจร รายได้ และขีดความสามารถในการใช้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่จะ บังคับแก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถค่าเคลื่อนย้ายรถ และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... นั้น จะต้องจัดให้มีการรับฟัง ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และภาคประชาชนประกอบ การจัดทำร่างกฎกระทรวง และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎกระทรวงอย่างรอบด้าน (Regulatory Impact Analysis) รวมถึงเผยแพร่การจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย

อ่านร่าง กฎกระทรวงฯ เพิ่มเติม

คำชี้แจง :
  • 1. แบบสอบถามความคิดเห็น แบ่งเป็น ๓ ส่วน ตามลำดับ ดังนี้
    • ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
    • ส่วนที่ 2 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดความหนาแน่น ในการจราจร รายได้ และขีดความสามารถในการใช้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่จะบังคับแก่เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถค่าเคลื่อนย้ายรถ และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการมอบให้เอกชน ทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
    • ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
  • 2. check เห็นด้วย หมายความว่า หลักกฎหมายที่กำหนดไว้ในร่างกฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับ ได้วางหลักการไว้ดีอยู่แล้ว ไม่ควรแก้ไข
  •     check ไม่เห็นด้วย หมายความว่า หลักกฎหมายที่กำหนดไว้ในร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ ควรมีการแก้ไข
  • 3. ให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้เหตุผลประกอบความเห็นด้วยทุกข้อ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย            หญิง
2. อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ไม่ระบุ
4. อาชีพ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย
อาชีพอิสระ
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
อื่นๆ
ส่วนที่ 2 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดความหนาแน่น ในการจราจร รายได้ และขีดความสามารถในการใช้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่จะบังคับแก่เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถค่าเคลื่อนย้ายรถ และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
(โปรดทำเครื่องหมาย check ลงใน check ที่ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย และแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งระบุเหตุผลประกอบ)
(1) ท่านเห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดความหนาแน่น ในการจราจร รายได้ และขีดความสามารถในการใช้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่จะบังคับแก่เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. .... หรือไม่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เพราะเหตุใด
(2) ท่านเห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่าย ในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถค่าเคลื่อนย้ายรถ และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. .... หรือไม่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เพราะเหตุใด
(3) ท่านเห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... หรือไม่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เพราะเหตุใด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลดังกล่าวที่เป็นประโยชน์เพื่อประกอบการเสนอร่างกฎหมายนี้ต่อไป