หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/10/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สน.คท. มท 0808.2/ว 6203 28/10/2559 28/10/2559
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.6/ว6201 28/10/2559 28/10/2559
ให้ สถจ. ทุกจังหวัด ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นแบบสอบถามเพื่อการสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนายุทธศาสตร์ของ สถ. กยผ. มท 0815.2/ว2206 27/10/2559 28/10/2559
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกการขนส่งเคลื่อนย้ายรถเกี่ยวนวดข้าว ปีการผลิต 2559/60 กพส. มท 0810.6/ว2223 28/10/2559 28/10/2559
การเข้าใช้งานข้อมูลสารสนเทศของ สถ.
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ศส. มท 0806.1/ว2173 19/10/2559 28/10/2559
ขอเชิญประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ของ สถ. ศส. มท 0806.1/ว2225 28/10/2559 28/10/2559
ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กค. มท 0803.3/ว2226 28/10/2559 28/10/2559
สำรวจความต้องการในการอบรมสัมมนาแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กยผ. มท 0815.4/ว2218 27/10/2559 28/10/2559

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลักในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กยผ. มท 0815.3/ว1998 30/09/2559 03/10/2559
การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สน.คท. มท 0808.2/ว 6203 28/10/2559 28/10/2559
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.6/ว6201 28/10/2559 28/10/2559
ให้ สถจ. ทุกจังหวัด ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นแบบสอบถามเพื่อการสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนายุทธศาสตร์ของ สถ. กยผ. มท 0815.2/ว2206 27/10/2559 28/10/2559
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกการขนส่งเคลื่อนย้ายรถเกี่ยวนวดข้าว ปีการผลิต 2559/60 กพส. มท 0810.6/ว2223 28/10/2559 28/10/2559
การเข้าใช้งานข้อมูลสารสนเทศของ สถ.
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ศส. มท 0806.1/ว2173 19/10/2559 28/10/2559
ขอเชิญประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ของ สถ. ศส. มท 0806.1/ว2225 28/10/2559 28/10/2559
ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กค. มท 0803.3/ว2226 28/10/2559 28/10/2559
สำรวจความต้องการในการอบรมสัมมนาแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กยผ. มท 0815.4/ว2218 27/10/2559 28/10/2559
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง กศ. มท 0816.3/ว2167 19/10/2559 27/10/2559
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวบรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2211 27/10/2559 27/10/2559
แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโส ในแบบ (อบจ.2) (ท.2) และ (อบต.2) สน.บถ. มท 0809.2/ว122 27/10/2559 27/10/2559
สำรวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย กพส. มท 0810.5/ว2213 27/10/2559 27/10/2559
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-5 ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว2208 27/10/2559 27/10/2559
การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กค. มท 0803.3/ว2207 27/10/2559 27/10/2559
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว6137 26/10/2559 27/10/2559
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว124 25/10/2559 26/10/2559
แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สน.คท. มท 0808.2/ว2196 25/10/2559 25/10/2559
ขอให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ตามกำหนดเป็นประจำทุกเดือน กพส. มท 0810.6/ว2186 21/10/2559 25/10/2559
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี กศ. มท 0816.5/ว2192 21/10/2559 21/10/2559
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 15405 next last