หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 16/01/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเร่งรัดและติดตามการจัดตั้งจุดรวมขยะอันตรายจากชุมชน มท 0810.5/ว119 15/01/2561 15/01/2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth Cup 2018 กศ. มท 0816.5/ว104 15/01/2561 15/01/2561
การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ กศ. มท 0816.3/ว99 12/01/2561 15/01/2561
การประกวดการอ่านด้วยภาษาไทยมาตรฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กศ. มท0816.3/ว98 12/01/2561 15/01/2561
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ.2561
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.5/ว7329 28/12/2560 15/01/2561
ขอความร่วมมือให้จัดตั้่ง และสมัครเป็นสมาชิก (ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด ....) สล. มท 0801.2/ว495 15/01/2561 15/01/2561
แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม กพส. มท 0810.5/ว109 15/01/2561 15/01/2561
การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว108 15/01/2561 15/01/2561
ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา กค. มท 0803.3/ว106 15/01/2561 15/01/2561
การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว107 15/01/2561 15/01/2561
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว95 12/01/2561 15/01/2561
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กพส. มท 0810.6/ว81 12/01/2561 15/01/2561
แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารตามโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว90 12/01/2561 12/01/2561
ขอให้ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่นในเว็บไซต์ สถ. สน.บถ. มท 0809.3/ว89 12/01/2561 12/01/2561
การสร้างสนามฟุตซอลโดยใช้ยางธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.6/ว91 12/01/2561 12/01/2561
แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว45 08/01/2561 12/01/2561
บัญชีนวัตกรรมไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว79 12/01/2561 12/01/2561
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว78 12/01/2561 12/01/2561
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ของหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 128 หมู่บ้าน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.4/ว84 12/01/2561 12/01/2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เฉพาะเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/212-287 09/01/2561 12/01/2561
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 17117 next last