หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/12/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.พส. มท 0810.3/ว4728 29/12/2557 29/12/2557
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. - 29/12/2557 29/12/2557
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2558 สน.พส. มท 0810.2/ว2418 29/12/2557 29/12/2557
ซักซ้อมการปฏิบัติในการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว สน.กม. มท 0804.5/ว2425 29/12/2557 29/12/2557
การจัดทำแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เรื่อง การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม สน.สส. มท 0891.4/ว2416 29/12/2557 29/12/2557
การขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว2417 29/12/2557 29/12/2557
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.6/ว2415 29/12/2557 29/12/2557
สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2558 สน.กศ. - 29/12/2557 29/12/2557
การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาช้างเผือกเพื่อสุขภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/4696 26/12/2557 29/12/2557
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/12882-12957 24/12/2557 29/12/2557
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/12806-12881 24/12/2557 29/12/2557
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/12654-12729 24/12/2557 29/12/2557
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข งวดที่ 1
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/12730-12805 24/12/2557 29/12/2557
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน (โอนจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวน)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/13067-13142 25/12/2557 29/12/2557
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.3/ว2411 29/12/2557 29/12/2557
เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สล. มท 0801.2/662 23/12/2557 29/12/2557
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2558 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2410 29/12/2557 29/12/2557

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.พส. มท 0810.3/ว4728 29/12/2557 29/12/2557
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. - 29/12/2557 29/12/2557
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2558 สน.พส. มท 0810.2/ว2418 29/12/2557 29/12/2557
ซักซ้อมการปฏิบัติในการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว สน.กม. มท 0804.5/ว2425 29/12/2557 29/12/2557
การจัดทำแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เรื่อง การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม สน.สส. มท 0891.4/ว2416 29/12/2557 29/12/2557
การขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว2417 29/12/2557 29/12/2557
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.6/ว2415 29/12/2557 29/12/2557
สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2558 สน.กศ. - 29/12/2557 29/12/2557
การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาช้างเผือกเพื่อสุขภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/4696 26/12/2557 29/12/2557
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/12882-12957 24/12/2557 29/12/2557
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/12806-12881 24/12/2557 29/12/2557
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/12654-12729 24/12/2557 29/12/2557
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข งวดที่ 1
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/12730-12805 24/12/2557 29/12/2557
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน (โอนจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวน)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/13067-13142 25/12/2557 29/12/2557
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.3/ว2411 29/12/2557 29/12/2557
เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สล. มท 0801.2/662 23/12/2557 29/12/2557
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2558 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2410 29/12/2557 29/12/2557
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว สน.กม. มท 0804.5/ว4719 28/12/2557 28/12/2557
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว สน.กม. - 25/12/2557 27/12/2557
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Devvelopment : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2407 26/12/2557 26/12/2557
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 12751 next last