ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ร่วมประชุมตามโครงการประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา จัดประชุม ก.อบต.จ.ยะลา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา จัดประชุม ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม สถจ.เพชรบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Web Conference
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้บุคลากรในสังกัด สถ. ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม สถจ.พิษณุโลก ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)
ภาพกิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒๕
ภาพกิจกรรม สถจ.พิษณุโลก ได้ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี บุรีรัมย์ นครราชสีมา
ภาพกิจกรรม สถจ.พิษณุโลก ได้จัดประชุมแนวทางการเร่งรัดการจัดหาพัสดุตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม สถจ.พิษณุโลก ได้จัดประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตัวขี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบการประเมินที่ ๒
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม สถจ.ตรัง จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่
ภาพกิจกรรม สถจ.ปัตตานี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม สถจ.นครพนม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม สถจ.น่าน จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด
ภาพกิจกรรม สถจ.นครพนม ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครพนม
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 138,836
  • 34