ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติการปล่อยและชมขบวนรถแห่งานกาชาด ประจำปี ๑๕๖๑
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา ลงพื้นที่อำเภอสทิงพระ พบปะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด อปท.
ภาพกิจกรรม ข้าราชการ สถจ.ยะลา ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต (Web Conference)
ภาพกิจกรรม สถจ.ตรัง ลงพื้นที่ตรวจบ่อขยะ ตามแผนปฏิบัติการ ตรังสะอาด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม สถจ.ตรัง ลงพื้นที่ตรวจบ่อขยะ ตามแผนปฏิบัติการ ตรังสะอาด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฎิบัติ (CoPs) ของสป.มท. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ
ภาพกิจกรรม กศ. (กง.ยศ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ
ภาพกิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๙
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์
ภาพกิจกรรม ทถจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร จัดประชุมการประเมินผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม ทถจ.สุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการการจัดสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภาพกิจกรรม "๓Rs" ง่ายๆ ทำได้เริ่มที่ "ตัวเรา"
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาล "ล่องเรือ แลนก ทะเลน้อย" ประจำปี ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม ทถจ.ระยองประชุมตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อปท. ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมประชุม (ก.จ.จ.ยะลา) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 131,020
  • 6