ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม หน.ผต.สถ. พร้อมด้วย ทถจ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุง ณ สำนักสงฆ์บ้านป่าหวาย
ภาพกิจกรรม หน.ผต.สถ. พร้อมด้วย ทถจ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านกาแป๊ะฮูลู) สังกัด ทม.เบตง
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส แจ้งชี้การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ณ อบต.ปะลุรู
ภาพกิจกรรม นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ผต.สถ. ลงพื้นที่เขตรับผิดชอบตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ สถ. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา ร่วมต้อนรับ หน.ผต.สถ. และประชุมตรวจติดตามงานนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ สถ.
ภาพกิจกรรม สถจ.ชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยจังหวัด
ภาพกิจกรรม นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผต.สถ. ลงพื้นที่เขตรับผิดชอบตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ สถ. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพกิจกรรม นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ผต.สถ. ลงพื้นที่เขตรับผิดชอบตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ สถ. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
ภาพกิจกรรม รับผลงานเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (ส่งผลงานหลังอบรม ๑ ปี)
ภาพกิจกรรม นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รอง หน.ผต.สถ. ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทโดดเด่น กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๗
ภาพกิจกรรม นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รอง หน.ผต.สถ. ร่วมคณะบูรณาการตรวจราชการกับนายสนิท ขาวสะอาด ผต.มท. พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดนครนายก
ภาพกิจกรรม สถจ.ปัตตานี ร่วมประชุมรับการตรวจราชการจาก ว่าที่ร้อยตรี ธานินทร์ ริ้วธงชัย หน.ผต.สถ. และนายอิสระ ละอองสกุล ผช.เลขาธิการ ศอ.บต. ปฏิบัติหน้าที่ ผต.สถ. เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ภาพกิจกรรม นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผต.สถ. ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกเทศบาลตำบล ประเภททั่วไป กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ภาพกิจกรรม นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผต.สถ. ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกเทศบาลตำบล ประเภทโดดเด่น กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ภาพกิจกรรม นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ผต.สถ. ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 134,603
  • 45