ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุง สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม สถจ.สมุทรสาคร ได้จัดประชุมข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม ทถจ.ขอนแก่น ออกตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา จัดประชุมมอบนโยบาย และมอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยฯ
ภาพกิจกรรม รกท.ทถจ.ยะลา ร่วมประชุมศูนย์ประสานงานและรวบรวมขยะอันตรายชุมชนจังหวัดยะลา
ภาพกิจกรรม สถจ.ปัตตานีจัดงาน วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี ๒๕๖๐
ไม่มีภาพกิจกรรม ทถจ.ขอนแก่น ออกตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ จัดงานพิธีสวนสนามสมาชิก อปพร. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของ ทม.นธ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ได้จัดงานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
ภาพกิจกรรม สถจ.เพชรบุรี จัดกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐"
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม สถจ.อุทัยธานี จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๑๑๘
ภาพกิจกรรม อบต.บ้านเจียง จ.ชัยภูมิ บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม ทถจ.ชัยภูมิ เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการ บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไทองค์ราชัน ราชินี
ภาพกิจกรรม สถจ.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
ภาพกิจกรรม นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ผต.สถ. เขต ๗ รับมอบหมายจาก อสถ. เพื่อนำเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดตรัง
ภาพกิจกรรม นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ หน.ผต.สถ. ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมคณะนายจรินทร์ จักกะพาก อสถ.และ นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ ผต.สถ. เขต ๑๔ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์
ภาพกิจกรรม นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ หน.ผต.สถ. ร่วมคณะนายจรินทร์ จักกะพาก อสถ.และ นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ ผต.สถ. เขต 14 ร่วมงาน วันช้างไทย ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 100,891
  • 26