ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน พนักงานเทศบาล
ภาพกิจกรรม จังหวัดเลย (kick off) ขับเคลื่อนโครงการ (ตำบลปลอดขยะด้วยมือเรา องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว)
ภาพกิจกรรม สถจ.นครพนม จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนครพนม 2566
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดยะลา (กรอ.ยล)
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการสอบ คัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล ฯ
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา เป็นประธานและวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การให้บริการประชาชนด้วยหลักหลักคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2566
ภาพกิจกรรม สถจ.นครพนม จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
ภาพกิจกรรม จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2566
ภาพกิจกรรม สถจ.ปัตตานี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ภาพกิจกรรม จังหวัดปัตตานี จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ภาพกิจกรรม วันที่ 18 มีนาคม 2566 นางวิชญา สุขกระจ่าง ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ภาพกิจกรรม สถจ.กพ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมงาน (โครงการประชาอาสาพัฒนาสุขภาพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ภาพกิจกรรม วันที่ 18 มีนาคม 2566
ภาพกิจกรรม สถจ.กำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันการกลับมาแพร่เชื้อโรคไข้มาลาเรีย
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเสริมสร้าง ความรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ฯ
ภาพกิจกรรม ทถจ.อ่างทอง ร่วมลงพื้นที่ติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง
ภาพกิจกรรม สถจ.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเพื่อส่งมอบลายผ้าพระราชทานให้กับช่างทอผ้าฯ

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 221,751
  • 83