ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา จัดประชุมปลัด อปท. และหัวหน้าส่วนราชการ ของ อปท. (ผอ.สำนัก/กองคลัง,ผอ.สำนัก/กองช่าง)
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา จัดการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย "สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา"
ภาพกิจกรรม ยโสธรประชุม "โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัติ รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๖๒ แก่ผู้จบหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา จัดประชุมประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดยะลา
ภาพกิจกรรม สถจ.เชียงราย จัดการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและรวบรวมผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมประชุมการดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา ร่วมประชุมประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ภาพกิจกรรม จังหวัดยโสธรจัดงานตูมกาประจำปี ๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมกิจกรรม "พบปะยามเช้า" ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส โดยกลุ่มงานมาตรฐานฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา จัดประชุมการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ
ภาพกิจกรรม สถจ.นครพนม ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ณ ศพด.บันนังสาเรง
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
ภาพกิจกรรม สถจ.นครพนม ประชุมการอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม สถจ.นครพนม ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม สถจ.เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดินฯ

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 159,522
  • 10