ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม สถจ.นครพนม ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามกฎหมายและระเบียบใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑๒
ภาพกิจกรรม สถจ.นครพนม ประชุมข้อข้าราชการในสังกัด
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา จัดการประชุมหารือแนวทางการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดฯ
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด
ภาพกิจกรรม สถจ.นครพนม จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา ได้จัดประชุมปลัด อปท. ผอ.สำนัก/กองคลัง และ ผอ.สำนัก/กองช่าง ในจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม สถจ.ชัยภูมิ ร่วมรับบริจาคเงินและสิ่งของรางวัลร้านหรรษากาชาด วันรวมน้ำใจให้กาชาดสำหรับงานเจ้าพ่อพญาแล
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ร่วมประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web Conference กรมสถ. รายสัปดาห์
ภาพกิจกรรม ทถจ.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวใหม่ ปี ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ รร.ชุมชนบ้านซากอ อ.ศรีสาคร จ.นธ
ภาพกิจกรรม นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผต.สถ. เขต ๑๐ ร่วมคณะ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (รุ่นที่ ๓) จังหวัดอุดรธานี
ภาพกิจกรรม นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ผต.สถ. เขต ๗ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดตรังที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งร่วมให้กำลังใจคณะจิตรอาสาในการจัดเตรียมถุงยังชีพ ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ภาพกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภาพกิจกรรม สถจ.สร. เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
ภาพกิจกรรม สถจ.นธ. ร่วมประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web Conference กรมสถ. เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา ได้จัดประชุมติดตามการดำเนินงานของ อปท. ที่ได้รับการจัดสรรงบฯ ปี ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม สถจ. ชัยภูมิ ร่วมพิธีสูตรถอนพระเมรุมาศจำลองและบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่รัชกาลที่ ๙

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 119,146
  • 12