ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อเตรียมความพร้อมในการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑๐ - ๑๕
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ภาพกิจกรรม สถจ.ตรัง จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ภาพกิจกรรม สถจ.ตรัง จัดการประชุมคณะกรรมการทำงานโครงการดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดตรัง
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีฯ และคณะฯ ประชุมข้อราชการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม สถจ.ตรัง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา ลงสำรวจพื้นที่ ที่พักสงฆ์ ป่าช้าเกาะไม้ใหญ่สันติธรรม ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม ทถจ.ตรัง ร่วมเดินรณรงค์งดใช้โฟม/พลาสติก คัดแยกขยะ
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมแจกถุงยังชีพ น้ำดื่มให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ ชุมชนบ้านตลาดล่าง ทต.เมืองรามันห์
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและพัสดุ ของอปท.ในพื้นที่อำเภอนาทวี จำนวน ๓ แห่ง
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและพัสดุ ของอปท.ในพื้นที่อำเภอนาทวี จำนวน ๒ แห่ง
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหาร/การพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ประชุมคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ประชุมและร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ประชุมและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา ร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี ๒๕๖๒

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 162,187
  • 2