ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รุ่น ๘
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา ร่วมประชุมการจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกระทรวงมหาดไทย
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา ลงพื้นที่นิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส
ภาพกิจกรรม โครงการคลินิกคลังเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา จัดทำกิจกรรม ๕ ส. เพื่อปรับภูมิทัศน์ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของสำนักงาน และบริเวณรอบสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด
ภาพกิจกรรม โครงการคลินิกคลังเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดระนอง
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา ร่วมประชุมการสำรวจสถานการณ์ประชากรคนไร้บ้าน
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา จัดการประชุมหารือการบริหารจัดการขยะของจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม สถจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามแผนรองรับผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. ๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล ร่วมบริจาคและมอบของในวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี ๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา จัดประชุมการจัดทำฐานข้อมูลที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม สถจ.นราธิวาส ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนราธิวาส
ภาพกิจกรรม สถจ.ตรัง จัดประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 152,964
  • 6