ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม สถจ.เชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจคุณสมบัติของข้าราชการซึ่งขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๔
ภาพกิจกรรม สถจ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
ภาพกิจกรรม นายประยูร รัตนเสนีย์ (อธิบดี สถ.) ประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุฯ เทศบาลเมืองสตูล
ภาพกิจกรรม ทถจ.สตูล ประธานพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ภาษีของ อบต.เกาะสาหร่าย
ภาพกิจกรรม ิรองอธิบดี สถ. (นายสันติธร ยิ้มละมัย) นิเทศน์และติดตามการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง อบจ. ณ อบจ.สตูล
ภาพกิจกรรม รองอธิบดี สถ. (นายสันติธร ยิ้มละมัย) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดิน ณ เทศบาลเมืองสตูล
ภาพกิจกรรม สถจ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบจ.ยะลา
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ร่วมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของอบต.ลิดล
ภาพกิจกรรม สถจ.นครพนม จัดกิจกรรมทำความสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง นครพนมสวย เราช่วยกัน (ทุกวันพุธ)
ภาพกิจกรรม รองอธิบดี สถ. (นายสันติธร ยิ้มละมัย) ประชุมติดตามผลการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ ณ จังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม สถจ.เชียงราย เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day และร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนข้าราชการ อบจ.เป็นคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.กาฬสินธุ์
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์
ภาพกิจกรรม สถจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเวทีลงข่วงการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสม จ.กาฬสินธุ์
ภาพกิจกรรม ทถจ.เลย ออกนิเทศการปฏิบัติงานเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม ณ อบต.ท่าศาลา
ภาพกิจกรรม ทถจ.เลย ออกนิเทศการปฏิบัติงานเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม ณ อบต.สานตม
ภาพกิจกรรม สถจ.ยะลา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จ.ยะลา) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
ภาพกิจกรรม ทถจ.ยะลา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 179,612
  • 24