ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
ภาพกิจกรรม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ภาพกิจกรรม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. หนุนยกระดับคุณภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชู Active Learning ช่วยออกแบบการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย
ภาพกิจกรรม ชมรมพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดท่าหลุก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ยอดเงิน 1,204,273 บาท
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ร่วมคณะ มท. 1 เปิดงานสัมมนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยและส่วนราชการ พร้อมบรรยายพิเศษ "พลังอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน"
ภาพกิจกรรม สถ.วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพ เนื่องใน "วันปิยมหาราช"
ภาพกิจกรรม สถ. ทอดกฐินสามัคคี วัดบางศาลา จังหวัดอ่างทอง ยอดเงิน 2,195,131 ล้านบาท
ภาพกิจกรรม สถ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดอ่างทองวรวิหาร ยอดเงิน 2,850,567 บาท
ภาพกิจกรรม สถ. ผนึกกำลังเทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
ภาพกิจกรรม มท.ประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน กกต. เตรียมพร้อมนำเรื่องเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาการเลือกตั้งท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นางมีนา รัตนเสนีย์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบ 18 ปี
ภาพกิจกรรม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"
ภาพกิจกรรม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. เปิดการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 รวมถึงผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณที่มีอายุราชการครบ 25 ปีบริบูรณ์ และมีอายุราชการครบ 20 ปีบริบูรณ์

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 131,018
  • 16