ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ ผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. เข้าเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ร่วมคณะ นายกรัฐมนตรี-มท.1 ยกเสาเอกบ้านมั่นคง ชุมชนริมคลองเปรมประชากร
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมมือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู้ด้านการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมืองเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมมือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล หารือขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ภาพกิจกรรม คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดประชุมคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ ประจำปี 2563
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการ-ติดตามแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่คลองเทา บ้านหนองแหน จ.ชัยภูมิ
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ร่วมเปิดงาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนกลางเวียงเจียงใหม่" ชูเป็นถนนส่งเสริมการท่องเที่ยว-กระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดประชุมหารือข้อราชการประจำเดือนธันวาคม 2562 เน้นย้ำท้องถิ่นจังหวัดขับเคลื่อนโครงการของขวัญปีใหม่เพื่อประชาชน และการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างฯ
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จับมือกรมควบคุมโรค ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2563
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ภาพกิจกรรม รองอธิบดี สถ. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาพกิจกรรม สถ. จับมือ JICA หารือประเด็นการพัฒนาเมืองในอนาคต
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. เป็นประธานเปิดการประชุมถอดบทเรียนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยวิถี 5ส
ภาพกิจกรรม กระทรวงมหาดไทย จับมือ NECTEC นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อำนวยความสะดวก ปชช. แจ้งปัญหาข้อร้องเรียน-รายงานผลเก็บขยะอัจฉริยะ
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 ชูแนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"
ภาพกิจกรรม นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหัวหน้าผลัดเวรเฝ้าฯ ในพิธีการเก็บอัฐิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
ภาพกิจกรรม นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม มอบรางวัลให้กับตัวแทนนักแสดง "เพลงพื้นบ้าน ฉ่อย/ลำตัดของผู้สูงอายุ" จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ที่ได้ร่วมกิจกรรมในเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 106,213
  • 30