ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. เปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ชู (1 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 1 ครัวเรือน 1 ถังขยะเปียก) มุ่งสู่เป้าหมายถังขยะเปียก ลดโลกร้อนครบทุกครัวเรือน ภายในเดือนธันวาคม 2565
ภาพกิจกรรม สถ. เตรียมความพร้อมท้องถิ่นทั่วประเทศ ขับเคลื่อนการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ วางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันดำรงราชานุภาพ ประจำปี 2565
ภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 (Digital Government Awards 2022) จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เชิญชวนร่วมโครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ประชุมร่วมท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ ขอความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน-โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นรักษ์โลก ขอบคุณสถานธนานุบาลท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมโครงการลดอัตราดอกเบี้ย เป็นของขวัญปีใหม่ต้อนรับปี 2566
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 25 พฤศจิกายน 2565
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร่วมเปิดปฏิบัติการแก้ปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ปฐมนิเทศข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่ ขอร่วมเป็นกลไกในพื้นที่แก้ปัญหายาเสพติด-จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ชูอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เป็นกลไกหลักขับเคลื่อน (ถังขยะเปียกลดโลกร้อน )
ภาพกิจกรรม นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ยกย่อง 30 อปท. คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมยินดี 15 อปท. คว้ารางวัล (ท้องถิ่นดิจิทัล) ประจำปี 2565
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ปฐมนิเทศข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่ เน้นย้ำลงพื้นที่ใกล้ชิดประชาชน พร้อมรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือน
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. รุกขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ชูสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักที่กินและกินผักที่ปลูก พร้อมจัดทำ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ทุกพื้นที่
ภาพกิจกรรม สถ. เตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. นำข้าราชการ-บุคลากร สถ. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ภาพกิจกรรม ชมรมแม่บ้าน สถ. ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานกาชาด ประจำปี 2565

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 155,569
  • 7