ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับสถาบันการศึกษา ๕ แห่ง
ภาพกิจกรรม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ฯ
ภาพกิจกรรม นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือ (ข้อแนะนำทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับภัยพิบัติ) จำนวน ๑,๒๐๐ เล่ม ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสภาสถาปนิก ให้แก่ สถ. จากนายเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก และนายวีระ ถนอมศักดิ์ อุปนายกสภาสถาปนิก
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายธนา ยันตรโกวิท และนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดระยอง มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระยอง
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาปลูกต้นกล้าแห่งความดีเพื่อแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และบรรยายพิเศษเรื่อง การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และขับเคลื่อนไปสู่การใช้ประโยชน์
ภาพกิจกรรม นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
ภาพกิจกรรม นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศและประกาศนียบัตร (ผู้นำการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นแห่ง อปท.)
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมถวายภัตตาหารเพลและฟังธรรมเทศนา
ภาพกิจกรรม นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประธานคณะกรรมการฝ่ายรณรงค์หาทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เข้าร่วมประชุมมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ประจำปี ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร และนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ภาพกิจกรรม ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ภาพกิจกรรม พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างหอชมเมืองรูปโหวด สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ และตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และท้องถิ่นอำเภอ
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า พร้อมเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า และตรวจเยี่ยมการจัดการความเป็นเลิศด้านกีฬาโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง (การบริหารจัดการอาหารกลางวันนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ)

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 72,456
  • 18