ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมมือองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ขับเคลื่อนการลงทุนในเด็กปฐมวัย สร้างความยั่งยืนด้านการศึกษา พร้อมทั้งหารือแนวทางการจัดการศึกษาในห้วงสถานการณ์โควิด-19
ภาพกิจกรรม นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมรณรงค์เด็กไทยสายตาดีในโอกาสของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สุขภาพดีวิถีใหม่ เด็กไทยสายตาดี
ภาพกิจกรรม นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ภาพกิจกรรม นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค. สถ.) เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ สร้างความเข้าใจถึงการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินของท้องถิ่น เพื่อให้การรับมือในแต่ละพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ภาพกิจกรรม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม สถ. ประจำเดือนธันวาคม 2563
ภาพกิจกรรม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับมอบผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้สนับสนุนภารกิจสู้ภัย COVID-19 ทั่วประเทศ
ภาพกิจกรรม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และเป้าหมายระยะแรกตามยุทธศาสตร์ชาติ
ภาพกิจกรรม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์และเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภาพกิจกรรม นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียนสังกัด อปท.
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมมือองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย หนุนขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถ. กับ JICA
ภาพกิจกรรม นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับพระราชทานเข็มที่ระลึกงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563
ภาพกิจกรรม นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้แทนในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนงานควบคุมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หนุน อปท. ใช้ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)
ภาพกิจกรรม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563
ภาพกิจกรรม นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับมอบหมาย เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
ภาพกิจกรรม นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ติดตามคณะของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพกิจกรรม นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับมอบหมาย ติดตามคณะของปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน
ภาพกิจกรรม นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับมอบหมาย นำข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน ธรรมราชินี
ภาพกิจกรรม นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยนางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อหารือการยกระดับการให้บริการประชาชนในการเชื่อมต่อกับการให้บริการระบบศูนย์กลางบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal)
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 133,949
  • 41