ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ภาพกิจกรรม สสส. ร่วมกับ สถ. จัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระสร้างสุขภาวะ ๑๓ กลุ่มประชากร ปี ๒ ยกระดับผู้นำระดับชุมชนท้องถิ่น พร้อมประกาศปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่และมอบรางวัลสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น ๒๕๐ คน ต้อง (อาสาทำดี) โปร่งใสเอื้อประโยชน์ส่วนรวมแท้จริง
ภาพกิจกรรม นายประยูร รัตนเสนีย์ อสถ. พร้อมด้วย นางมีนา รัตนเสนีย์ ประธานชมรมแม่บ้าน สถ. เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบ ๑๗ ปี
ภาพกิจกรรม นายประยูร รัตนเสนีย์ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ สถ. จำนวน ๑๐ ราย ยกย่อง มีบุญคุณต่อท้องถิ่นไทย
ภาพกิจกรรม นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ภาพกิจกรรม กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ให้กับตัวแทนส่วนราชการ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ มุ่งสร้างพลเมืองท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อสถ. เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ สถ. และโครงการพัฒนาบุคลากร สถ. ในการปฏิบัติราชการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รุ่นที่ ๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชมนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูชาเทพยดา บูรณปฏิสังขรณ์-ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม วัดกก (วัดร้าง) จ.ปทุมธานี
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามความร่วมมือการให้บริการ Google Station-CAT WiFi ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการทำงาน กระตุ้นคน อปท. Key of Success ของประเทศ ในการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ให้พี่น้องประชาชน
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. พร้อมด้วย ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้าน สถ. รองอธิบดี สถ.ผู้บริหาร สถ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน ๖๐ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. พร้อมด้วย ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้าน สถ. รองอธิบดี สถ. นำคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของ สถ. ลงพื้นที่เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. มอบรางวัลชนะเลิศตอบปัญหาคุณธรรม ชิงรางวัล (พลเอก เปรม ติณสูลานนท์) ประจำปี ๒๕๖๒ ชวนเยาวชนไทยปฏิบัติตามคำสอน พลเอก เปรม (เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน)

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 98,527
  • 13