ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. เปิดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ (เชียงใหม่วิชาการ 2565)
ภาพกิจกรรม สถ. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ภาพกิจกรรม สถ. จัดงานแถลงข่าว M.O.I. RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ส่งต่อทุนการศึกษาแก่นักเรียน-นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมมือภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมงานแถลงข่าว (ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี) ภายใต้แนวคิด (ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชาอย่างยั่งยืน)
ภาพกิจกรรม สถ. จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
ภาพกิจกรรม สถ. จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ภาพกิจกรรม มท. ร่วมมือภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เน้นบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมมือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขับเคลื่อนโครงการ (ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน)
ภาพกิจกรรม มท. ร่วมมือภาคีเครือข่าย เปิดช่องทางใหม่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ภาพกิจกรรม สถ. เตรียมความพร้อมข้าราชการบรรจุใหม่ สู่การเป็น (ข้าราชการที่ดี) เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อของกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ภาพกิจกรรม สถ. เสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม สถ.เตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม สถ. เตรียมความพร้อมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่นสร้างประโยชน์สุขเพื่อพี่น้องประชาชน
ภาพกิจกรรม สถ. ขับเคลื่อนโครงการต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. พร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 152,472
  • 32