ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนด้านการสร้างระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2566
ภาพกิจกรรม สถ. เตรียมความพร้อมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ เน้นย้ำแนวคิดจิตอาสาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิต
ภาพกิจกรรม สถ. เตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมงานแถลงข่าว "3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม ฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทางรอดประเทศไทย"
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2566
ภาพกิจกรรม รองอธิบดี สถ. เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ผ่านระบบ Web Conference
ภาพกิจกรรม สถ. จัดกิจกรรม "สถ.ฟังธรรม เสริมพลังชีวิต" เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สถ.
ภาพกิจกรรม มท. ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร จัดงาน "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566" น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม จุดเริ่มต้นกระจายอำนาจการปกครอง-กำเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งที่ 3/2566
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 น้อมรำลึก 118 ปีสุขาภิบาลท่าฉลอม
ภาพกิจกรรม 'รองอธิบดี สถ.' เป็นประธานในพิธีทำบุญวันครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด
ภาพกิจกรรม สถ. ประชุมหารือแนวทางพัฒนายกระดับรูปแบบการจัดบริการระบบสุขภาพปฐมภูมิของสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภาพกิจกรรม สถ. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ 2566
ภาพกิจกรรม สถ. จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 4
ภาพกิจกรรม สถ. จัดประชุมหารือการกำหนดแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภารกิจด้านการจัดทำงบประมาณของ อปท.
ภาพกิจกรรม สถ. เตรียมความพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
ภาพกิจกรรม สถ. จัดกิจกรรม "สถ.ฟังธรรม เสริมพลังชีวิต" เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมมือภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการขยายจุดเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำเดือนมีนาคม 2566
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 158,735
  • 2