ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่ประชาชน กับ เลขาธิการวุฒิสภา
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในโครงการอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก
ภาพกิจกรรม นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร (ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่)
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะ เข้าเยี่ยมชมศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน (วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑)
ภาพกิจกรรม ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดงาน (วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑)
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ (โครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ)
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าตรวจเยี่ยมร้านสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในงาน (อุ่นไอรัก คลายความหนาว )
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าเยี่ยมการฝึกอบรมก่อนลงพื้นที่การปฏิบัติงานของอาสาสมัครอเมริกัน รุ่นที่ ๑๓๐ ภายใต้โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (YinD)
ภาพกิจกรรม ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าตรวจเยี่ยมร้านค้าสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในงาน (อุ่นไอรัก คลายความหนาว) ณ ร้านค้าสมาคมแม่บ้านมหาดไทย บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัด ภายใต้โครงการ (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย)
ภาพกิจกรรม พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการขยะปลายทางที่บ่อขยะแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่หารือแนวทางแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสียบนพื้น เพื่อติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ของเกาะช้าง
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมงานแถลงข่าว มหกรรมการอ่านแห่งชาติ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย และร่วมเป็นวิทยากรเสวนา หัวข้อ (จาก Bookstart Thailand สู่การพัฒนาประเทศไทย ๔.๐)
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมอภิปรายในหัวข้อเรื่อง (บทบาทเครือข่ายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (อบจ.กับการขับเคลื่อนแผนประชารัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ)

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 66,835
  • 2