ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจติดตามโครงการการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 จังหวัดสตูลและตรัง
ภาพกิจกรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภาพกิจกรรม นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจติดตามโครงการการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ จังหวัดกระบี่
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
ภาพกิจกรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจติดตามโครงการการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนคนเดินอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภาพกิจกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1
ภาพกิจกรรม สถ. ผนึกกำลัง 12 อปท. ต้นแบบการจัดการศึกษาดีเด่น ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา
ภาพกิจกรรม พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ในโอกาสเข้าหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้งและอุทกภัย
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. กำชับท้องถิ่นจังหวัด ขับเคลื่อน 11 นโยบายสำคัญ ป้องกันโควิด 19 - เตรียมการรับมืออุทกภัยปี 2563
ภาพกิจกรรม นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้สัมภาษณ์สดทาง Facebook Live แฟนเพจ "กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ" ในรายการ "รู้อยู่กับน้ำ" ในประเด็น "คืนชีพแหล่งน้ำขนาดเล็ก พลิกโฉมการจัดการน้ำประเทศไทย"
ภาพกิจกรรม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชุมแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในประเด็น ปัญหาผลกระทบจากประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
ภาพกิจกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถาม ประเด็นเลือกตั้งท้องถิ่น ต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโควิด-19 ของสวนนงนุช พัทยา สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว หลังผ่อนปรนระยะที่ 3
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ภาพกิจกรรม สถ. จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เติมเครื่องอุปโภคบริโภคที่ตู้ปันสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ภาพกิจกรรม สถ. เร่งสนับสนุนงบประมาณจัดหาเรือท้องแบนให้ อปท. ในการกำจัดผักตบชวา-วัชพืช รับมือน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563
ภาพกิจกรรม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่าน Facebook Live เพจ (การศึกษาท้องถิ่นไทย)
ภาพกิจกรรม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 121,339
  • 4