ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
ภาพกิจกรรม นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานข้าราชการบรรจุใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๘
ภาพกิจกรรม นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) รุ่นที่ ๑ ภาคกลาง
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้กว่า ๑,๐๐๐ ต้น เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมตลาดประชารัฐ (ลิ้นจี่ของดีนครเชียงราย)
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ (วัด ประชา รัฐ สร้างสุข)
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมชม (ฝายมีชีวิต) และ (หลุมพอเพียง) ของวัดป่านาคำ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบนโยบายการบริหารงานให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และครูผู้ดูแลเด็กในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบัวขาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบัวขาว
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดห้องฟิตเนสและเรือนพยาบาลบุญไกรสร พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คุณครูที่มีผลงานดีเด่นทางวิชาการ
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย แถลงข่าวความร่วมมือโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และคณะทำงานโครงการมือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
ภาพกิจกรรม นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับมอบหมายจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครบรอบ ๕๘ ปี
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลจังหวัดตราด
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ หนึ่งเดียวโดดเด่น หนึ่งอำเภอแห่งอัตลักษณ์ สู่ความประทับใจนักท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แถลงผลการดำเนินงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๖๖๐-เมษายน ๒๕๖๑)
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้ชื่อ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น มหกรรมอาหาร ที่มีผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภค และบริโภคเข้าร่วมจำหน่ายมากกว่า ๑๓๐ ร้าน
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ภาพกิจกรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการปฏิบัติราชการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๕)

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 70,111
  • 2