ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ เทศบาล และอบต. ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ภาพกิจกรรม กมธ. การแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ธนาคารโลกประจำประเทศไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชุมหารือด้านการบริหารจัดการน้ำ
ภาพกิจกรรม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภาพกิจกรรม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
ภาพกิจกรรม นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. เปิดอบรม "หลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs) สำหรับผู้นำท้องถิ่น" ขอบคุณ อปท. ทั่วประเทศ ร่วมแรงร่วมใจรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทุกพื้นที่
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมมือ กฟภ.-กพร. ขับเคลื่อนโครงการ "1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" หวังสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในทุกตำบล
ภาพกิจกรรม สถ. หนุนเทศบาล และอบต. ทุกแห่ง ร่วมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ภาพกิจกรรม สถ. ขอความร่วมมือท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินมาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ภาพกิจกรรม สถ. ร่วมมือ JICA ประชุม Kickoff ความร่วมมือทางวิชาการ หนุนเพิ่มขีดความสามารถของแผนพัฒนาท้องถิ่น และสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนของประเทศไทย
ภาพกิจกรรม สถ.จัดทำแนวทางสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนท้องถิ่น ในห้วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ภาพกิจกรรม นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้ารับรางวัลต้นแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก ในนามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. เปิดงานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) ขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการประเมิน LPA
ภาพกิจกรรม สถ. ตรวจติดตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ในพื้นที่ภาคกลาง
ภาพกิจกรรม 'อธิบดี สถ.' ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 6/2564
ภาพกิจกรรม นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมประชุมกับคณะทำงานของกรมอนามัย ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นทั่วประเทศ หนุนใช้แพลตฟอร์ม TSC+ ในสถานประกอบการทุกแห่ง รับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
ภาพกิจกรรม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมหารือกับทีมวิจัยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) ประกอบด้วย Mr. Hisashi YAMAUCHI Mr. Naoki UEHATA Mr. Hiroki ISHIHARA และ Mr. Makoto TSUKIJI
ภาพกิจกรรม นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร่วมมือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) หนุนขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City)
ภาพกิจกรรม นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการประชุม (ความตระหนักและความเข้าใจ : การลงทุนในเด็กปฐมวัยด้วยกลไกของท้องถิ่น)

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 141,713
  • 5