ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ :
 
ภาพกิจกรรม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตาม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาพกิจกรรม นายขจร ศรีชวโนทัย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ภาพกิจกรรม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ตั้งเป้า ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ผ่านเกณฑ์ 85 คะแนน
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมมือ 5 หน่วยงาน เดินหน้าอบรมครูด้วยระบบทางไกล ตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรม รองอธิบดี สถ. ร่วมเวทีเสวนา
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จับมือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และ 6 ภาคีเครือข่าย ผลักดันการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำ ยกระดับการป้องกันการเกิดอุทกภัยอย่างยั่งยืน
ภาพกิจกรรม รองอธิบดี สถ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 74
ภาพกิจกรรม รองอธิบดี สถ. เป็นประธานการประชุมปรับปรุงคู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม รองอธิบดี สถ. เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดในแบบประเมิน LPA ประจำปี 2563
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. รับพระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส. พร้อมสมุดบันทึกไดอารี่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 จากสมเด็จฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ภาพกิจกรรม ประธานชมรมแม่บ้าน สถ. พร้อมคณะ มอบสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจวง จ.พิษณุโลก
ภาพกิจกรรม นายประยูร รัตนเสนีย์ อสถ. พร้อมด้วยนายทวี เสริมภักดีกุล ร.อสถ. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus)
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ร่วมหารือคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน อปท.
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. มอบทองคำแท่งน้ำหนักรวมกว่า 130 บาท ให้ผู้ถูกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562
ภาพกิจกรรม รองอธิบดี สถ. เปิดอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ ผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. เข้าเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ภาพกิจกรรม อธิบดี สถ. ร่วมคณะ นายกรัฐมนตรี-มท.1 ยกเสาเอกบ้านมั่นคง ชุมชนริมคลองเปรมประชากร
ภาพกิจกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมมือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู้ด้านการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมืองเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 300 next last
  • 114,364
  • 31