วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  14 พฤศจิกายน 2562
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายประยูร รัตนเสนีย์
อสถ.
-
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ร.อสถ.(ง)
ร่วมดูกิจการหน่วยทหาร ในหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๒
นายทวี เสริมภักดีกุล
ร.อสถ.(น)
09.30 น. ประชุมเปิดการตรวจสอบระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ห้องประชุม กปต. อาคาร ๔ ชั้น ๓ สถ.
นายขจร ศรีชวโนทัย
ร.อสถ.(บ)
ปฏิบัติราชการ สถ.