วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  24 พฤษภาคม 2560
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายจรินทร์ จักกะพาก
อสถ.
ไปราชการต่างจังหวัด จ.สงขลา
นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร
ร.อสถ.
09.00 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ อาคาร ๒ รุัฐสภา
   13.30 น. ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ อบต. ด้านกฎหมาย ห้องประชุม ๓๒๐๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒ สถ.
นายธนา ยันตรโกวิท
ร.อสถ.
ไปราชการต่างจังหวัด จ.สงขลา
(-ว่าง-)
ร.อสถ.