วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  2 มีนาคม 2564
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายประยูร รัตนเสนีย์
อสถ.
ปฏิบัติราชการ สถ.
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ร.อสถ.(ง)
09.30 น. ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่ อปท. ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) ๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ถ.สามเสน ดุสิต กรุงเทพฯ
นายทวี เสริมภักดีกุล
ร.อสถ.(น)
เข้ารับการศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ
นายขจร ศรีชวโนทัย
ร.อสถ.(บ)
15.00 น. ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ มท. ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย