วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  9 สิงหาคม 2565
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายประยูร รัตนเสนีย์
อสถ.
10.00 น. ประธานเปิดโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สถ.
   13.00 น. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ เรื่องการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการส่งเสริมวัสดุก่อสร้างประเภทปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับการก่อสร้างส่วนราชการและ อปท. ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย
นายทวี เสริมภักดีกุล
ร.อสถ.
09.30 น. ร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB ๔๑๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ถ.สามเสน ดุสิต กรุงเทพฯ
   13.00 น. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ เรื่องการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการส่งเสริมวัสดุก่อสร้างประเภทปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับการก่อสร้างส่วนราชการและ อปท. ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย
นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์
ร.อสถ.
10.00 น. ร่วมโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สถ.
   13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาระบบช่องปากสำหรับประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting) ห้องปฏิบัติราชการ ร.อสถ.
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
ร.อสถ.
09.30 น. ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CA ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ถ.สามเสน ดุสิต กรุงเทพฯ
   14.30 น. ร่วมประชุมหารือมาตรการความปลอดภัยของสถานบริการ ห้องประชุมดำรงธรรม ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย