วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  24 พฤศจิกายน 2563
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายประยูร รัตนเสนีย์
อสถ.
-ไปราชการต่างจังหวัด- จ.นครสวรรค์
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ร.อสถ.(ง)
09.30 น. ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย และติดตามผลการดำเนินงานของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น ๔ อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ
   13.00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ห้องประชุม กบท. อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญส่วนท้องถิ่น ชั้น ๒ สถ.
นายทวี เสริมภักดีกุล
ร.อสถ.(น)
เข้ารับการศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ
นายขจร ศรีชวโนทัย
ร.อสถ.(บ)
13.00 น. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการพัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนฯ ห้องประชุม MSC HALL โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ
   14.30 น. ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบ e-Plan - eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ ถ.เจ้าสามพระยา บางพลัด กรุงเทพฯ