วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  18 ตุลาคม 2560
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อสถ.
09.00 น. ร่วมการประชุมมอบนโยบายข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ห้องประชุม ๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   16.00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้บริหารท้องถิ่น ห้องประชุมกลุ่มประสานการตรวจราชการกรม อาคาร ๔ ชั้น ๓ สถ.
นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร
ร.อสถ.
09.00 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ... ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๐๑ อาคาร ๒ ชั้น ๓ รัฐภา
   16.00 น. ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้บริหารท้องถิ่น ห้องประชุมกลุ่มประสานการตรวจราชการกรม อาคาร ๔ ชั้น ๓ สถ.
นายธนา ยันตรโกวิท
ร.อสถ.
09.00 น. ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๒ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทราฯ ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ
   09.00 น. ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมและพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการตลาดท้องถิ่น ประเทศไทย ๔.๐ รุ่นที่ ๑ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลอง ๑ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(-ว่าง-)
ร.อสถ.