วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  27 มีนาคม 2560
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายจรินทร์ จักกะพาก
อสถ.
17.30 น. ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างข้อเสนอด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๒ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ คลองมหานาค ป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ
นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร
ร.อสถ.
09.30 น. ร่วมให้ข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติฯ เรื่อง ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ชั้น ๓ ทำเนียบรัฐบาล
นายธนา ยันตรโกวิท
ร.อสถ.
ไปราชการต่างจังหวัด จ.นครพนม
(-ว่าง-)
ร.อสถ.