วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  21 มีนาคม 2566
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายขจร ศรีชวโนทัย
อสถ.
09.00 น. ประธานพิธีเปิดหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการฯ รุ่นที่ 121 สพบ.สถ.
   13.30 น. ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการขับเคลื่อน SDGs Localization ห้องปฏิบัติราชการ อสถ. อาคาร 4 ชั้น 2 สถ.
นายเอกวิทย์ มีเพียร
ร.อสถ.
13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ห้องประชุมกรรมาธิการ N 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สภาผู้แทนราษฎร) เขตดุสิต กรุงเทพฯ
นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี
ร.อสถ.
09.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนด้านการสร้างระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2566 ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
นายสุรพล เจริญภูมิ
ร.อสถ.
ปฏิบัติราชการ สถ.