วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  21 กันยายน 2561
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อสถ.
08.30 น. ร่วมการประชุม อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
   13.30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) ห้องประชุม ๓๒๐๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒ สถ.
   14.00 น. ร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ห้องประชุมบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ
นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร
ร.อสถ.
09.30 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง ถ.พระรามที่ ๖ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
   13.30 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการเงินทุนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) ห้องประชุม ๓๒๐๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒ สถ.
นายธนา ยันตรโกวิท
ร.อสถ.
09.00 น. ร่วมการประชุมกับองค์การตลาด องค์การตลาด ถ.สวนผัก ตลิ่งชั่น กรุงเทพฯ
   14.00 น. ร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ
นายขจร ศรีชวโนทัย
ร.อสถ.
09.30 น. ร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของ สถ. ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ห้องประชุม ๓๒๐๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒ สถ.
   10.00 น. ร่วมในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๗๕ และรุ่นที่ ๗๖ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น ๑๐ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (คลอง ๙) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
   13.30 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.อ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ห้องประชุม ๓๒๐๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒ สถ.