วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  26 มิถุนายน 2560
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายจรินทร์ จักกะพาก
อสถ.
09.30 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกกรอบแนวทางความร่วมมือเพื่อการดำเนินการให้ไปเป็นตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ ๑ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
   14.00 น. ร่วมการประชุม อ.ก.พ.มท. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ห้องประชุม ๓ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
   17.30 น. เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมฉลองพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมุพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยพระชันษา ๙๐ ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ถ.เฟื่องนคร วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ
นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร
ร.อสถ.
07.00 น. ร่วมพิธีการทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันประสูติครบรอบ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ถ.เฟื่องนคร วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ
   09.30 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามในบันทึกกรอบแนวทางความร่วมมือเพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ ๑ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
   13.30 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) ห้องประชุม ๓๒๐๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒ สถ.
นายธนา ยันตรโกวิท
ร.อสถ.
09.30 น. ร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ ๑ พลังนโยบายและความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสังคมสู่การพัฒนาที่ยั้งยืน ห้องประชุมดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี ถ.พระรามที่ ๔ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ
   13.30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ สอ.สถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖๐ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สถ.
(-ว่าง-)
ร.อสถ.