วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  2 ธันวาคม 2564
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายประยูร รัตนเสนีย์
อสถ.
09.30 น. กล่าวเปิดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรรยาย "อปท. กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล" (ผ่านระบบ Zoom) ห้องประชุม กบท. อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญส่วนท้องถิ่น ชั้น ๒ สถ.
   13.00 น. ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สถ.
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ร.อสถ.(ง)
09.30 น. ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่ อปท. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ห้องปฏิบัติราชการ ร.อสถ.
   13.00 น. ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สถ.
นายทวี เสริมภักดีกุล
ร.อสถ.(น)
09.30 น. ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "อปท. กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล" (ผ่านระบบ Zoom) ห้องประชุม กบท. อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญส่วนท้องถิ่น ชั้น ๒ สถ.
   13.00 น. ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สถ.
นายขจร ศรีชวโนทัย
ร.อสถ.(บ)
13.00 น. ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สถ.