วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  25 เมษายน 2560
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายจรินทร์ จักกะพาก
อสถ.
10.00 น. ประธานการประชุมประจำเดือนสหกรณ์ออมทรัพย์ สถ. ห้องประชุมสหกรณ์ฯ อบจ.
   13.30 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ้องประชุมอาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น ๒ สำนักงานใหญ่ กปภ. ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ
นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร
ร.อสถ.
09.30 น. ร่วมการประชุม อ.ก.อบต. ด้านนักกฏหมาย ห้องประชุม ๔๖๐๑ อาคาร ๔ ชั้น ๖ สถ.
   10.00 น. ประธานการประชุม ก.ฌ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ห้องปฏิบัติราชการ ร.อสถ.(นายดุษฎีฯ)
   13.30 น. ร่วมการประชุม อ.ก.อบต. ด้านมาตรฐานวินัย ห้องประชุม ๔๖๐๑ อาคาร ๔ ชั้น ๖ สถ.
   15.00 น. ร่วมการประชุม อ.ก.อบต. ด้านเทียบตำแหน่ง ห้องประชุม ๓๒๐๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒ สถ.
นายธนา ยันตรโกวิท
ร.อสถ.
09.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สถ.
(-ว่าง-)
ร.อสถ.