วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  18 สิงหาคม 2560
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายจรินทร์ จักกะพาก
อสถ.
09.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้บริหารท้องถิ่น ห้องประชุม กปต. (สนง.ผต.สถ.) อาคาร ๔ ชั้น ๓ สถ.
   13.00 น. วิทยากรในการบรรยายหัวข้อ "การคลังท้องถิ่น" ในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวินัยการคลังและงบประมาณ ห้องสัมมนา ๑-๒ ชั้น ๔ อาคารศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ
นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร
ร.อสถ.
09.30 น. ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ห้องประชุม กปต. (สนง.ผต.สถ.) อาคาร ๔ ชั้น ๓ สถ.
   13.00 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ..... ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๐๙ อาคาร ๒ ชั้น ๓ รัฐภา
นายธนา ยันตรโกวิท
ร.อสถ.
09.30 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ
   14.00 น. ร่วมการประชุมหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดำริ ห้องประชุมศาลามหามงคล สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ
(-ว่าง-)
ร.อสถ.