วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  16 กรกฎาคม 2561
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อสถ.
08.00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
   14.00 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพื่อตรวจพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดีย์ พนมยงค์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถ.พระอาทิตย์ พระนคร กรุงเทพฯ
   16.30 น. ประชุมหารือเรื่องบริหารจัดการน้ำ ห้องประชุม กบท. อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญส่วนท้องถิ่น ชั้น ๒ ห้อง ๒ สถ.
นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร
ร.อสถ.
09.30 น. ประธานการประชุมจัดทำร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่นฯ ห้องประชุม ๔๖๐๑ อาคาร ๔ ชั้น ๖ สถ.
นายธนา ยันตรโกวิท
ร.อสถ.
08.30 น. ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้บริหารของ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ถ.บรมราชชนนี บางพลัด กรุงเทพฯ
นายขจร ศรีชวโนทัย
ร.อสถ.
13.00 น. ประธานในพิธีเปิดโครงการหลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ ๒๘ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ถ.ชยางกรู อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี
   16.00 น. วิทยากรในการบรรยายโครงการหลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ ๒๘ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ถ.ชยางกรู อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี