วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  23 มกราคม 2563
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายประยูร รัตนเสนีย์
อสถ.
-
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ร.อสถ.(ง)
เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๒ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ
นายทวี เสริมภักดีกุล
ร.อสถ.(น)
09.00 น. ประธานเปิดการอบรมโครงการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถ.บรมราชชนนี บางพลัด กรุงเทพฯ
   14.00 น. ร่วมให้สัมภาษณ์มูลนนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ "การดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน" ห้องปฏิบัติราชการ ร.อสถ.(น) (นายทวีฯ)
นายขจร ศรีชวโนทัย
ร.อสถ.(บ)
09.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารกำลังคนคุณภาพของ สถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ห้องประชุม กบท. อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญส่วนท้องถิ่น ชั้น ๒ สถ.