ผลการดำเนินงาน
เงื่อนไขในการค้นหา
วันที่ประชุม :
ครั้งที่ประชุม :
เรื่องที่ประชุม :
ประเด็นหลัก :
ประเด็นย่อย :
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ :
ผลการค้นหาข้อมูลประเด็นย่อย
วันที่ประชุม ครั้งที่ประชุม เรื่องที่ประชุม ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย สำนัก/กองที่รับผิดชอบ เอกสารแนบ
28/08/2562 5/2562 การประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี การเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น แนวทางและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กองการเลือกตั้งท้องถิ่น [เอกสารแนบ]
28/08/2562 5/2562 การประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินงาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น [เอกสารแนบ]
ข้อมูลที่ 1 - 2 จาก 2