ข่าวบุคคล

ค้นหา

ข่าวบุคคล ( กรม )

More
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)   
14/02/2562
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562   
08/02/2562
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561   
07/02/2562
สถ. เปิดสอบ (อำนวยการสูง) ตำแหน่ง (ท้องถิ่นจังหวัด) 30 อัตรา กำหนดวันส่งผลงานวันสุดท้าย 21 ม.ค. นี้   
17/01/2562
ประกาศแล้ว ... สถ. เปิดสอบ เลื่อนขึ้นตำแหน่ง (ชำนาญการพิเศษ) หลายอัตรา   
15/01/2562

ข่าวบุคคล ( อปท. )

More
การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560   
06/03/2560
สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน   
18/09/2558
ข้อแนะนำการกำหนดโครงสร้างกรอบอัตรากำลังสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   
15/09/2558
หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ในกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน   
15/09/2558
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)   
10/09/2558

ข่าวบุคคล ( ข่าวฝากการบริหารงานบุคคล/รับสมัครงานจาก อปท. )

More
เทศบาลตำบลเวียงลอ อ.จุน จ.พะเยา ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล   
15/02/2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   
06/02/2562
รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร   
21/01/2562
ทต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   
16/01/2562
file1
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   
10/01/2562
file1

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,321,456
  • 27