บริหารงานบุคคล สถ.

     จำนวนรายการต่อหน้า

คำตอบ (1): ผู้ที่มีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในชั้นนั้น สามารถซื้อมาใส่เองได้ แต่จะใส่ชั้นสูงกว่าที่ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาไม่ได้
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (2): ขอรับได้เมื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ส่งมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวน 20 เปอร์เซ็นต์ ของผู้มีสิทธิได้รับทั้งหมด ให้ สถ. โดยวิธีการขอรับเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองการเจ้าหน้าที่กำหนด
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (3): 1. ผู้ขอใช้สิทธิสวัสดิการกู้เงิน แจ้งความประสงค์โดยยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ต่อ กจ. เพื่อออกหนังสือรับรอง ก่อนจะยื่นเรื่องกับธนาคาร 15 วันทำการ 2. สถ. จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอหนังสือรับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ) เพื่อออกหนังสือรับรอง 3. กจ. ดำเนินการส่งหนังสือรับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ) ที่ผู้มีอำนาจ ลงนามได้ลงนามแล้ว ให้กับผู้ขอกู้เงินตามโครงการสวัสดิการเพื่อนำไป ยื่นต่อธนาคารที่เกี่ยวข้อง
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (4): 1. ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2. พนักงานราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เฉพาะโครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก) หมายเหตุ พนักงานส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา กทม. รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัด อปท. ต่าง ๆ ไม่สามารถใช้สิทธิกู้เงินตามโครงการสวัสดิการของ สถ. ได้ (ทั้งนี้ กรณี อปท. หากจะดำเนินการกู้เงินต้องไปจัดทำบันทึกข้อตกลงกับทางธนาคารเองโดยตรง)
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (5): ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการต่างประเทศและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 หมวดที่ 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 13 (3) กำหนดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้อนุมัติ ให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกตำแหน่งในสังกัดกระทรวงหรือทบวง เดินทาง ไปราชการต่างประเทศ ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่มีแนวทางในการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยให้ข้าราชการที่มีความประสงค์จะเดินทางไปราชการต่างประเทศดำเนินการจัดส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติมายังกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ เพื่อกองการเจ้าหน้าที่จะได้เสนอขออนุมัติจากปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป ทั้งนี้ เอกสารประกอบการขออนุมัติประกอบด้วย 1. หนังสือนำจากต้นสังกัดเพื่อขออนุมัติ 2. หนังสือเชิญจากหน่วยงานภายนอก และ/หรือเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง 3. กำหนดการเดินทาง/ศึกษาดูงาน
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (6): 1. การย้ายเปลี่ยนตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถพิจารณาดำเนินการได้เป็น 3 กรณี ดังนี้ 1.1 กรณีตำแหน่งประเภททั่วไปทุกระดับ สามารถดำเนินการย้ายเปลี่ยนตำแหน่งได้โดยไม่ต้องส่งผลงานเพื่อประเมินย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง เนื่องจาก ก.พ. กำหนดให้ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและเจ้าพนักงานธุรการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน 1.2 กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ สามารถดำเนินการย้ายเปลี่ยนตำแหน่งได้โดยไม่ต้องส่งผลงานเพื่อประเมินย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง 1.3 กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป สามารถดำเนินการย้ายเปลี่ยนตำแหน่งได้ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีคำสั่งแต่งตั้งให้ไปรักษาการในตำแหน่งที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่ง เพื่อประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน กรณีการย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (ในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม) 2. ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายเปลี่ยนตำแหน่งทุกกรณีจะต้องเป็น ผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่กำหนดไว้ ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือได้รับการยกเว้นจาก ก.พ. 3. ผู้ที่มีความประสงค์จะย้ายเปลี่ยนตำแหน่งสามารถยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกโดยใช้แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เช่นเดียวกับกรณีการยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งเดียวกันในกรณีทั่วไป และจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด (กรณีข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป)
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (7): ใช้หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 โดยยื่นเรื่องเสนอขอที่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) ฝ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบอร์โทรติดต่อ 0-2241-9052 หรือ 0-2241-9000 ต่อ 3122
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (8): สามารถตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองได้ทางเว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th ของสำนักงาน ก.พ. ที่เมนู ?การเข้ารับราชการ? ?ประเภทการรับรองคุณวุฒิ?
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (9): การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 หมวด 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 13(3) โดยข้าราชการที่มีความประสงค์ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศทั้งที่สังกัดราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะต้องจัดส่งเอกสาร รายละเอียดประกอบการขออนุมัติ ดังนี้ 1. กรณีข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการจากผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึงกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อกองการเจ้าหน้าที่จะได้เสนออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อนเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 1.2 รายะเอียดโครงการ หนังสือเชิญจากหน่วยงานภายนอกและกำหนดการเดินทาง 2. กรณีข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค 2.1 หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการจากผู้ว่าราชการจังหวัดถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2.2 ราบะเอียดโครงการ หนังสือเชิญจากหน่วยงานภายนอกและกำหนดการเดินทาง ทั้งนี้ ให้ผู้มีความประสงค์ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศจะต้องส่งเอกสารดังกล่าวให้กองการเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ แต่หากมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์กระทรวงการต่างประเทศในการจัดทำหนังสือเดินทางราชการ และ/หรือ หนังสือนำการตรวจลงตรา ให้แจ้งในหนังสือให้ชัดเจนด้วย
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (10): หลักเกณฑ์ในการโอน ย้ายตำแหน่ง ประกอบด้วย 1.ต้องมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2.ต้องมีตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่างที่จะสามารถแต่งตั้งได้ 3.หากผู้ขอย้ายดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จะต้องประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและมีระยะเวลาเกื้อกูลครบตามที่คณะกรรมการกำหนด
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (11): ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการต่างประเทศและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 หมวดที่ 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 13 (3) กำหนดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้อนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกตำแหน่งในสังกัดกระทรวงหรือทบวง เดินทางไปราชการต่างประเทศ ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่มีแนวทางในการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยให้ข้าราชการที่มีความประสงค์จะเดินทางไปราชการต่างประเทศดำเนินการจัดส่งเอกสารเพื่อขอขออนุมัติมายังกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ เพื่อกองการเจ้าหน้าที่จะได้เสนอขออนุมัติจากปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป ทั้งนี้ เอกสารประกอบการขออนุมัติประกอบด้วย 1.หนังสือนำจากต้นสังกัดเพื่อขออนุมัติ 2.หนังสือเชิญจากหน่วยงานภายนอก และ/หรือเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง 3.กำหนดการเดินทาง/ศึกษาดูงาน
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (12): ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปสามารถยื่นคำร้องขอย้ายเปลี่ยนตำแหน่งเป็นประเภทวิชาการได้เฉพาะผู้ที่ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นและขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาที่ ก.พ. ดำเนินการสอบแข่งขัน หรือบัญชีของส่วนราชการที่ ก.พ. อนุมัติให้ดำเนินการสอบแข่งขัน โดยจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้ในระดับปฏิบัติการ และได้รับเงินเดือนไม่เกินกว่าเงินเดือนขั้นสูงของระดับปฏิบัติการ ใน 3 กรณีโดยสรุปดังนี้
1. ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน หากสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งชื่อเดียวกับที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะแต่งตั้ง กรณีนี้ไม่ต้องรอจนถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุ และไม่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
2. ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน หากสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งชื่ออื่นๆ ซึ่งใช้คุณวุฒิอย่างเดียวกัน มีลักษณะความต้องการใกล้เคียงกัน และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะแต่งตั้ง กรณีนี้ไม่ต้องรอจนถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุ แต่ต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งตามหลักสูตรที่ ก.พ. กำหนด และผ่านการทดลองปฏิบัติงานเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามระยะเวลาที่กำหนด จึงจะแต่งตั้งได้
3. ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 1 และระดับ 2 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานที่บรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เฉพาะผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งชื่อเดียวกับที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะแต่งตั้งเท่านั้น จึงจะสามารถแต่งตั้ง (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการได้ โดยต้องรอจนถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุ และไม่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งแต่อย่างใด
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (13): ก.พ. เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาแต่งตั้ง ย้าย รับโอน หรือบรรจุกลับเข้ารับราชการ ดังนี้
1. ตำแหน่งประเภทวิชาการ
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการศึกษา และนักประชาสัมพันธ์
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ นักวิชาการคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนักวิชาการพัสดุ
กลุ่มที่ 3 ได้แก่ นิติกร
กลุ่มที่ 4 ได้แก่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2. ตำแหน่งประเภททั่วไป
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มที่ 2 นายช่างศิลป์
กลุ่มที่ 3 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (14): ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 5 และ ข้อ 13 กำหนดให้ข้าราชการซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างวันลาหรือระหว่างวันหยุดราชการให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ มีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้
1. กรณีข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ให้ข้าราชการผู้ประสงค์ขออนุญาตจัดส่งเอกสารเพื่อขออนุญาตมายังกองการเจ้าหน้าที่ ก่อนวันเดินทางไปต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ เพื่อกองการเจ้าหน้าที่จะได้เสนอขออนุญาตจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีเอกสารประกอบจำแนกตามตำแหน่งของข้าราชการได้ ดังนี้
1.1 ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิบดี ผู้เชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น)

(1) ใบลาพักผ่อนซึ่งได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว
(2) ใบลาไปต่างประเทศ
1.2 ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งอื่นนอกจาก 1.1
(1) หนังสือนำจากต้นสังกัดเพื่อขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างวันหยุดราชการและวันลาพักผ่อน
(2 ใบลาพักผ่อนซึ่งได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
(3) ใบลาไปต่างประเทศ
2. กรณีข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้เสนอขออนุญาตการลาไปต่างประเทศกับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีเอกสารประกอบการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แก่ ใบลาพักผ่อนที่ได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และใบลาไปต่างประเทศ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศระหว่างวันลาแล้ว ให้แจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อรวบรวมรายงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (15): เมื่อ สถ. ได้รับคำสั่งเกี่ยวกับเงินเดือนจาก สถจ. แล้ว กจ. จะต้องดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบคำสั่งเกี่ยวกับเงินเดือนดังกล่าว ว่ามีความถูกต้องหรือไม่ อย่างไร หากพบข้อผิดพลาดจะประสาน สถจ. ในเบื้องต้น เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
2. บันทึกข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ซึ่งจะดำเนินการได้ในช่วงที่กรมบัญชีกลางเปิดระบบให้ส่วนราชการเข้าไปดำเนินการ โดยปกติจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณต้นเดือน และจะเบิกจ่ายได้ช่วงปลายเดือน (โอนเข้าบัญชีธนาคาร) หากคำสั่งใดล่าช้าก็จะต้องนำเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ในรอบถัดไปและเบิกจ่ายได้ช่วงปลายเดือนถัดจากการนำข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (16): 1. ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. พนักงานราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เฉพาะโครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก)
หมายเหตุ พนักงานส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา กทม. รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัด อปท. ต่างๆ ไม่สามารถใช้สิทธิกู้เงินตามโครงการสวัสดิการของ สถ. ได้ (ทั้งนี้ กรณี อปท. หากจะดำเนินการกู้เงินต้องไปจัดทำบันทึกข้อตกลงกับทางธนาคารเองโดยตรง)
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (17): 1. ผู้ขอใช้สิทธิสวัสดิการกู้เงิน แจ้งความประสงค์โดยยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ต่อ กจ. เพื่อออกหนังสือรับรอง ก่อนจะยื่นเรื่องกับธนาคาร 15 วันทำการ
2. สถ. จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอหนังสือรับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ) เพื่อออกหนังสือรับรอง
3. กจ. ดำเนินการส่งหนังสือรับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ) ที่ผู้มีอำนาจลงนามได้ลงนามแล้ว ให้กับผู้ขอกู้เงินตามโครงการสวัสดิการเพื่อนำไปยื่นต่อธนาคารที่เกี่ยวข้อง
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (18): หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ตามบัญชี 41
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (19): ไม่สามารถเสนอขอได้ เนื่องจากการถูกดำเนินคดีอาญาถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0207/ว 126 ลงวันที่ 22 กันยายน 2553
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]


first previous ข้อมูลที่ 1 - 19 จาก 19 next last

  • 95,241,399
  • 1,103