ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
21/10/2557
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2557   
17/10/2557
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม   
13/10/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
09/10/2557
วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online   
30/09/2557

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
30/10/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2557   
24/10/2557
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   
24/10/2557
เทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2557   
22/10/2557
ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ   
22/10/2557

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
21/10/2557
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
21/10/2557
รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลักในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
13/10/2557
การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMIS Web Online   
09/10/2557
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ผ่าน GFMIS Web Online   
09/10/2557
  • 7,488,877
  • 2,135