ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
สอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
17/08/2560
file1
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
17/08/2560
file1
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันผลงานกรณีที่หน่วยงานปิดหน่วยเบิกจ่ายหรือปิดหน่วยงานเดิม   
07/08/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
03/08/2560
กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   
03/08/2560

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน กรกฏาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์   
17/08/2560
ประกาศสำเนางบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560   
09/08/2560
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
08/08/2560
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560 อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
07/08/2560
รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ   
07/08/2560

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS   
08/08/2560
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
07/08/2560
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
15/06/2560
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
09/06/2560
รายงานแสดงสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ผ่าน GFMIS Web Online   
04/04/2560
file1
  • 8,709,057
  • 873