ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
ขอทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ...   
19/01/2560
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร   
19/01/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
18/01/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
10/01/2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559   
23/12/2559

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา   
19/01/2560
ประชาสัมพันธ์งบการเงินไตรมาสที่ 1 อบต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์   
16/01/2560
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2559 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
13/01/2560
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2559 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
09/01/2560
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พ.ย-ธ.ค 2559 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
09/01/2560

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
12/01/2560
ฝังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)   
20/12/2559
file1
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
31/10/2559
file1 file2
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS   
13/10/2559
file1 file2
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
11/10/2559
  • 8,487,500
  • 12