ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ   
19/09/2561
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน   
18/09/2561
แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด   
14/09/2561
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรณีผู้ประกอบการแปรสภาพเป็นนิติบุคคลใหม่   
11/09/2561
ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เพิ่มเติม   
06/09/2561

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
13/09/2561
ประชาสัมพันธ์ งบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ทต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสารหาร จ.อุบลราชธานี   
11/09/2561
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561   
11/09/2561
ขอประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี   
11/09/2561
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์ งบเดือนสิงหาคม 2561   
10/09/2561

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS และการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
10/09/2561
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
07/08/2561
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal (MIS BW)   
01/06/2561
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS   
20/12/2560
file1
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
18/10/2560
  • 9,174,921
  • 12