ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
24/03/2558
ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซงองานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
24/03/2558
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
23/03/2558
การยื่นขอรับบำเหน็จเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข. ที่ประสงค์ UNDO   
16/03/2558
แก้ไขปรับปรุงแบบหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (แบบ ชงค.) หนังสือสัญญาค้ำประกัน (แบบ คปก.) แนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว122 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552   
09/03/2558

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
17/03/2558
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   
13/03/2558
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตำบลแหลมสัก   
11/03/2558
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558   
09/03/2558
ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือน ก.พ. 58 ของ ทต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
05/03/2558

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS   
30/03/2558
การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย   
12/02/2558
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS   
09/02/2558
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
19/12/2557
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
08/12/2557
  • 7,744,251
  • 7