ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
ขอข้อมูลรายละเอียดเงินฝากคลัง   
24/11/2557
ประชาสัมพันธ์ งบการเงิน เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ อบต.หัวโพธิ์   
20/11/2557
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา   
10/11/2557
การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
21/10/2557
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2557   
17/10/2557

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ทม. ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์   
24/11/2557
ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่ายเดือน ตุลาคม 2557 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
19/11/2557
รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2557   
14/11/2557
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2557 อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   
07/11/2557
รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2557 (อบต.บางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร)   
07/11/2557

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
21/10/2557
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
21/10/2557
รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลักในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
13/10/2557
การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMIS Web Online   
09/10/2557
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ผ่าน GFMIS Web Online   
09/10/2557
  • 7,539,393
  • 2,039