ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   
08/12/2557
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549   
08/12/2557
แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์   
08/12/2557
ขอข้อมูลรายละเอียดเงินฝากคลัง   
24/11/2557
ประชาสัมพันธ์ งบการเงิน เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ อบต.หัวโพธิ์   
20/11/2557

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์ งบการเงิน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อบต.หัวโพธิ์   
12/12/2557
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
12/12/2557
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน พ.ย. 2557 ของ ทต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
08/12/2557
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่ายเดือน พฤศจิกายน 2557 เทศบาลตำบลแหลมสัก   
04/12/2557
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ทม. ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์   
24/11/2557

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
08/12/2557
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
21/10/2557
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
21/10/2557
รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลักในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
13/10/2557
การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMIS Web Online   
09/10/2557
  • 7,567,484
  • 1,726