ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
09/02/2560
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
09/02/2560
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดฯ   
08/02/2560
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2559   
06/02/2560
file1
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
06/02/2560
file1

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ทต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2560   
14/02/2560
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประกาศงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2560   
14/02/2560
ประกาศสำเนารายรับ -รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ม.ค.60 ของเทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
09/02/2560
ประชาสัมพันธ์ งบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2560 อบต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์   
06/02/2560
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2560 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
06/02/2560

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
10/02/2560
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS   
20/01/2560
file1
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
12/01/2560
ฝังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)   
20/12/2559
file1
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
31/10/2559
file1 file2
  • 8,523,463
  • 830