ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 2 โครงการ   
08/08/2561
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม)   
07/08/2561
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
01/08/2561
การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี   
12/07/2561
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing)   
11/07/2561

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561   
15/08/2561
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 อบต.ยางม่วง   
14/08/2561
งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ   
10/08/2561
ประชาสัมพันธ์ งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ทต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสารหาร จ.อุบลราชธานี   
10/08/2561
งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ของอบต.จอมบึง   
09/08/2561

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
07/08/2561
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal (MIS BW)   
01/06/2561
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS   
20/12/2560
file1
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
18/10/2560
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS   
13/09/2560
  • 9,140,403
  • 853