ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
21/10/2557
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2557   
17/10/2557
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม   
13/10/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
09/10/2557
วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online   
30/09/2557

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
อบต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   
21/10/2557
ประชาสัมพันธ์รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 เทศบาลตำบลบ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น   
17/10/2557
งบการเงินเดือนกันยายน 2557 เทศบาลตำบลป่างิ้ว   
15/10/2557
เทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2557   
13/10/2557
ประชาสัมพันธ์งบรับจ่าย เดือน ก.ย.2557 ทต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา   
10/10/2557

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
21/10/2557
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
21/10/2557
รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลักในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
13/10/2557
การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMIS Web Online   
09/10/2557
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ผ่าน GFMIS Web Online   
09/10/2557
  • 7,474,269
  • 766