ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)   
08/10/2558
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2558   
06/10/2558
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ   
05/10/2558
file1
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม   
15/09/2558
การปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง   
15/09/2558

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือน ก.ย. 58 ของ ทต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
09/10/2558
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2558   
08/10/2558
ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2558 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
06/10/2558
ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   
05/10/2558
ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2558 อบต.ไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
16/09/2558

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS   
09/10/2558
file1 file2
การบันทึกตรวจรับงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกผ่าน GFMIS Terminal บนระบบ GFMIS Web Online   
09/10/2558
file1
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
29/09/2558
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
25/08/2558
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
17/08/2558
  • 8,002,983
  • 181