ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกัน   
20/09/2564
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-1- Antigen test self-test kits)   
20/09/2564
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จ.อุบลราชธานี   
02/09/2564
อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับการจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานของรัฐกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ขายรายอื่นที่กำหนดเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน   
24/08/2564
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง   
18/06/2564
file1

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ งบรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564   
07/09/2564
ประชาสัมพันธ์สำเนางบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือน สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลแหลมสัก   
06/09/2564
อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาสัมพันธ์งบการเงิน เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2564   
06/09/2564
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
03/09/2564
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
03/09/2564

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
การตรวจสอบข้อมูลหลักฐานผู้ขายและรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน   
28/05/2564
แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)   
01/04/2564
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)   
13/01/2564
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ   
09/10/2563
แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
11/06/2563
  • 10,158,080
  • 64