ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
19/08/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
06/08/2557
บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)   
04/08/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
29/07/2557
โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักเกณฑ์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน   
07/07/2557

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
งบการเงิน เดือน กรกฎาคม 2557 องค์การบริหรส่วนตำบลตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์   
22/08/2557
รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2557 อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   
22/08/2557
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2557   
18/08/2557
รายงานรายรับรายจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวันครราชสีมา   
18/08/2557
รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2557 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
13/08/2557

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
25/08/2557
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS   
13/08/2557
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
18/07/2557
กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report ในระบบ GFMIS   
10/07/2557
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS   
04/07/2557
  • 7,389,540
  • 327