ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
01/09/2559
คู่มือการใช้งานและระบบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ   
01/09/2559
file1
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market:e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:e-bidding)   
30/08/2559
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ   
30/08/2559
บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย   
19/08/2559
file1

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
เทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2559   
25/08/2559
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2559   
19/08/2559
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
09/08/2559
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2559 อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   
05/08/2559
งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี   
02/08/2559

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
16/08/2559
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online   
25/07/2559
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
13/07/2559
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
14/06/2559
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS   
07/06/2559
  • 8,361,454
  • 446