ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544   
23/04/2558
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558   
10/04/2558
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
09/04/2558
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วครา พนักงานราชการและทหารกองประจำการ   
09/04/2558
แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่   
01/04/2558

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์งบรายรับรายจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2558   
17/04/2558
รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2558 อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   
16/04/2558
ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2558 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
08/04/2558
เทศบาลตำบลนาขยาด จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2558   
08/04/2558
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
17/03/2558

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน GFMIS Web online   
07/04/2558
วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS   
30/03/2558
การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย   
12/02/2558
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS   
09/02/2558
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
19/12/2557
  • 7,783,904
  • 56