ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักเกณฑ์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน   
07/07/2557
ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ   
04/07/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
04/07/2557
การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมิถุนายน 2557   
03/07/2557
แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ   
02/07/2557

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   
18/07/2557
รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2557 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
15/07/2557
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2557 อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   
10/07/2557
ประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ของเทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
10/07/2557
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่าย เดือนมิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลแหลมสัก   
10/07/2557

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
18/07/2557
กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report ในระบบ GFMIS   
10/07/2557
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS   
04/07/2557
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
10/06/2557
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3)   
06/06/2557
  • 7,352,594
  • 672