ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
18/11/2558
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)   
18/11/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
17/11/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
02/11/2558
ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ   
02/11/2558

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร   
18/11/2558
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2558   
17/11/2558
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2558   
17/11/2558
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2558 อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   
16/11/2558
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2558 องค์การบริหาารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
13/11/2558

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
04/11/2558
file1
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในระบบ GFMIS   
15/10/2558
file1
คู่มือการเรียนรายงานระบบงบประมาณ ผ่าน GFMIS Web Online และวิธีการลดยอดเอกสารสำรองเงินผ่าน GFMIS Web Online   
14/10/2558
file1 file2
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS   
09/10/2558
file1 file2
การบันทึกตรวจรับงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกผ่าน GFMIS Terminal บนระบบ GFMIS Web Online   
09/10/2558
file1
  • 8,073,832
  • 639