ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว   
06/12/2560
แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 128   
06/12/2560
การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม   
01/12/2560
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้   
23/11/2560
หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร   
16/11/2560

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินปี 2560 ทต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม   
08/12/2560
ประกาศสำเนางบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
08/12/2560
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
07/12/2560
ประกาศเทศบาลตำบลแม่พริก เรื่อง งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560   
07/12/2560
รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
04/12/2560

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
18/10/2560
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS   
13/09/2560
การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS   
08/08/2560
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
07/08/2560
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
15/06/2560
  • 8,882,857
  • 205