ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
10/04/2557
แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้   
24/03/2557
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน   
24/02/2557
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 วรรคแรก   
17/02/2557
การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   
11/02/2557

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2557 ทต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
08/04/2557
ประชาสัมพันธ์งบ รับ-จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2557 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
10/03/2557
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ของ ทต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
10/03/2557
ประชาสัมพันธ์งบเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ของเทศบาลตำบลแหลมสัก จ.กระบี่   
07/03/2557
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2557 อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   
18/02/2557

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMIS (เพิ่มเติม)   
10/04/2557
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS   
24/03/2557
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS   
20/03/2557
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน   
28/02/2557
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม-กันยายน 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS   
25/02/2557
  • 7,155,297
  • 5,307