ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด   
17/05/2562
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
16/05/2562
file1
แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน   
04/04/2562
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (KIOSK) และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม)   
03/04/2562
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง   
02/04/2562

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2562 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
14/05/2562
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2562 (อบต.ไชยมนนตรี)   
13/05/2562
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์ งบเดือนเมษายน 2562   
13/05/2562
ประกาศสำเนางบรายรับ ? รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562 เทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
10/05/2562
อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาสัมพันธ์งบการเงิน เดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2562   
08/05/2562

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
28/03/2562
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
27/03/2562
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณ กรณีส่งคืนฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online   
04/03/2562
file1
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS   
16/01/2562
file1
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
07/01/2562
  • 9,410,512
  • 36