ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
13/01/2563
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม   
06/01/2563
การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง   
02/01/2563
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
19/12/2562
อัตราราคางานต่อหน่วย   
19/12/2562

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563 เทศบาลตำบลแหลมสัก   
16/01/2563
ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่1/2563   
16/01/2563
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2563   
10/01/2563
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์ งบเดือนธันวาคม 2562   
10/01/2563
ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563 เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
07/01/2563

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
แจ้งแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)   
27/11/2562
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS   
08/11/2562
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ   
07/10/2562
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
28/03/2562
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
27/03/2562
  • 9,669,749
  • 169