ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
การเบิกค่ารักษาพยาบาลของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ   
23/02/2561
อัตราราคางานต่อหน่วย   
23/02/2561
file1
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง   
02/02/2561
แนวทางปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ   
30/01/2561
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560   
08/01/2561

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
15/02/2561
งบการเงินเดือน มกราคม 2561 อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
15/02/2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2561 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช)   
12/02/2561
งบทดลองรับ-จ่าย งบเดือน มกราคม 2561   
09/02/2561
รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561(แก้ไข) เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
08/02/2561

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS   
20/12/2560
file1
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
18/10/2560
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS   
13/09/2560
การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS   
08/08/2560
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
07/08/2560
  • 8,964,749
  • 421