ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
03/05/2559
file1
ขอให้ส่งข้อมูลเงินทดรองราชการของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558   
29/04/2559
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
25/04/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
25/04/2559
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน   
11/04/2559

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2559 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
26/04/2559
ประกาศสำเนารายรับ -รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มี.ค.59 ของเทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
22/04/2559
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน เดือน มีนาคม 2559 อบต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์   
20/04/2559
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2559 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
19/04/2559
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   
11/04/2559

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
29/04/2559
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
28/04/2559
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าในระบบ GFMIS Web Online   
11/04/2559
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
16/03/2559
การยกเลิกสิทธิรหัสผู้ใช้งานในระบบ GFMIS Web Online   
23/02/2559
  • 8,251,966
  • 916