ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี   
01/04/2564
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2564   
31/03/2564
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563   
31/03/2564
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
31/03/2564
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
17/02/2564

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564   
05/04/2564
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564   
05/04/2564
รายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่   
10/03/2564
file1
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
05/03/2564
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จ.อุบลราชธานี   
04/03/2564

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)   
01/04/2564
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)   
13/01/2564
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ   
09/10/2563
แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
11/06/2563
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
10/04/2563
  • 10,068,510
  • 253