ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์ กลุ่มโรควินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)   
30/05/2559
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ   
30/05/2559
การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม   
16/05/2559
บัญชีนวัตกรรมไทย   
04/05/2559
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
03/05/2559
file1

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน เดือน เมษายน 2559 อบต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์   
17/05/2559
เทศบาลตำบลนาขยาด จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์งบการเงินเดือน เมษายน 2559   
16/05/2559
ประชาสัมพันธ์งบการเงินเดือน พ.ค. องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ. บุรัมย์   
13/05/2559
รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2559 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
13/05/2559
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2559 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
12/05/2559

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS   
30/05/2559
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
29/04/2559
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
28/04/2559
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าในระบบ GFMIS Web Online   
11/04/2559
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
16/03/2559
  • 8,270,503
  • 1,219