ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561   
20/06/2561
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561   
20/06/2561
ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค   
18/06/2561
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค   
14/06/2561
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย   
14/06/2561

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ของเทศบาลตำบลตลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑   
13/06/2561
งบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561   
12/06/2561
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ทต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา   
08/06/2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
07/06/2561
ประกาศสำเนางบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
06/06/2561

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal (MIS BW)   
01/06/2561
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS   
20/12/2560
file1
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
18/10/2560
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS   
13/09/2560
การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS   
08/08/2560
  • 9,092,781
  • 1,090