ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553   
17/10/2560
ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560   
16/10/2560
งานจ้างดำเนินการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   
12/10/2560
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ   
12/10/2560
file1 file2
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   
06/10/2560

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (เพิ่มเติม)   
20/10/2560
เทศบาลตำบลประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560   
19/10/2560
ประชาสัมพันธ์งบดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 ทต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา   
17/10/2560
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)ประจำปีงบประมาณ 2560 อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
17/10/2560
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินกิจการ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560   
16/10/2560

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
18/10/2560
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS   
13/09/2560
การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS   
08/08/2560
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
07/08/2560
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
15/06/2560
  • 8,790,092
  • 1,074