ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
09/06/2560
การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549   
01/06/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
24/05/2560
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560   
18/05/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
17/05/2560

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
เทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560   
20/06/2560
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ทต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ   
14/06/2560
เทศบาลตำบลนาขยาด จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560   
12/06/2560
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (เทศบาลตำบลป่างิ้ว จ.เชียงราย)   
12/06/2560
ประกาศสำเนางบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560   
07/06/2560

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
15/06/2560
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
09/06/2560
รายงานแสดงสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ผ่าน GFMIS Web Online   
04/04/2560
file1
วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS   
04/04/2560
file1
การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS   
23/03/2560
  • 8,618,656
  • 494