ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข)   
15/09/2557
การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ   
11/09/2557
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน   
10/09/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
10/09/2557
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน   
01/09/2557

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2557 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
16/09/2557
รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2557 อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   
15/09/2557
ประชาสัมพันธ์งบรายรับรายจ่ายเดือน สิงหาคม 2557 เทศบาลตำบลแหลมสัก จ.กระบี่   
10/09/2557
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2557   
10/09/2557
ขอประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ของ ทต.แสนสุข จ.อุบลราชธานี   
09/09/2557

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online   
19/09/2557
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS   
15/09/2557
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS   
15/09/2557
การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผ่านทางระบบ GFMIS   
11/09/2557
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผ่านทางระบบ GFMIS (งวดที่ 3)   
09/09/2557
  • 7,423,959
  • 203