ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
การบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-GP   
20/10/2559
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)   
20/10/2559
file1
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด   
14/10/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
13/10/2559
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2559 อบต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี   
07/10/2559

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
เทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน 2559   
21/10/2559
รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2559 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
17/10/2559
อบต.บางคา อ.ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา ประชาสัมพันธ์ส่งรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ   
17/10/2559
ประกาศสำเนารายรับ -รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย.59 ของเทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
13/10/2559
เทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2559   
11/10/2559

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS   
13/10/2559
file1 file2
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
11/10/2559
การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน ผ่าน GFMIS Web Online   
22/09/2559
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS   
16/09/2559
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
13/09/2559
  • 8,414,698
  • 252