ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
03/10/2562
การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน   
03/10/2562
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขาระการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562   
20/09/2562
การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ   
19/09/2562
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
11/09/2562

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ขอประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.ยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี   
08/10/2562
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน 2562   
08/10/2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562   
07/10/2562
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส 4 ปี 2562   
07/10/2562
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปี 2562 อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
07/10/2562

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ   
07/10/2562
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
28/03/2562
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
27/03/2562
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณ กรณีส่งคืนฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online   
04/03/2562
file1
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS   
16/01/2562
file1
  • 9,553,940
  • 377