ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)   
31/03/2563
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19   
24/03/2563
ขอเปลี่ยนแปลงแบบข้อตกลงคุณธรรม   
23/03/2563
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
23/03/2563
ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))   
20/03/2563

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563   
03/04/2563
อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาสัมพันธ์งบการเงิน เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2563   
03/04/2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จ.อุบลราชธานี   
03/04/2563
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2563   
02/04/2563
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์ งบเดือนมีนาคม 2563   
02/04/2563

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
แจ้งปรับแผนขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)   
09/03/2563
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS   
14/02/2563
แจ้งแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)   
27/11/2562
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS   
08/11/2562
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ   
07/10/2562
  • 9,732,181
  • 559