ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน   
04/07/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
01/07/2559
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
30/06/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
29/06/2559
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
28/06/2559

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3 เดือนตุลาคม 2558- มิถุนายน 2559) อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร   
25/07/2559
ประกาศสำเนารายรับ -รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิ.ย.59 ของเทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
21/07/2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ งบการเงินอบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประจำเดือน มิถุนายน 2559   
14/07/2559
รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2559 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
13/07/2559
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2559 อบต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์   
13/07/2559

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
13/07/2559
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
14/06/2559
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS   
07/06/2559
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
07/06/2559
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS   
30/05/2559
  • 8,324,360
  • 501