ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน   
08/11/2562
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ   
08/11/2562
แนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด   
07/11/2562
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ   
24/10/2562
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ   
24/10/2562

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา   
13/11/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562   
12/11/2562
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562   
12/11/2562
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 ( อบต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล)   
08/11/2562
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562   
07/11/2562

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS   
08/11/2562
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ   
07/10/2562
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
28/03/2562
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
27/03/2562
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณ กรณีส่งคืนฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online   
04/03/2562
file1
  • 9,582,600
  • 463