ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
06/12/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
06/12/2559
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
02/11/2559
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ   
31/10/2559
ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
28/10/2559

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2559 (อบต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี)   
08/12/2559
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
08/12/2559
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
07/12/2559
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2559   
07/12/2559
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
02/12/2559

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
31/10/2559
file1 file2
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS   
13/10/2559
file1 file2
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
11/10/2559
การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน ผ่าน GFMIS Web Online   
22/09/2559
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS   
16/09/2559
  • 8,454,115
  • 54