ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
05/06/2563
การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา   
04/06/2563
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
14/05/2563
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
14/05/2563
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))   
14/04/2563

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จ.อุบลราชธานี   
09/07/2563
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563   
03/07/2563
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563   
03/07/2563
ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2563 เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
03/07/2563
ประกาศสำเนางบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
10/06/2563

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
11/06/2563
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
10/04/2563
แจ้งปรับแผนขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)   
09/03/2563
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS   
14/02/2563
แจ้งแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)   
27/11/2562
  • 9,801,141
  • 178