ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ   
28/05/2558
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557   
20/05/2558
ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)   
18/05/2558
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ   
14/05/2558
การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 กรณีเหตุความไม่สงบทางการเมือง   
14/05/2558

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
งบการเงินเดือน เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์   
27/05/2558
รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2558 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
20/05/2558
รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2558 อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   
20/05/2558
ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือน เม.ย. 58 ของ ทต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
08/05/2558
ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่าย เดือนเมษายน 2558 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
07/05/2558

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GMFIS   
18/05/2558
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
14/05/2558
คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน GFMIS Web online   
07/04/2558
วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS   
30/03/2558
การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย   
12/02/2558
  • 7,829,398
  • 20