ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)   
14/02/2563
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
06/02/2563
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
30/01/2563
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
30/01/2563
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
13/01/2563

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประกาศสำเนางบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 เทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
17/02/2563
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2563   
12/02/2563
ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
05/02/2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 เทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี   
05/02/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
05/02/2563

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS   
14/02/2563
แจ้งแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)   
27/11/2562
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS   
08/11/2562
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ   
07/10/2562
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
28/03/2562
  • 9,691,900
  • 447