ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์ กลุ่มโรควินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)   
30/05/2559
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ   
30/05/2559
การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม   
16/05/2559
บัญชีนวัตกรรมไทย   
04/05/2559
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
03/05/2559
file1

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
งบประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ของ อบต.จอมบึง   
23/06/2559
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2559   
20/06/2559
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2559 อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร   
13/06/2559
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2559 อบต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์   
09/06/2559
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2559   
09/06/2559

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
14/06/2559
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS   
07/06/2559
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
07/06/2559
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS   
30/05/2559
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
29/04/2559
  • 8,298,047
  • 214