ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ   
24/11/2563
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
18/11/2563
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
18/11/2563
รายละเอียดประกอบยอดคงค้างในรายงานการเงินประจำปี 2563   
06/11/2563
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)   
20/10/2563

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปี 2563 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
12/11/2563
อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2563   
11/11/2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จ.อุบลราชธานี   
11/11/2563
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ทต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร   
10/11/2563
ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
09/11/2563

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ   
09/10/2563
แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
11/06/2563
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
10/04/2563
แจ้งปรับแผนขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)   
09/03/2563
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS   
14/02/2563
  • 9,929,972
  • 725