ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม และซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์   
29/09/2559
วิธีการเรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป   
29/09/2559
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
29/09/2559
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
29/09/2559
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน   
29/09/2559

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2559 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
16/09/2559
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2559 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
15/09/2559
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2559   
14/09/2559
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2559   
09/09/2559
รายงานงบการเงิน อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2559   
06/09/2559

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน ผ่าน GFMIS Web Online   
22/09/2559
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS   
16/09/2559
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
13/09/2559
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
16/08/2559
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online   
25/07/2559
  • 8,391,915
  • 33