ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   
02/07/2558
ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549   
02/07/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
29/06/2558
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (Electronic Bidding : e - bidding)   
10/06/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
10/06/2558

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2558 อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร   
11/06/2558
ทต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2558   
09/06/2558
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   
09/06/2558
ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2558 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
05/06/2558
ประชาสัมพันธ์ งบการเงินประจำเดือน พ.ค. 58 ของ ทต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
05/06/2558

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
29/06/2558
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
09/06/2558
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GMFIS   
18/05/2558
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
14/05/2558
คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน GFMIS Web online   
07/04/2558
  • 7,880,816
  • 2,004