ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
27/02/2558
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (บช.1)   
17/02/2558
การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย   
16/02/2558
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
27/01/2558
แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494   
27/01/2558

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2558 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
16/02/2558
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557) ประจำปีงบประมาณ 2558   
13/02/2558
รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2558 อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   
11/02/2558
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ-จ่ายเงินสด ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   
09/02/2558
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   
09/02/2558

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย   
12/02/2558
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS   
09/02/2558
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
19/12/2557
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
08/12/2557
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
21/10/2557
  • 7,703,060
  • 226