ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
19/01/2564
การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมคดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)   
30/12/2563
อัตราราคางานต่อหน่วย   
29/12/2563
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง   
29/12/2563
file1
การยื่นข้อเสนอต่หน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสอนต่อหน่วยงานของรัฐ   
28/12/2563

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
20/01/2564
ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
15/01/2564
ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
15/01/2564
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 เทศบาลตำบลแหลมสัก จ.กระบี่   
13/01/2564
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือน ธันสาคม 2563 เทศบาลตำบลแหลมสัก   
13/01/2564

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)   
13/01/2564
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ   
09/10/2563
แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
11/06/2563
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
10/04/2563
แจ้งปรับแผนขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)   
09/03/2563
  • 9,973,067
  • 925