ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2565   
08/11/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565   
02/11/2565
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของใช้ในชีวิตประจำวัน และเครื่องมือการเกษตร เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย   
20/10/2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน จ.ส.ท.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565   
28/09/2565
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.   
31/08/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
เทศบาลตำบลแม่พริก เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2565   
24/11/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   
24/11/2565
เทศบาลตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ขอประชาสัมพันธ์ งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565   
18/11/2565
เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ขอประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2565   
17/11/2565
file1 file2
ประกาศเทศบาลตำบลบัลลังก์ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
15/11/2565

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 10,383,073
  • 160