ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
เผยแพร่ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคม   
20/10/2564
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564   
29/09/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2564   
21/09/2564
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19   
14/09/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2564   
25/08/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4   
26/10/2564
file1
ประชาสัมพันธ์สำเนางบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือน กันยายน 2564 เทศบาลตำบลแหลมสัก   
25/10/2564
file1
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์รายงานการรับ จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564   
25/10/2564
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
13/10/2564
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564   
11/10/2564
file1

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 10,176,025
  • 217