ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563   
10/03/2563
อธิบดี สถ. ตั้งเป้า ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ผ่านเกณฑ์ 85 คะแนน   
27/02/2563
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม 2563   
17/02/2563
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง การควบคุมพาหะนำโรคสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่1 ประจำปี 2563   
14/02/2563
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครอง เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5"   
13/02/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
03/04/2563
file1
ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
03/04/2563
file1
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563   
03/04/2563
อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาสัมพันธ์งบการเงิน เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2563   
03/04/2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จ.อุบลราชธานี   
03/04/2563
file1

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,732,173
  • 551