ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2559   
01/07/2559
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2559   
13/06/2559
การประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ บทบาทกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสนับสนุนสุขภาพชุมชน มุ่งสู่ความสำเร็จในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้าของประเทศไทย ครั้งที่ 1   
01/06/2559
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ   
11/05/2559
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2559   
11/05/2559

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
ประกาศสำเนารายรับ -รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พ.ค.59 ของเทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
24/06/2559
file1
งบประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ของ อบต.จอมบึง   
23/06/2559
file1
อบต.สุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ขอประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒   
22/06/2559
file1 file2
อบต.สุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ขอประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓   
22/06/2559
file1 file2
เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2559   
20/06/2559

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,304,618
  • 355