ข่าวรับสมัครงาน

ค้นหา

ข่าวรับสมัครงาน ( อบจ. )

More
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส [อบจ.นราธิวาส]   
03/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส [อบจ.นราธิวาส]   
13/08/2557
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบจ.นราธิวาส [อบจ.นราธิวาส]   
25/06/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร [อบจ.นราธิวาส]   
16/04/2557
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [อบจ.นราธิวาส]   
11/03/2557

ข่าวรับสมัครงาน ( เทศบาล )

More
ประกาศเทศบาลตำบลนาเชือก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2557 เทศบาลตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม [เทศบาลตำบลนาเชือก]   
26/09/2557
ประกาศเทศบาลตำบลนาเชือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) [เทศบาลตำบลนาเชือก]   
05/09/2557
ประกาศเทศบาลตำบลนาเชือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) [เทศบาลตำบลนาเชือก]   
05/09/2557
file1
ประกาศเทศบาลตำบลนาเชือกเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข) [เทศบาลตำบลนาเชือก]   
14/08/2557
ประกาศเทศบาลตำบลนาเชือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๗ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) [เทศบาลตำบลนาเชือก]   
04/08/2557

ข่าวรับสมัครงาน ( อบต. )

More
รับโอนย้าย จพง.ส่งเสริมสุขภาพ และ นักบริหารงานสาธารณสุข [อบต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย]   
12/11/2557
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกองการคลัง ระดับ 7 [อบต.โนนสมบูรณ์]   
03/11/2557
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 7 [อบต.โนนสมบูรณ์]   
03/11/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เรื่องการรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น(ข้าราชการ)ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว [วังยาว]   
16/10/2557
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเวลาสถานที่ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ค) [ถ่อนนาลับ]   
14/10/2557

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 7,570,316
  • 17