ระบบ/เทคโนโลยีสารสนเทศ

     จำนวนรายการต่อหน้า

คำตอบ (1): ในการกรอกข้อมูลเมนูรายรับ-รายจ่ายจะต้องกรอกตามที่มีการรับจริงและเบิกจ่ายจริงซึ่งทางระบบ e-Plan จะให้นำเข้าข้อมูลตอนสิ้นปีงบประมาณนั้น
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (2): เงินเดือนค่าตอบแทนค่าครุภัณฑ์ขนาดเล็กให้กรอกข้อมูลในเมนูเงินอุดหนุนทั่วไป
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (3): เลือกโครงการที่ลงนามสัญญาแล้ว เลือกปุ่มแก้ไขหลังชื่อโครงการและคลิกปุ่มเพิ่มคู่สัญญา โดยจะทำการเพิ่มคู่สัญญาได้ในกรณีที่ยังมีวงเงินคงเหลือเท่านั้น
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (4): กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้บริการ e-mail แก่ อปท. ละ ๑ e-mail กรณีหน่วยงานย่อยของ อปท. มีความต้องการใช้งาน e-mail ให้ประสานเพื่อรับทราบ e-mail จาก อปท. ที่สังกัด หรือโทรศัพท์สอบถามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๔, ๑๑๐๕, ๑๑๑๒ และ ๑๑๑๖
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]

คำตอบ (5): โทรศัพท์สอบถามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๔, ๑๑๐๕, ๑๑๑๒ และ ๑๑๑๖
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]

คำตอบ (6): ตอบ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องใช้ e-mail Address ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username และ Password ในการเข้าใช้งานระบบ e-GP โดย e-mail Address ที่ใช้ลงทะเบียนจะต้องเป็น e-mail ของหน่วยงานภาครัฐ (ลงท้ายด้วย .go.th) เท่านั้น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ e-mail ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ภายใต้โดเมนเนม @dla.go.th ลงทะเบียนในระบบ e-GP ได้
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]

คำตอบ (7): ตอบ โทรศัพท์สอบถามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-9000 ต่อ 1104 1105 1112 1116
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]

คำตอบ (8): ตอบ ระบบ e-mail ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ ระบบที่ใช้ในการรับ - ส่ง จดหมายภายใต้โดเมน @dla.go.th ซึ่งเปิดให้บริการแก่ข้าราชการและหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]

คำตอบ (9): ตอบ สามารถเข้าใช้งานได้ 2 วิธี วิธีที่ 1 การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.dla.go.th ที่เมนู อีเมล วิธีที่ 2 การพิมพ์ URL : https://mail.dla.go.th
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]

คำตอบ (10): สามารถส่งไฟลืโดยใช้ระบบ e-mail ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (dla.go.th) ได้ไม่เกิน 50 MB ไม่รวมกับการใช้ระบบ e-mail อื่นๆ ซึ่งจะกำหนดพื้นที่การส่งไฟล์ที่แตกต่างกันไป
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]

คำตอบ (11): ๑. กรณีครบวาระและยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ (อปท.ที่ครบวาระตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน) ๑.ดำเนินการบันทึกข้อมูลการพ้นจากตำแหน่งจากระบบ "ข้อมูลการพ้นจากตำแหน่ง" ๒.บันทึกข้อมูลวาระการดำรงตำแหน่ง (หากดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. ใดก็เพิ่มเป็นวาระปีนั้นๆ) เช่น อปท. ที่ครบวาระปี ๒๕๕๗ แต่มารายงานตัวและดำรงตำแหน่งภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ก็เพิ่มวาระเป็นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพิ่มข้อมูลเป็นคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๑/๒๕๕๗ ๓.นำข้อมูลของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นชุดเดิม กลับมาบันทึกในระบบข้อมูลผู้สมัคร ๔.ดำเนินการแต่งตั้งทุกตำแหน่งในเมนู "ระบบข้อมูลการแต่งตั้งผู้บริหาร อปท.) ๒. กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากการสรรหาและปฎิบัติหนาที่ตามคำสั่ง คสช. ฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๗ ๑.ดำเนินการบันทึกข้อมูลการพ้นจากตำแหน่งจากระบบ "ข้อมูลการพ้นจากตำแหน่ง" ของสมาชิกสภาท้องถิ่นชุดเดิม ๒.บันทึกข้อมูลวาระการดำรงตำแหน่ง (หากดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. ใดก็เพิมเป็ฯวาระปี นั้นๆ) และเลือกเพิ่มข้อมูลเป็นคำสั่ง คสช. ฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๗ ๓.เพิ่มข้อมูลผู้สมัครใหม่ของสมาขิกสภาที่มาจากการสรรหาในระบบ "ประวัติผู้สมัคร" ๔.ดำเนินการแต่งตัังทุกตำแหน่งในเมนู "ระบบข้อมูลการแต่งตั้งผุ้บริหาร อปท." ๓.กรณีปลัดปฏิบัติหน้าที่แทนนายก ไม่ต้องบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง (ele)
[ สน.พร. : สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง ** ]

คำตอบ (12): แหล่งที่มาของงบประมาณประกอบด้วยเงินอุดหนุนทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค์,เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์,เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้,เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ,รายได้จัดเก็บเอง,รายได้อื่นๆ,เงินสะสม ซึ่งหากไม่สามารถเลือกแหล่งที่มาที่ชัดเจนได้ให้ระบุเลือกรายได้อื่นๆ ในระบบสามารถระบุได้โดยเลือกที่  งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (13): โครงการที่ขออนุมัติแล้วถูกยกเลิกไปในระบบสามารถนำกลับมาได้ครับโดยเข้าไปทำการขออนุมัติงบประมาณใหม่อีกครั้ง
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (14): การค้นหาหนังสือราชการ สถ. ในระบบใหม่นั้น ศส.ได้ปรับปรุงให้ง่ายต่อการค้นหา โดยเพิ่มช่องทางในการค้นหา ได้แก่ ชื่อหนังสือ เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ สำนัก/กองเจ้าของเรื่อง และวันที่เผยแพร่ลงเว็บไซต์ หากท่านประสงค์จะค้นหาหนังสือฉบับใด ขอเพียงท่านกรอกเงื่อนไขในกล่องข้อความ (เช่น ชื่อหนังสือ เลขที่หนังสือ เป็นต้น) ก็สามารถค้นหาได้แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดทุกกล่องข้อความ
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]

คำตอบ (15): เนื่องจากระบบเว็บเพจไม่ได้จำกัดจำนวนรูปในการอัพโหลด เมื่ออัพโหลดรูปจำนวนมาก อีกทั้งยังมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่ จึงทำให้การแสดงผลในหน้าเว็บเพจช้า ควรอัพโหลดรูปในจำนวนที่เหมาะสม และปรับขนาดไฟล์ให้มีขนาดเล็กไม่ควรเกิน 1 MB
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]

คำตอบ (16): เนื่องจากระบบทำการเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง หากข้อมูลผิดพลาดและ อปท. ต้องการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง สามารถทำการแก้ไขและปรับปรุงได้ที่ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง แล้วระบบจะดึงข้อมูลมาแสดงโดยอัตโนมัติ
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]

คำตอบ (17): เมื่อ อปท. ทำการยืนยันข้อมูลในระบบแล้ว แต่ต้องการแก้ไขข้อมูล ต้องประสานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด หรือประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น เพื่อทำการยกเลิกการยืนยันข้อมูล
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]

คำตอบ (18): กรณี อปท. ไม่ทราบ username และ password ในการเข้าใช้งานระบบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]

คำตอบ (19): ให้ จนท. ที่จะลงข้อมูลติดต่อที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ของ อปท. นั้น เนื่องจากทางกรมฯ ดำเนินการส่งรหัสให้กับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์แล้ว
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (20): พิจารณาจากการเบิกจ่ายเต็มจำนวนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]


first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 62 next last

  • 95,058,176
  • 491