ระบบ/เทคโนโลยีสารสนเทศ

     จำนวนรายการต่อหน้า

คำตอบ (1): การส่งไฟล์แนบไปกับ e-mail ภายใต้ domain เดียวกัน (@dla.go.th) จะส่งได้ไม่เกิน 50 MB ไม่รวมถึงการใช้ระบบ e-mail อื่น ๆ ซึ่งจะมีการกำหนดพื้นที่การส่งไฟล์ที่แตกต่างกันไป
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]

คำตอบ (2): ระบบ e-mail ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับ - ส่ง จดหมายภายใต้โดเมน @dla.go.th ซึ่งเปิดให้บริการแก่ข้าราชการ หน่วยงานในสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]

คำตอบ (3): โทรศัพท์สอบถามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-9000 ต่อ 1105 1112 1116
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]

คำตอบ (4): ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มขอทราบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากหน้าจอเข้าสู่ระบบ e-mail (https://mail.dla.go.th) ส่งมาทาง e-mail : csit@dla.go.th และโทรศัพท์สอบถามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๕, ๑๑๑๒ และ ๑๑๑๖
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]

คำตอบ (5): กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้บริการ e-mail แก่ อปท. ละ ๑ e-mail กรณีหน่วยงานย่อยของ อปท. มีความต้องการใช้งาน e-mail ให้ประสานเพื่อรับทราบ e-mail จาก อปท. ที่สังกัด หรือโทรศัพท์สอบถามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๕, ๑๑๑๒ และ ๑๑๑๖
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]

คำตอบ (6): เนื่องจากระบบจะทำการประมวลผลสำหรับโครงการที่มีการเบิกจ่ายครบตามวงเงินตามสัญญา และมีเปอร์เซ็นต์การดำเนินการครบแล้วเสร็จ 100% เท่านั้น โครงการถึงจะปรากฏในเมนูสถานะการดำเนินการ
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (7): สำหรับการอบรมระบบ e-plan ปี 2561 หากมีการเปิดอบรมทางกรมฯจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบทางเมนูข้อความหรือหนังสือสั่งการ รายละเอียด อปท. สามารถศึกษาได้จากคู่มือในระบบแต่หากยังมีปัญหา/ข้อสงสัย ในการกรอข้อมูลกรุณาติดต่อ call center
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (8): สามารถส่งข้อความหรือโทรศัพท์มาที่ Call Center เพื่อให้ จนท. ส่วนกลาง ดำเนินการแจ้งโปรแกรมเมอร์ เพิ่มเติมจำนวนแนวทางการพัฒนาให้แต่ในส่วนของแผนพัฒนา 4 ปี จะไม่มีขั้นตอนแนวทางการพัฒนาให้กรอก (เนื่องจากเป็นระเบียบใหม่)
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (9): ระบบกำหนดให้ไม่สามารถเลือกซ้ำได้ เพราะต้องการให้รู้ว่ากิจกรรมนั้นอยู่ในประเด็นเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดในเรื่องใด จึงไม่มีการเลือกซ้ำ ทั้งนี้ การนำเข้าข้อมูลต้องวิเคราะห์หาเหตุผลและน้ำหนักว่าควรอยู่ในยุทธศาสตร์ใดแล้วจึงนำลงข้อมูล เพื่อให้เห็นการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ระบบจึงกำหนดให้เป็นเช่นนั้น
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (10): ในขั้นตอนจัดทำแผนกรอกโครงการทั้งหมดของปีนั้นๆ ตั้งแต่ขั้นตอนอนุมัติงบประมาณเป็นต้นไป ไม่ต้องทำการอนุมัติงบประมาณในส่วนของหมวดรายจ่ายประจำหรือค่าตอบแทน ถ้าโครงการเป็นหมวดครุภัณฑ์ให้รวมยอดทั้งหมดแล้วทำการอนุมัติงบประมาณ
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (11): กรุณาติดต่อ Call Center 02-243-2902 , 02-243-2903 , 02-243-2906 , 02-243-2943 , 086-344-7921, 086-344-7921 , 02-243-3821 เพื่อทำการปลดล๊อคการยืนยันแผนให้กับ อปท.
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (12): คีย์ข้อมูลไม่ครบทั้ง 4 ปี แล้วทำการยืนยันแผนจะทำให้การรายงานผลในระบบทำได้ไม่ครบถ้วน รวมถึงทำให้ข้อมูลแผน 4 ปี ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จะทำการโยกย้ายแผนอนาคตมาดำเนินการในปีปัจจุบันไม่ได้ จึงต้องขอยกเลิกการยืนยันแผนมาที่ Call center และเข้าไปคีย์ข้อมูลใหม่ให้ครบทั้ง 4 ปี จึงทำการยืนยันแผน
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (13): เพิ่มโครงการที่เมนูเปลี่ยนแปลงแผนจากนั้นทำการอนุมัติงบประมาณตามปกติ หรือในกรณีที่ได้รับงบประมาณไม่ตรงตามที่วางแผนไว้ก็สามารถเข้ามาแก้ไขในเมนูเปลี่ยนแปลงแผนได้
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (14): ไปที่เมนูเปลี่ยนแปลง ไปที่โครงการที่ต้องการโยกย้าย แล้วคลิกที่ปีงบประมาณแล้วเลือกปีที่ต้องการแล้วกดบันทึก
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (15): สามารถส่งข้อความหรือโทรศัพท์มาที่ Call Center เพื่อให้ จนท.ส่วนกลางดำเนินการลบโครงการให้ เนื่องจากทาง อปท. ไม่สามารถดำเนินการเองได้
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (16): ในการกรอกข้อมูลเมนูรายรับ-รายจ่ายจะต้องกรอกตามที่มีการรับจริงและเบิกจ่ายจริงซึ่งทางระบบ e-Plan จะให้นำเข้าข้อมูลตอนสิ้นปีงบประมาณนั้น
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (17): เงินเดือนค่าตอบแทนค่าครุภัณฑ์ขนาดเล็กให้กรอกข้อมูลในเมนูเงินอุดหนุนทั่วไป
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (18): เลือกโครงการที่ลงนามสัญญาแล้ว เลือกปุ่มแก้ไขหลังชื่อโครงการและคลิกปุ่มเพิ่มคู่สัญญา โดยจะทำการเพิ่มคู่สัญญาได้ในกรณีที่ยังมีวงเงินคงเหลือเท่านั้น
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (19): โทรศัพท์สอบถามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๔, ๑๑๐๕, ๑๑๑๒ และ ๑๑๑๖
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]

คำตอบ (20): ตอบ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องใช้ e-mail Address ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username และ Password ในการเข้าใช้งานระบบ e-GP โดย e-mail Address ที่ใช้ลงทะเบียนจะต้องเป็น e-mail ของหน่วยงานภาครัฐ (ลงท้ายด้วย .go.th) เท่านั้น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ e-mail ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ภายใต้โดเมนเนม @dla.go.th ลงทะเบียนในระบบ e-GP ได้
[ ศส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ]


first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 63 next last

  • 95,595,625
  • 106