เข้าสู่ระบบ

หัวข้อล่าสุด

WB047132 การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ปี2560 โดย นัฐฐากรณ์ โคตะนนท์ 18/11/2562 16:07 0/4 ลบ
WB047131 การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ปี2560 โดย นัฐฐากรณ์ โคตะนนท์ 18/11/2562 16:03 0/4 ลบ
WB047130 พนักงานครู อบต.ลาออกขอรับบำเหน็จ โดย ธีราภรณ์ บุญทวี 12/11/2562 11:15 0/30 ลบ

หัวข้อยอดนิยมประจำเดือน พฤศจิกายน

WB047130 พนักงานครู อบต.ลาออกขอรับบำเหน็จ โดย ธีราภรณ์ บุญทวี 12/11/2562 11:15 0/30 ลบ
WB047131 การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ปี2560 โดย นัฐฐากรณ์ โคตะนนท์ 18/11/2562 16:03 0/4 ลบ
WB047132 การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ปี2560 โดย นัฐฐากรณ์ โคตะนนท์ 18/11/2562 16:07 0/4 ลบ

หัวข้อ

WB047132 การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ปี2560 โดย นัฐฐากรณ์ โคตะนนท์ 18/11/2562 16:07 0/4 ลบ
WB047131 การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ปี2560 โดย นัฐฐากรณ์ โคตะนนท์ 18/11/2562 16:03 0/4 ลบ
WB047130 พนักงานครู อบต.ลาออกขอรับบำเหน็จ โดย ธีราภรณ์ บุญทวี 12/11/2562 11:15 0/30 ลบ
WB047129 การจ้างเหมาบริการทำแผนที่ภาษี โดย แพนด้า แพนเค้ก 18/10/2562 09:24 0/121 ลบ
WB047127 เป็นหน้าที่ของ อบต.ใช่ไหม โดย วีระ นัจสิทธิ์ 08/10/2562 09:29 1/204 ลบ
WB047126 การเบิกค่าเช่าบ้านกรณีกู้ร่วมแต่แยกสัญญากู้เพื่อซื้อบ้าน โดย จุติมา พินาศภัย 01/10/2562 07:01 0/141 ลบ
WB047125 การตั้งชุมชนซ่อนขืันมาในหมู่บัานจัดสรรที่จดทะเยียนนืตืบุคคล โดย วัชรพันธ์ ชมเดช 20/09/2562 11:48 0/36 ลบ
WB047124 การรับรองรายงานการประชุม โดย ลินดา ไผ่ล้อม 09/09/2562 14:12 0/111 ลบ
WB047123 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศักยภาพการจัดการศึกษาของท่องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ) โดย กนกลักษฌ์ มั่นหมายธนินี 05/09/2562 14:36 0/32 ลบ
WB047122 เงินทุนสำรองเงินสะสม ที่สภาอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ก่อหน๊้ผูกพัน ต้องขอกันเงินต่อสภาหรือไม่ โดย จิรยุทธ์ ศรีบริรักษ์ 03/09/2562 13:35 0/101 ลบ
WB047120 ศูนพัฒนาเด็กเล็ก โดย Kamonwan Sun 19/08/2562 13:18 1/155 ลบ
WB047118 การจัดซื้อพัสดุที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดย อุมารินทร์ ปักเคเต 13/08/2562 15:35 0/53 ลบ
WB047117 การขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดย พีรวิชญ์ แสนหมื่นแก้ว 13/08/2562 15:24 1/78 ลบ
WB047116 การขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดย พีรวิชญ์ แสนหมื่นแก้ว 13/08/2562 15:23 0/20 ลบ
WB047115 การโอนอายุราชการกรณีสอบแข่งขันได้ โดย พงศธร วารี 13/08/2562 14:32 0/83 ลบ
WB047114 สัมภาษณ์ ภาค ค. โดย ธัญวรัตม์ ้... 09/08/2562 17:53 0/211 ลบ
WB047113 อยากทราบแนวทางการใช้จ่ายเงินพัฒนาข้าราชการครู โดย ธิติยา คงเกิด 08/08/2562 11:57 0/39 ลบ
WB047112 การแก่ไขชื่อโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) โดย พรนิมิตร พรมไชย 07/08/2562 14:55 0/105 ลบ
WB047111 การจัดสรรค่าเช่าบ้านและค่าการศึกษาบุตรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย ณัชชารินทร์ โยคี 06/08/2562 14:10 0/45 ลบ
WB047110 ทุนการศึกษา พนักงานท้องถิ่น โดย วรวีร์ ตรีเนตร 06/08/2562 13:02 0/144 ลบ
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 12779 next last
  • 9,590,487
  • 61