เข้าสู่ระบบ

หัวข้อล่าสุด

WB047602 การตรวจรับพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป โดย รัชดา บุราณรักษ์ 31/05/2566 15:34 0/0 ลบ
WB047601 การจัดซื้อในบัญชีนวัตกรรมสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้หรือไม่ โดย อุบลรัตน์ วิสาการ 29/05/2566 15:37 0/9 ลบ
WB047600 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและไฟฟ้าส่องสว่างสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกันได้หรือไม่ โดย อุบลรัตน์ วิสาการ 29/05/2566 15:34 0/6 ลบ

หัวข้อยอดนิยมประจำเดือน มิถุนายน

ไม่พบหัวข้อยอดนิยมประจำเดือน

หัวข้อ

WB047602 การตรวจรับพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป โดย รัชดา บุราณรักษ์ 31/05/2566 15:34 0/0 ลบ
WB047601 การจัดซื้อในบัญชีนวัตกรรมสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้หรือไม่ โดย อุบลรัตน์ วิสาการ 29/05/2566 15:37 0/9 ลบ
WB047600 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและไฟฟ้าส่องสว่างสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกันได้หรือไม่ โดย อุบลรัตน์ วิสาการ 29/05/2566 15:34 0/6 ลบ
WB047599 จัดซื้อน้ำยาล้างรถยนต์และฟองน้ำล้างรถยนต์ สามารถตั้งจ่ายในค่าวัสดุประเภทไหนได้บ้าง โดย วารุณี บุญพรมอ่อน 29/05/2566 10:42 0/18 ลบ
WB047598 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดย ลัดดา สวัสดี 28/05/2566 16:05 0/7 ลบ
WB047597 จ้างซ่อมแซมกล้อง cctv เปลี่ยนใหม่เฉพาะตัวกล้อง ระบบเดิมได้ไหมคะ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ โดย นงค์ลักษณ์ เวียงนนท์ 25/05/2566 19:13 0/6 ลบ
WB047594 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร. โดย วัชราภรณ์ แสนต่างใจ 23/05/2566 14:59 0/19 ลบ
WB047593 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุมชน โดย ลักขณา จันจั่น 22/05/2566 09:18 0/20 ลบ
WB047592 คุณสมบัติการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดย ชรินทร์ ใจดี 19/05/2566 14:34 0/24 ลบ
WB047591 อปท.สามาถนำรถยนต์ส่วนกลางและบุคลากรไปช่วยซ่อมแซมบ้านประชาชนได้หรือไม่ โดย อมร งอกกำไร 16/05/2566 11:05 0/22 ลบ
WB047590 การเป็นคณะกรรมการชุมชน โดย จุดารัตน์ คันชิง 09/05/2566 14:01 0/40 ลบ
WB047589 ซ่อมแซมกล้อง cctv โดย นงค์ลักษณ์ เวียงนนท์ 08/05/2566 16:23 0/150 ลบ
WB047584 ซ่อมรถขยะโดยเปลี่ยนชุดควบคุมระบบไฮดรอลิก(ชุดอัดขยะด้านท้าย)ราคา 36,000 บาท ต้องตั้งจ่ายในหมวดค่าใช้สอยหรือค่าครุภัณฑ์ โดย นายจักรพรรดิ์ พินาศภัย 01/05/2566 14:15 0/42 ลบ
WB047583 การโอนเงินงบประมาณ กรณีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เป็นเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงาน โดย จันทิมา ท่าสวัสดิ์ 26/04/2566 17:01 0/23 ลบ
WB047582 เบิกจ่ายค่าวิทยากรอบรมผ่าน Zoom โดย สุประวัติ อยู่พัฒน์ 26/04/2566 14:37 0/22 ลบ
WB047575 การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน กรณีมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดย บุญเรือง หนูซึม 18/04/2566 16:04 0/42 ลบ
WB047574 การจ่ายค่าตอบแทนให้ จนท.ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสาธารณสุข โดย กนกวรรณ ทรงคุณ 10/04/2566 10:45 0/31 ลบ
WB047573 การแต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่น โดย อาภาพัตร์ ชาญชัยมงคล 10/04/2566 10:31 0/29 ลบ
WB047572 สอบถามสิทธิการได้รับบำนาญค่ะ โดย อัญมณี สกนธ์วัฒนา 08/04/2566 19:57 0/41 ลบ
WB047571 ค่าใช้จ่ายในก่ารเดินทางไปราชการ โดย มลธิชา พุ่มชาวสวน 07/04/2566 10:19 0/53 ลบ
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 13175 next last
  • 10,454,574
  • 19