ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
งานจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ญอ 8310 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
20/10/2560
งานจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฆฒ 3304 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
20/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
19/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลและบูรณาการข้อมูลพื้นฐานท้องถิ่น ระยะที่ 2 (Local_ERP) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
19/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน อปท. ประจำปี พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
18/10/2560

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางติบ-บางแดด ม.6,9 (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน]   
19/10/2560
file1 file2
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำสายไทรทอง หมู่ที่ 8 (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน]   
17/10/2560
file1 file2
ประกวดราคาซื้อตู้บรรทุกขยะมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 24 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เทศบาลนครรังสิต]   
17/10/2560
file1 file2 file3
ประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาภูเขาบ้านทุ่งละออง ม.4 (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน]   
12/10/2560
file1 file2
จ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ใบรูปแบบวาสารรังสิตโพสต์ และจ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) [เทศบาลนครรังสิต]   
12/10/2560
file1

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,790,088
  • 1,070