ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ สถ. ตั้งแต่ 1 ก.ย.2559 ถึงวันที่ 31 ส.ค.2560 รวมจำนวน 12 เดือน   
26/08/2559
จ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2559   
26/08/2559
จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี2559   
24/08/2559
จ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559   
23/08/2559
จ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2559   
22/08/2559

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 [อบต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น]   
29/08/2559
file1
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 3 [อบต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น]   
29/08/2559
file1
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 [อบต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น]   
29/08/2559
file1
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ บ้านสว่าง หมู่ที่ 8 [อบต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น]   
29/08/2559
file1
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขุดลอกหนองบ่อ บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 7 [อบต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น]   
29/08/2559

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,357,848
  • 822