ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับ อปท. (e-LAAS) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 26-28 ต.ค.2559   
20/10/2559
การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตามโครงการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดทำโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เพิ่มเติม จำนวน 9 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2560 รวม 11 เดือน   
20/10/2559
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพและระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เดิมของโครงการระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.59 ถึงวันที่ 29 ต.ค.60 รวมจำนวน 12 เดือน (365 วัน)   
10/10/2559
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมระบบ Anti virus ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2560 รวมจำนวน 12 เดือน   
06/10/2559
ร่างประกวดราคาจ้างตกแต่งและจัดหาครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
06/10/2559

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ [เทศบาลเมืองกะทู้]   
21/10/2559
file1
จ้างเหมาดูแลระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย [เทศบาลเมืองกะทู้]   
21/10/2559
file1
ประกาศงานประมุลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะขวิด ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ [องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย]   
21/10/2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโชคชัย [สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา]   
20/10/2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กหมู่ที่ 14 บ้านดงหนองหลวง (คุ้มหัวภูสุด) [สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา]   
20/10/2559

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,413,209
  • 1,016