ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
จ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2559   
22/07/2559
จ้างทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน 600 ใบ สำหรับนำมาใช้ในโครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัด อปท. จำนวน 4 รุ่นๆละ 3 วัน ระหว่างวันที่ 28 ก.ค.-27 ส.ค.59   
21/07/2559
จ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 1 งาน   
21/07/2559
งานจ้างเหมาสถาบันฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อจัดการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)   
13/07/2559
จ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559   
12/07/2559

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
สอบราคาซื้อชุดผจญเพลิง จำนวน 4 ชุด [องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ]   
25/07/2559
file1
ประกาศราคากลางตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอปพร. [องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย]   
24/07/2559
file1
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทิศเหนือบ้านหนองอ้อน้อย หมู่ที่ 7 (ข้างวัด) [เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น]   
22/07/2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหนองกุดกว้าง หมู่ที่ 8 [เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น]   
22/07/2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 2 เชื่อม บ้านห้วยโจดหมู่ที่ 4 [เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น]   
22/07/2559

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,324,823
  • 964