ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
งานจ้างศึกษาวิเคราะห์ออกแบบเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
18/08/2560
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี 2560   
18/08/2560
งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายของ อปท. (e-Plan) ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.60 ถึงวันที่ 29 ต.ค.61 รวมจำนวน 12 เดือน   
18/08/2560
การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ประมวลผล บันทึกข้อมูลทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จำนวน 8 อัตรา ตามโครงการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดทำและบริหารงบประมาณของ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 รวม 12 เดือน   
17/08/2560
การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตามโครงการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดทำโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 รวม 12 เดือน   
17/08/2560

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงย่อย ซอยรังสิต-นครนายก 10 (อาคารถาวร) ระยะที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) [เทศบาลนครรังสิต]   
17/08/2560
file1 file2 file3
ราคากลางการปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนดวงกมล [เทศบาลนครรังสิต]   
17/08/2560
file1
ราคากลางโครงการขุดลอกทางระบายน้ำสายเหมืองลอย ม.5 ต.เกาะเพชร [เทศบาลตำบลเกาะเพชร]   
17/08/2560
ประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก ติดตั้งกระเช้าไฮดรอลิค ) จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [เทศบาลนครรังสิต]   
17/08/2560
file1
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยรังสิต-นครนายก 8 (ต่อจากของเดิมช่วงสุดท้าย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [เทศบาลนครรังสิต]   
17/08/2560
file1 file2

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,709,055
  • 871