ข่าวฝึกอบรม สพบ.

ค้นหา

ข่าวฝึกอบรม สพบ. ( จำแนกตามหลักสูตร )

More
แจ้งรายชื่อ โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในสาธารณภัย รุ่นที่ ๑" (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๙๔๘)    update
17/09/2564
แจ้งรายชื่อ โครงการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ "หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ ๔" (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๙๔๙)   
09/09/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกใช้ GIS เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๙๕๙)   
09/09/2564
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๘๘๑)   
07/09/2564
แจ้งรายชื่อ โครงการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ "หลักสูตรแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมบัญชีกลาง และแนวทางปฏิบัติราชการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ ๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๙๑๑)   
06/09/2564

ข่าวฝึกอบรม สพบ. ( ช่วงระยะเวลา )

More
แนวทางการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับที่ ๒ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๘๖)    new update
19/01/2564
แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๔๐๒๒)    new update
28/12/2563
แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๔๐๑๕)    new update
28/12/2563
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) (มท ๐๘๐๗.๗/ว ๓๙๓๕)    new update
22/12/2563
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ (เพิ่มเติม) รุ่นที่ ๗๘ - ๘๗ (ระหว่างเดือนระหว่างเดือน สิงหาคม -พฤศจิกายน ๒๕๖๓    new
29/07/2563
  • 10,158,108
  • 92