ข่าวฝึกอบรม สพบ.

ค้นหา

ข่าวฝึกอบรม สพบ. ( จำแนกตามหลักสูตร )

More
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๑๗(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๐๑)   
24/04/2557
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๑๘(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๕๘๒)   
23/04/2557
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรม หลักสูตรบุคลากร รุ่นที่ ๔๒(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๕๘๐)   
23/04/2557
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๕(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๕๕๙)   
08/04/2557
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพช่าง/นายช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๐(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๕๖๑)   
08/04/2557
file1

ข่าวฝึกอบรม สพบ. ( ช่วงระยะเวลา )

More
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗ (แก้ไขเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗)   
28/03/2557
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน รุ่นที่ ๕(มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๘๕)   
17/01/2557
ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๕๗   
31/10/2556
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมไตรมาสที่ ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๗๔๖)   
14/08/2556
file1
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมไตรมาสที่ ๓-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (แก้ไขครั้งที่๖) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๓๗๗)   
12/06/2556
file1
  • 7,204,928
  • 388