ข่าวฝึกอบรม สพบ.

ค้นหา

ข่าวฝึกอบรม สพบ. ( จำแนกตามหลักสูตร )

More
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๘๒)   
21/11/2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๗๕๘)   
21/11/2565
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนสูตรและการใช้งาน Excel สำหรับงานท้องถิ่น รุ่นที่ ๔ (มท ๐๘๐๗.๗/ว ๓๗๕๑)   
16/11/2565
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๒๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๑๘)   
14/11/2565
แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรม หลักสูตรรวมช่าง (นายช่างสำรวจ นายช่างเขียนแบบ นายช่างผังเมือง นายช่างภาพ นายช่างศิลป์ รุ่นที่ ๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๐๖)   
14/11/2565

ข่าวฝึกอบรม สพบ. ( ช่วงระยะเวลา )

More
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพ (หลักสูตรระยะสั้น) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖   
17/10/2565
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ที่กำหนดให้มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๒๔๕)   
17/10/2565
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๒๔๓)   
17/10/2565
แจ้งปรับกำหนดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๒๖๖)   
12/10/2565
แจ้งปรับกำหนดโครงการฝึกอบรม (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๒๓๖)   
11/10/2565
  • 10,383,070
  • 157