ข่าวฝึกอบรม สพบ.

ค้นหา

ข่าวฝึกอบรม สพบ. ( จำแนกตามหลักสูตร )

More
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๕(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๕๕๙)   
08/04/2557
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพช่าง/นายช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๐(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๕๖๑)   
08/04/2557
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๔(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๕๕๓)   
08/04/2557
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๓(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๕๕๕)   
08/04/2557
file1
แจ้งเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การพูดและการนำเสนอแบบมืออาชีพ รุ่นที่ ๑(เพิ่มเติมรายชื่อ)(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๙๔)   
03/04/2557

ข่าวฝึกอบรม สพบ. ( ช่วงระยะเวลา )

More
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗ (แก้ไขเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗)   
28/03/2557
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน รุ่นที่ ๕(มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๘๕)   
17/01/2557
ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๕๗   
31/10/2556
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมไตรมาสที่ ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๗๔๖)   
14/08/2556
file1
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมไตรมาสที่ ๓-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (แก้ไขครั้งที่๖) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๓๗๗)   
12/06/2556
file1
  • 7,181,805
  • 65