ข่าวฝึกอบรม สพบ.

ค้นหา

ข่าวฝึกอบรม สพบ. ( จำแนกตามหลักสูตร )

More
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจัดเก็บค่าน้ำระบบประปา รุ่นที่ ๖(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๐๐๙)   
26/05/2559
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (Broadband) รุ่นที่ ๑๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๙๑๔)   
17/05/2559
file1
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (Broadband) รุ่นที่ ๑๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๙๑๑)   
17/05/2559
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการคลัง รุ่นที่ ๗๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๘๙๕ )   
17/05/2559
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๘๙๔)   
17/05/2559
file1

ข่าวฝึกอบรม สพบ. ( ช่วงระยะเวลา )

More
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมไตรมาสที่ ๑ - ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙)ปรับปรุงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
11/11/2558
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมไตรมาสที่ ๑ - ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๕๖๐)   
24/07/2558
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมไตรมาสที่ ๑ - ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘)(แก้ไขวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘)(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๓๖๙ )   
08/05/2558
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมไตรมาสที่ ๑ - ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘)(แก้ไขวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘)   
26/02/2558
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมไตรมาสที่ ๑ - ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘)(แก้ไขวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘)   
23/01/2558
  • 8,268,462
  • 980