ข่าวฝึกอบรม สพบ.

ค้นหา

ข่าวฝึกอบรม สพบ. ( จำแนกตามหลักสูตร )

More
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรการบริหารจัดการ สาธารณภัยโดยใช้ ชุมชนเป็นฐานรุ่นที่ ๕(ศธ ๐๕๒๓.๒๑/๓๖๔๗)   
20/08/2557
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรการบริหารจัดการ สาธารณภัยโดยใช้ ชุมชนเป็นฐานรุ่นที่ ๔(ศธ ๐๕๒๓.๒๑/๓๖๔๖)   
20/08/2557
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๘(ปรับปรุงรายชื่อ)(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๐๕๓)   
19/08/2557
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla รุ่นที่ ๑๘(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๓๖๗ )   
18/08/2557
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรม หลักสูตรผู้อำนวยการกองระดับ ๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ ๔๖(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๓๕๙)   
15/08/2557
file1

ข่าวฝึกอบรม สพบ. ( ช่วงระยะเวลา )

More
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗ (แก้ไขเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗)   
11/06/2557
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗ (แก้ไขเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗)   
12/05/2557
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗ (แก้ไขเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗)   
28/03/2557
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน รุ่นที่ ๕(มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๘๕)   
17/01/2557
ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๕๗   
31/10/2556
  • 7,380,211
  • 1,547