ข่าวฝึกอบรม สพบ.

ค้นหา

ข่าวฝึกอบรม สพบ. ( จำแนกตามหลักสูตร )

More
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรม หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ ๒(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๒๔๓)   
24/07/2557
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๘(ปรับปรุงรายชื่อ)(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๐๕๓)   
24/07/2557
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๗(ปรับปรุงรายชื่อ)(มท ๐๘๐๗.๓/ว๑๐๔๕)   
24/07/2557
file1
แจ้งเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ยุคท้องถิ่นทันสมัย รุ่นที่ ๒(มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๘๙)   
21/07/2557
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ ๖(ปรับปรุงรายชื่อ)(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๐๕๑)   
21/07/2557
file1

ข่าวฝึกอบรม สพบ. ( ช่วงระยะเวลา )

More
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗ (แก้ไขเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗)   
11/06/2557
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗ (แก้ไขเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗)   
12/05/2557
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗ (แก้ไขเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗)   
28/03/2557
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน รุ่นที่ ๕(มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๘๕)   
17/01/2557
ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๕๗   
31/10/2556
  • 7,351,704
  • 1,528