ผลการดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น


ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564
  ตุลาคม 2559 ตุลาคม 2560 ตุลาคม 2561 ตุลาคม 2562 ตุลาคม 2563
  พฤศจิกายน 2559 พฤศจิกายน 2560 พฤศจิกายน 2561 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2563
  ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2560 ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2563
  มกราคม 2560 มกราคม 2561 มกราคม 2562 มกราคม 2563 มกราคม 2564
  กุมภาพันธ์ 2560 กุมภาพันธ์ 2561 กุมภาพันธ์ 2562 กุมภาพันธ์ 2563 กุมภาพันธ์ 2564
  มีนาคม 2560 มีนาคม 2561 มีนาคม 2562 มีนาคม 2563 มีนาคม 2564
  เมษายน 2560 เมษายน 2561 เมษายน 2562 เมษายน 2563
  พฤษภาคม 2560 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม 2562 พฤษภาคม 2563
  มิถุนายน 2560 มิถุนายน 2561 มิถุนายน 2562 มิถุนายน 2563
  กรกฏาคม 2560 กรกฏาคม 2561 กรกฏาคม 2562 กรกฏาคม 2563
  สิงหาคม 2560 สิงหาคม 2561 สิงหาคม 2562 สิงหาคม 2563
  กันยายน 2560 กันยายน 2561 กันยายน 2562 กันยายน 2563