การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ

ปีงบประมาณ

รายงาน

๒๕๖๒ รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยงานผลิต (ตารางที่ ๑-๖)
  รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยงานผลิต (ตารางที่ ๗-๑๒)
  รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุกผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๕๖๑ รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยงานผลิต
  รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุกผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๕๖๐ รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยงานผลิต
  รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุกผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
  การทบทวนเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมของเกณฑ์เดิม
  รายละเอียดประกอบเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม
  รายละเอียดประกอบเกณฑ์การปันส่วนจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย และกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อย
๒๕๕๙ รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยงานผลิต
  รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุกผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘