vote

แบบสำรวจความพึงพอใจศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.


 มาก/ชอบ
 ปานกลาง/เฉยๆ
 ปรับปรุง
Close

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.

ค้นหา

ข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร update ล่าสุด
icon บทความ 30/2567 การเปิดเผยหนังสือร้องเรียน
icon บทความ 29/2567 คำสั่งแจ้งผลการลงโทษเปิดเผยได้หรือไม่
icon บทความ 28/2567 ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจปัสสาวะ
icon บทความ 27/2567 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
icon บทความ 26/2567 ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือหารือระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ความรู้กฏหมายข้อมูลข่าวสาร คำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
icon สรุปข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร (คำวินิจฉัย ที่ สค ๑๑๐/๒๕๕๔)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน (คำวินิจฉัย ที่ สค ๗๒/๒๕๕๔)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเสียภาษีป้าย (คำวินิจฉัย ที่ สค ๖๕/๒๕๕๔)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหน้งสือร้องเรียน (คำวินิจฉัย ที่ สค ๔๘/๒๕๕๔)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (คำวินิจฉัยที่ สค ๔๑/๒๕๕๔)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาจ้างพนักงานจ้าง (คำวินิจฉัย ที่ สค ๓๐/๒๕๕๔)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการสอบสวนข้อเท็จจริงและรายละเอียดโครงการ (คำวินิจฉัย ที่ สค ๒๙/๒๕๕๔)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบลาออก และหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (คำวินิจฉัย ที่ สค ๑๒/๒๕๕๔)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (คำวินิจฉัยที่ สค ๘๒/๕๕๔)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาพถ่ายใบหน้าบุคคล
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแบบแปลนการก่อสร้างอาคาร
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือรายงานพฤติกรรมของผู้อุทธรณ์
icon การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ร้องเรียน
icon การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
icon การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมสภา อ.บ.ต.
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฎีกาเบิกจ่ายเงิน (คำวินิจฉัย ที่ สค ๑๑๖/๒๕๕๔)
icon สรุปข้อหารือเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลทายาทผู้รับผลประโยชน์หรือผู้จัดการมรดก
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (คำวินิจฉัย ที่ สค ๑๒๙/๒๕๕๔)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (คำวินิจฉัย ที่ สค ๑๕๗/๒๕๕๔)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบอนุญาตก่อสร้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คำวินิจฉัย ที่ สค ๑๖๑/๒๕๕๔)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม (คำวินิจฉัย ที่ สค ๑๗๗/๒๕๕๔)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม (คำวินิจฉัย ที่ สค ๑๗๘/๒๕๕๔)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อเท็จจริงการสนับสนุนงบประมาณติดตั้งเตาเผาศพ (คำวินิจฉัย ที่ สค ๑๘๑/๒๕๕๔)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย และบันทึกการประชุม (คำวินิจฉัย ที่ สค ๑๘๗/๒๕๕๔)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาขยายเวลา (คำวินิจฉัย ที่ สค ๑๙๙/๒๕๕๔)
icon อุทรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก (คำวินิจฉัย ที่ สค 42/2555)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานสืบเสาะและพินิจ (คำวินิจฉัย ที่ สค 46/2555)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาตให้ลาไปต่างประเทศ (คำวินิจฉัย ที่ สค 58/2555)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสุกร (คำวินิจฉัย ที่ สค 62/2555)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องราวขออนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (คำวินิจฉัย ที่ สค 65/2555)
icon คำอุธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบโฉนดที่ดินและรายชื่อผู้ครอบครอง
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกู้เงินและการค้ำประกันเงินกู้ (คำวินัจฉัย ที่ สค 84/2555)
icon คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ วันที่ 1 เม.ย. 2547
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารในสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง (คำวินิจฉัย ที่ สค 89/2555)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย (คำวินิจฉัยที่ สค 94/2555)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวับการจัดซื้อจัดจ้าง (คำวินิจฉัย ที่ สค 107/2555)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจพิสูจน์ ดี เอ็น เอ (คำวินัจฉัย ที่ สค 133/2555)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักฐานการยื่นขออนุญาตติดตั้งประปา (คำวินิจฉัย ที่ สค 158/2555)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลการรับค่าตอบแทนของกรรมการสภาวิศวกร (คำวินิจฉัย ที่ สค 168/2555)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาวุฒิการศึกษา (คำวินิจฉัย ที่ สค 12/2556)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (คำวินิจฉัยที่ สค 24/2556)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยข้อสอบ (คำวินิจฉัยที่ สค 25/2556)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (คำวินิจฉัยที่ สค 177/2555)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (คำวินิจฉัยที่ สค 219/2555)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เกี่ยวกับประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน (คำวินิจฉัย ที่ สค 150/2556)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการอนุญาตก่อสร้างอาคาร (คำวินิจฉัย ที่ สค 170/2556)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เกี่ยวกับหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (คำวินิจฉัยที่ สค 24/2556)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับฎีกาการเบิกจ่ายเงิน (คำวินิจฉัยที่ สค 26/2556)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง (คำวินิจฉัยที่ สค 38/2556)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา เกี่ยวกับใบแจ้งการประเมินภาษีโรงเรือน (คำวินิจฉัยที่ สค 39/2556)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เกี่ยวกับผลรวมคะแนนสอบคัดเลือก (คำวินิจฉัย ที่ สค 24/2555)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคลากรและการจัดซื้อจัดจ้าง (คำวินิจฉัย ที่ สค 25/2555)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเลิง จังหวัดบึงกาฬ เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล (คำวินิจฉัยที่ สค 132/2555)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราเกี่ยวกับหนังสือแจ้งการก่อสร้าง แบบแปลนแผนผัง พร้อมโฉนดที่ดิน (คำวินิจฉัยที่ สค 140/2555)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแกเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการปฏิบัติราชการ (คำวินิจฉัยที่ สค 27/2555)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลตระการพืชผลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (คำวินิจฉัย ที่ สค 30/2555)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานเวชระเบียนคนไข้ (คำวินิจฉัยที่ สค. 17/2556)
icon ข้อหารือเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการสอบคัดเลือกปลัดเทศบาล
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก (คำวิจฉัยที่ สค 42/2555)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็มเกี่ยวกับบันทึกการประชุมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้าง (คำวินิจฉัยที่ สค 47/2555)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน จังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับแบบประเมินบุคคล (คำวินิจฉัยที่ สค 55/2555)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพระบาทวังตวงเกี่ยวกับสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึต (คำวินิจฉัยที่ สค 61/2555)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คำวินิจฉัยที่ สค ๓๕/๒๕๕๖)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (คำวินิจฉัยที่ สค ๒/๒๕๕๖)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินชมรมปั่นจักรยาน (คำวินิจฉัย ที่ สค 124/2557)
icon อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของผู้สมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (คำวินิจฉัยที่ สค 160/2557)
icon สรุปย่อคำวินิจฉัย ที่ สค 132/2555 เรื่อง การใช้กฎหมายข้อมูลข่าวสารในการร่วมบริหารท้องถิ่น
icon สรุปย่อคำวินิจฉัย ที่ สค 133/2555 เรื่อง ต้องการผลการตรวจ ดี เอ็น เอ ไปพิสูจน์ในศาล
icon สรุปย่อคำวินิจฉัย ที่ สค 182/2555 เรื่อง ปัญหาของกระดาษคำตอบกับธงคำตอบ
icon สรุปย่อคำวินิจฉัย ที่ สค 186/2555 เรื่อง ปัญหาป้ายโฆษณาเกะกะ
icon สรุปย่อคำวินิจฉัย ที่ สค 190/2557 เรื่อง การขอข้อมูลเพื่อใช้ปกป้องสิทธิตนเอง
icon สรุปย่อคำวินิจฉัย ที่ สค 219/2557 เรื่อง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายชื่อผู้สูงอายุและฎีกาเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
icon สรุปย่อคำวินิจฉัย ที่ ศค/2556 เรื่อง ระยะเวลาการใช้สิทธิอุทธรณ์
icon สรุปย่อคำวินิจฉัย ที่ สค 132/2556 เรื่อง ขอมากขอบ่อยโดยไม่มีเหตุอันสมควร
icon สรุปย่อคำวินิจฉัย ที่ สค 172/2556 เรื่อง ขอข้อมูลรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
icon บทความ 11/2558 เรื่อง ขอข้อมูลที่บันทึกไว้จากกล้องวงจรปิด (1)
icon บทความ 12/2558 เรื่อง ขอข้อมูลที่บันทึกไว้จากกล้องวงจรปิด (2)
icon บทความ 14/2558 เรื่อง ขอให้ชี้แจงเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารฯ หรือไม่
icon บทความ 15/2558 เรื่อง เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน
icon บทความ อ 13/2558 เรื่อง ขอข้อมูลหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
icon บทความ 16/2558 เรื่อง ขอสำเนาหนังสือส่งตัวข้าราชการ
icon บทความ อ.17/2558 เรื่อง ขอข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
icon บทความ อ.18/2558 เรื่อง ขอข้อมูลการสอบสวน
icon บทความ อ.19/2558 เรื่อง ขอข้อมูลสถานที่ทำงานของผู้ประกันตน
icon บทความ อ.20/2558 เรื่อง ขอข้อมูลแพทย์ผู้ให้การรักษา
icon บทความข้อหารือ 26/2558 เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับคำขออนุญาตก่อสร้าง (1)
icon บทความข้อหารือ 27/2558 เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับคำขออนุญาตก่อสร้าง (2)
icon บทความ ขอตรวจสอบการมีอยู่ของข้อมูล เรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือคัดค้านการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง
icon บทความ อ. 28/2558 เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน
icon บทความ อ. 29/2558 เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบพร้อมเฉลยแบบปรนัย
icon บทความ อ.30/2558 เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง
icon บทความ 32/2558 เรื่อง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงาน
icon บทความ 31/2558 เรื่อง หัวหน้าส่วนราชการขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐได้หรือไม่
icon บทความ 33/2558 เรื่อง ให้ใช้คำขอข้อมูลข่าวสารตามแบบของหน่วยงาน
icon บทความ อ.34/2558 เรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารผลงานเลื่อนตำแหน่ง
icon บทความ อ.35/2558 เรื่อง เจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาว่าปกปิดข้อมูลข่าวสาร
icon บทความ อ.36/2558 เรื่อง ขอข้อมูลการจัดซื้ออาวุธปืน
icon บทความ อ.37/2558 เรื่อง ขอข้อมูลเอกสารการกู้เงินกองทุน
icon บทความ อ.38/2558 เรื่อง ขอข้อมูลสภาพรถยนต์ที่จมน้ำ
icon บทความ อ.39/2558 เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา
icon บทความ อ.40/2558 เรื่อง ขอข้อมูลการขึ้นทะเบียนทำนาข้าว
icon บทความ อ.41/2558 เรื่อง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเวชระเบียนประวัติคนไข้
icon บทความ อ.42/2558 เรื่อง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของแพทย์ผู้ทำการรักษา
icon บทความ อ.43/2558 เรื่อง ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด
icon บทความ อ.44/2558 เรื่อง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดเลือกพยาบาล
icon บทความ อ.45/2558 เรื่อง ขอสำเนาสัญญาว่าจ้างโรงฆ่าสัตว์
icon บทความ อ.46/2558 เรื่อง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมเรื่องแอลกอฮอล์
icon บทความ อ.47/2558 เรื่อง ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เสนอราคา
icon บทความ อ.48/2558 เรื่อง จ่ายเช็คเด้งแล้วหนีออกนอกประเทศดีไหม ?
icon บทความ อ.49/2558 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลผู้ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
icon บทความ 49/2558 เรื่อง ให้ข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศได้หรือไม่ ?
icon บทความ 50/2558 เรื่อง ขอตรวจสอบคะแนนที่ได้สอบไปแล้ว
icon บทความ อ.51/2558 เรื่อง รถเถื่อนมากเหลือเกิน
icon บทความ อ.52/2558 เรื่อง ขอตรวจสอบเงินช่วยเหลือของรัฐบาล
icon บทความ อ.53/2558 เรื่อง ขอเอกสารการไปราชการ
icon บทความ อ.54/2558 เรื่อง ใช้สิทธิตามกฎหมาย เพื่อคุ้มครองชุมชน
icon บทความ อ.55/2558 เรื่อง ขอเอกสารเพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง
icon บทความ 56/2558 เรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารของทหาร
icon บทความ 57/2558 เรื่อง อยากรู้ว่าใครปลอดลายมือชื่อ
icon บทความ อ.58/2558 เรื่อง ขอมากขอบ่อยโดยไม่มีเหตุสมควร
icon บทความ 59/2558 เรื่อง คุณชนะ...ผมแพ้ ขอข้อมูลของคุณได้ไหม
icon บทความ อ.60/2558 เรื่อง ไฟไหม้บ้าน ! ขอเอกสารอะไรได้บ้าง
icon บทความ 61/2558 เรื่อง ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล...แบ่งกันใช้ได้ไหม
icon บทความ 62/2558 เรื่อง ผลงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
icon เรื่อง ใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารหรือยัง
icon บทความ อ.63/2559 เรื่อง โดนรื้อบ้านครับ
icon บทความ อ.64/2559 เรื่อง ถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา
icon บทความ อ.65/2559 เรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารการสอบสวนข้อเท็จจริง
icon บทความ อ.66/2559 เรื่อง ข้อมูลที่ส่งให้ศาล...เปิดเผยได้หรือไม่
icon บทความ อ.67/2559 เรื่อง ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเพื่อความโปร่งใส
icon บทความ อ.68/2559 เรื่อง คุณหมอคนเก่ง
icon บทความ อ.69/2559 เรื่อง ขอเทคนิคและวิธีการของบริษัทอื่น
icon บทความ อ.70/2559 เรื่อง รถไฟฟ้าผ่านหน้าบ้านครับ
icon บทความ อ.71/2559 เรื่อง ขอสำเนาแผ่น ดี วี ดี เก็บค่าธรรมเนียมได้เท่าไร
icon บทความ อ.72/2559 เรื่อง ปักเสาไฟฟ้าเข้าที่ชาวบ้าน
icon บทความ อ.73/2559 เรื่อง อยากรู้ว่าดีจริงหรือไม่
icon บทความ อ.74/2559 เรื่อง ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน เปิดเผยอะไรได้บ้าง
icon บทความ เรื่อง หน่วยงานของรัฐอุทธรณ์ได้หรือไม่
icon บทความ 75/2559 เรื่อง ของผมมี อย. ครับ
icon บทความ 76/2559 เรื่อง ผลเป็นอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป !
icon เรื่อง ข้อมูลการประกวดราคา
icon คำวินิจฉัย ที่ สค 50/2559 เรื่อง อย่ายอม (ตก) เป็นเหยื่อ
icon บทความ อ.77/2559 เรื่อง สงสัยว่าเพื่อนเรียนเก่งจบก่อนกำหนด
icon บทความ อ.78/2559 เรื่อง เขาหาว่าผมแบมือใต้โต๊ะ
icon เรื่อง อยากรู้แบบแปลนก่อสร้างอาคาร
icon เรื่อง ... หนีไม่พ้น ...
icon บทความ 80/2559 เรื่อง เงินกองทุนของหน่วยงาน ก็เปิดเผยได้ครับ
icon เรื่อง ใครกล่าวหาฉัน
icon เรื่อง ไม่มี ไม่เชื่อ ไม่จบ
icon บทความ 79/2559 เรื่อง ขอเลข 13 หลักเพราะจะตามไปยึดเงินได้ไหม
icon บทความ อ.81/2559 เรื่อง ให้ลงชื่อในกระดาษเปล่า
icon บทความ อ.82/2559 เรื่อง เงินรางวัลประจำปี...เป็นเรื่องส่วนบุคคหรือ?
icon บทความ อ.83/2559 เรื่อง ตำรวจว่าอย่างหนึ่ง ป.ป.ท. ว่าอย่างหนึ่ง
icon บทความ อ.84/2559 เรื่อง จะเปิดโรงงาน ชาวบ้านต้องได้รู้ด้วย
icon บทความ อ.85/2559 เรื่อง สุขภาพคนในชุมชน...ผมจะดูแล !
icon บทความ อ.86/2559 เรื่อง กรรมการเข้าข้างใครหรือไม่
icon คำวินิจฉัย ที่ สค 196/2559 เรื่อง ขอเสียงหน่อย
icon เรื่อง ลงทะเบียนไม่ครบ สอบจบได้ยังไง
icon บทความ อ.87/2559 เรื่อง ไม่ยอมใช้แบบคำขอ
icon บทความ อ.88/2559 เรื่อง อยากรู้จัง เรื่องอาหารกลางวันเด็ก
icon เรื่อง โบนัส ... เป็นเหตุ
icon เรื่อง เรื่องนี้...ร้องเรียนได้มั้ย
icon บทความ อ.89/2559 เรื่อง ความคุ้มครอง ของชาวคอนโด
icon บทความ อ.90/2559 เรื่อง ขอให้ตำรวจรื้อฟื้นคดี
icon บทความ อ.91/2559 เรื่อง อยากรู้ นายกฯ ไปไหน
icon เรื่อง ขอตรวจสอบความโปร่งใส
icon บทความ อ.92/2559 เรื่อง เขตทหาร...เข้าได้
icon บทความ อ.93/2559 เรื่อง ทำไมฉันเสียแพง
icon บทความ อ.94/2559 เรื่อง แค่ขนดิน ทำไมถึงเดือดร้อน
icon เรื่อง ขอประวัติคนไข้ที่เสียชีวิตแล้ว
icon บทความ 1/2560 เรื่อง น้ำที่คุณดื่ม สะอาดไหม ?
icon บทความ อ.2/2560 เรื่อง ปล่อยน้ำเน่า เข้าบ่อปลา
icon บทความ อ.3/2560 เรื่อง ถูกเลขท้าย 3 ตัว 157
icon เรื่อง ขอดูใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
icon บทความ 4/2560 เรื่อง ผมสาหัส แต่หมอบอกบาดเจ็บ
icon บทความ อ.5/2560 เรื่อง ขอมากเกินไปหรือเปล่า
icon บทความ อ.6/2560 เรื่อง ขอเอกสารการไปราชการ
icon เรื่อง ศูนย์การค้าขนาดเล็ก แต่ปัญหาไม่เล็ก
icon ข่าวที่ 1/2560 เรื่อง ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ....
icon บทความ อ.7/2560 เรื่อง ไม่ให้ เพราะจะเอาไปร้องเรียน
icon บทความ อ.8/2560 เรื่อง อยากรู้ชื่อ คนที่ขับไล่ผม
icon บทความ อ.9/2560 เรื่อง เงินค่าปรับไปอยู่ที่ไหน
icon เรื่อง คุยกันดี ๆ ก็น่าจะได้ (ข้อมูล)
icon บทความ 10/2560 เรื่อง ลูกขอข้อมูลของแม่ ได้ไหมเอ่ย
icon บทความ อ.11/2560 เรื่อง มือลึกลับไปกดเงินคนตาย
icon บทความ อ.12/2560 เรื่อง ตีความผิดไป
icon บทความ เรื่อง "อยากรู้ว่าเก็บเท่ากันหรือเปล่า"
icon บทความ 13/2560 เรื่อง กล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุ ช่วยได้นะ
icon บทความ อ.14/2560 เรื่อง สามีแอบไปกู้เงิน
icon บทความ อ.15/2560 เรื่อง ผมไม่ได้รายงานเท็จนะ
icon บทความเรื่อง จะเปิดเผยข้อมูลในใบอนุญาตได้เพียงใด
icon บทความ อ.17/2560 เรื่อง ฟังเสียงฉันบ้าง
icon บทความ อ.18/2560 เรื่อง คำให้การของผม...ขอนะ
icon บทความ อ.19/2560 เรื่อง ทำไมไม่เลือกผม
icon บทความเรื่อง ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ!!! ได้หรือไม่???
icon บทความ อ.20/2560 เรื่อง โดนรื้อบ้านครับ !
icon บทความ อ.21/2559 เรื่อง ถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา
icon บทความ อ.22/2560 เรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารการสอบสวนข้อเท็จจริง
icon บทความ อ.23/2560 เรื่อง ข้อมูลที่ส่งให้ศาล...เปิดเผยได้หรือไม่
icon บทความ อ.24/2560 เรื่อง ตรวจกันบ้างหรือเปล่า
icon บทความ อ.25/2560 เรื่อง เกือบไม่ได้บำนาญ
icon บทความ อ.26/2560 เรื่อง ร้องเรียนได้ ไม่ต้องกลัว
icon บทความ อ.27/2560 เรื่อง อยากรู้ความเป็นอยู่ของท่าน
icon บทความ อ.28/2560 เรื่อง ทำไมถนนวุ่นวายจัง
icon บทความ อ.34/2560 เรื่อง ผมเสียเท่าคนอื่นไหม
icon บทความ อ.35/2560 เรื่อง เปิดหมดครับ
icon บทความ อ.36/2560 เรื่อง ทำไมตัดสิทธิผม
icon บทความ อ.37/2560 เรื่อง เข้าเกียร์ไม่ได้
icon บทความ อ.38/2560 เรื่อง อยากไปเที่ยวไหม
icon บทความ 39/2560 เรื่อง ทำดีมากครับ
icon บทความ 40/2560 เรื่อง ไม่ใช่อย่างนี้ครับ
icon บทความ อ. 41/2560 เรื่อง ไม่ถูกต้อง เราไม่เอา
icon บทความ อ. 42/2560 เรื่อง หนูเป็นปกตินะคะ
icon บทความ อ. 43/2560 เรื่อง จะเก็บไว้ใช้อีก
icon บทความ 6/2561 เรื่อง ต้องมาแบบโปร่งใส
icon บทความ 7/2561 เรื่อง ไปพิสูจน์กันเอง
icon บทความ อ.8/2561 เรื่อง ไม่อนุญาต แต่ก็เปิดเผยได้
icon บทความ อ.9/2561 เรื่อง ขออนุญาตจริงหรือเปล่า
icon บทความ อ.10/2561 เรื่อง จัดใหม่ แต่แพงกว่า
icon บทความ 26/2561 เรื่อง อยากรู้ แต่ไม่อยากเข้าไปอยู่
icon บทความ 27/2561 เรื่อง ให้ผมไปขายที่ไหน
icon บทความ อ.28/2561 เรื่อง ขอแบบหนึ่ง สร้างแบบหนึ่ง
icon บทความ อ.29/2561 เรื่อง เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด
icon บทความ อ.30/2561 เรื่อง บ้านผมเดือดร้อน
icon บทความ 31/2561 เรื่อง กระดาษแผ่นเดียว ให้เถอะครับ
icon บทความ 32/2561 เรื่อง รอไปก่อนนะ
icon บทความ อ.33/2561 เรื่อง ผมอยากได้ทั้งหมด
icon บทความ อ.34/2561 เรื่อง กรรมการวินิจฉัยไม่เกี่ยว
icon บทความ อ.35/2561 เรื่อง ขอไปทำอะไร
icon บทความ 41/2561 เรื่อง ไปสร้างที่อื่นเถอะ
icon ืบทความ 42/2561 เรื่อง ไม่ต้องปิดหรอกครับ
icon บทความ อ.43/2561 เรื่อง เรื่องเกิดจากขยะ
icon บทความ อ.44/2561 เรื่อง ผมเข้าบ้านไม่ได้
icon บทความ อ.45/2561 เรื่อง อยากเก็บเรื่องของตัวเอง
icon บทความ 1/2562 เรื่อง อยากรู้เรื่อง เงินโรงเรียน
icon บทความ 2/2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาทำไม ?
icon บทความ อ. 3/2562 เรื่อง เราไม่เอา โรงไฟฟ้าขยะ
icon บทความ อ. 4/2562 เรื่อง อยากรู้ความเห็นฝ่ายกฎหมายให้ขยายสัญญา
icon บทความ อ. 5/2562 เรื่อง ขอข้อมูลไปฟ้องให้ไปยูเทิร์นที่อื่น
icon แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
icon บทความ 6/2562 เรื่อง เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ใครก็ขอดูได้
icon บทความ 7/2562 เรื่อง สำนวนสอบข้อเท็จจริง ทำไมเปิดตอนนี้ไม่ได้
icon บทความ อ.8/2562 เรื่อง ขอเทปบันทึกเสียงที่ประชุม เพื่อปกป้องสิทธิได้ไหมครับ
icon บทความ อ.9/2562 เรื่อง ผมถูกฟ้อง ขอผมเถอะ
icon บทความ อ.10/2562 เรื่อง สร้างรั้วทับคลอง
icon บทความ 11/2562 เรื่อง ตึกสูงหลังนี้ ปลอดภัยครับ
icon บทความ 12/2562 เรื่อง คอนโดนี้ น่าจะสร้างไม่ถูกต้อง
icon บทความ อ. 13/2562
icon บทความ อ. 14/2562 เรื่อง อยากศึกษาเรื่องขยะ
icon บทความ อ. 15/2562 เรื่อง สำคัญแค่ไหน ถึงเปิดไม่ได้
icon บทความ 16/2562 เรื่อง ไม่ให้หรือไม่มี
icon บทความ 17/2562 เรื่อง รอชี้แจง แต่ขาดเอกสาร
icon บทความ อ. 18/2562 เรื่อง แอบดักฟัง
icon บทความ อ. 19/2562 เรื่อง เวชระเบียน=ค่าทดแทน
icon บทความ อ. 20/2562 เรื่อง จะเอาห้างหรือนาข้าว
icon บทความ 21/2562 เรื่อง สขร. ช่วยทีครับ
icon บทความ 22/2562 เรื่อง เงินร้อยล้าน ขอตรวจสอบหน่อย
icon บทความ อ. 23/2562 เรื่อง เผามาก ก็เดือดร้อนมาก
icon บทความ อ. 24/2562 เรื่อง เปลี่ยนประตูใหม่เถอะ !
icon บทความ อ. 25/2562 เรื่อง ท้องถิ่นขอข้อมูลจากธนาคารได้ไหม
icon บทความ 26/2562 เรื่อง รู้หน้า ไม่รู้ใจ
icon บทความ 27/2562 เรื่อง ท่านไปไหนครับ
icon บทความ อ. 28/2562 เรื่อง ไม่จ่าย เพราะไม่ชัดเจน
icon บทความ อ. 29/2562 เรื่อง จากดีเด่น ทำไมได้แค่ 0.5 ขั้น
icon บทความ อ. 30/2562 เรื่อง พวกเขาไม่เอาหนูแล้ว
icon บทความ 31/2562 เรื่อง ผมทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนอย่างไร ?
icon บทความ 32/2562 เรื่อง อยากรู้ผลงบการเงิน
icon บทความ อ. 33/2562 เรื่อง เศร้าจังพี่ ดีไม่พอ
icon บทความ อ. 34/2562 เรื่อง เขาพูดว่าอย่างไร
icon บทความ อ.35/2562 เรื่อง ขอหลักฐานการกาบัตร
icon บทความ 36/2562 เรื่อง ขอดูคะแนนโหวตให้ออก
icon บทความ 37/2562 เรื่อง อาหารกลางวันของหนู
icon บทความ อ. 38/2562 เรื่อง งานใหญ่ คุมให้ดีนะ
icon บทความ อ. 39/2562 เรื่อง อยากรู้คะแนนของซ้องปีบ
icon บทความ อ. 40/2562 เรื่อง ลูกผมเรียนเก่ง
icon บทความ 41/2562 เรื่อง ขอตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหน่อย
icon บทความ 42/2562 เรื่อง เรื่องหมู ๆ
icon บทความ อ. 43/2562 เรื่อง น้ำตาล เดอะซีรี่ส์
icon บทความ อ. 44/2562 เรื่อง เข้าใจผิด
icon บทความหารือ 45/2562 เรื่อง ไม่เกี่ยวข้อง แต่น้องอยากรู้
icon บทความ 46/2562 เรื่อง รองเท้าเป็นเหตุ
icon บทความ 47/2562 เรื่อง ทำไมถึงเปลี่ยนใจ
icon บทความ อ. 48/2562 เรื่อง ใครแรงกว่ากัน
icon บทความ อ. 49/2562 เรื่อง ไม่เห็นด้วย ขอดูหน่อย
icon บทความ อ. 50/2562 เรื่อง แค่อยากรู้
icon บทความ 51/2562 เรื่อง ผมได้ทุนมหาวิทยาลัย แต่ใครเบิก
icon บทความ 52/2562 เรื่อง ขอคะแนนคนไม่ได้รับคัดเลือกได้ไหม ?
icon บทความ 53/2562 เรื่อง คนงานไปไหน
icon บทความ อ. 54/2562 เรื่อง เดือดร้อนเพราะเพื่อนบ้าน
icon บทความ อ. 55/2562 เรื่อง ขอเพื่อสู้ต่อไป
icon บทความ อ.1/2563 ยังไม่เซ็น ใครเป็นคนเบิก
icon บทความ อ.2/2563 ขออนุญาตหรือไม่
icon บทความ อ.3/2563 น้องขอดูแลพี่
icon บทความ อ.4/2563 ใครเป็นคนสั่ง
icon บทความ อ.5/2563 ขายนมวัว ก็เปิดเผยได้
icon บทความ 6/2563 บ้านจะพังไหมหนอ
icon บทความ 7/2563 เป็นคดีกันอยู่
icon บทความ อ.8/2563 ผมป่วยเพราะทำงานหนักนะ
icon บทความ อ.9/2563 ตาวิเศษ
icon บทความ อ.10/2563 แบนทำไม
icon บทความ 16/2563 แค่ไหน ถึงจะมีส่วนได้ส่วนเสีย
icon บทความ 17/2563 ทำไมสองมาตรฐาน
icon บทความ อ.18/2563 คลินิกเถื่อนหรือเปล่า
icon บทความ อ.19/2563 ข้อมูลคนต่างด้าว
icon บทความ 20/2563 5 ปี มีงานอะไรบ้าง
icon บทความ 21/2563 "ท่าน" ก็โดนเหมือนกัน
icon บทความ 22/2563 แจ้งผิดแจ้งใหม่ได้
icon บทความ อ. 23/2563 บ้านผมไม่ตรงตามแบบ
icon บทความ อ. 24/2563 คนเดียวกันหรือเปล่า
icon บทความ 25/2563 ขอไปสู้คดีต่อ
icon บทความ 26/2563 ฉันรื้อแล้ว แต่เธอไม่รื้อ
icon บทความ 27/2563 ขอครึ่งราคา
icon บทความ อ. 28/2563 แพ้คะแนน
icon บทความ อ. 29/2563 ลูกหนี้ที่รัก
icon บทความ 30/2563 หาว่าหนูตีแล้วหนีไป
icon บทความ 31/2563 มีอะไร ผมขอหมด
icon บทความ 32/2563 เปลี่ยนตัวผู้เล่น
icon บทความ อ. 33/2563 จบได้สวย
icon บทความ อ. 34/2563 ขึ้นทางนี้ ลงทางนั้น
icon บทความ 35/2563 ไม่ยอมตามใจ
icon บทความ อ. 36/2563 ชาวบ้านได้อะไร
icon บทความ อ. 37/2563 ก็ผมมีสิทธิ์
icon บทความ อ. 38/2563 โครงการดี ต้องดูได้
icon บทความ อ .9/2563 ขายแพง แต่ไปแจ้งว่าขายถูก
icon บทความ 40/2563 เอายังไงดี
icon บทความ อ. 41/2563 ขอโอกาสให้ผมเถอะครับ
icon บทความ อ. 42/2563 มีเจ้าของหรือเปล่า
icon บทความ อ. 43/2563 ขอดูโครงการทั้งแล้ง ทั้งท่วม
icon บทความ อ. 44/2563 อย่างเพิ่งขุด ขอดูก่อน
icon บทความ 45/2563 วิธีจัดการกับหมู
icon บทความ อ. 46/2563 สนามฟุตซอล แต่เล่นไม่ได้
icon บทความ อ. 47/2563 ถึงทางตัน
icon บทความ อ. 48/2563 ไม่จ่าย แต่อยากรู้
icon บทความ อ. 49/2563 ไม่ใช่ลูก แต่ไปด้วยทุกที่
icon บทความ 50/2563 ต้องปิดตลอดไปหรือไม่
icon บทความ อ. 51/2563 แอบดูครูกับลูก
icon บทความ อ. 52/2563 อยากรู้ว่าใครไล่
icon บทความ อ. 53/2563 เกษียณแล้ว ทำไมยังให้ทำงาน
icon บทความ อ. 54/2563 คุณไม่เว้นระยะทางสังคม
icon บทความ 55/2563 กลัวบ้านพัง
icon บทความ อ. 56/2563 ทำไมต้องประชุมลับ
icon บทความ อ. 57/2563
icon บทความ อ. 58/2563 ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย
icon บทความ อ. 59/2563 อยากได้ลายมือชื่อคนสั่งไม่ฟ้อง
icon บทความ อ. 60/2563 วันเดือนปีเกิดผมผิดครับ
icon บทความ อ. 1/2564 นายกเล็กมาทำงานจริงหรือเปล่า
icon บทความ อ. 2/2564 ขอชื่อคนร้องเรียนหน่อย
icon บทความ อ. 3/2564 ปลดผมจากตำแหน่งทำไม
icon บทความ อ. 4/2564 ดัดแปลงอาคารตรงกับใบอนุญาตหรือเปล่า
icon บทความ อ. 5/2564 ถึงไม่เกี่ยวข้องก็อยากจะรู้
icon บทความ อ. 6/2564 เกษียณแล้วยังอยู่บ้านพักสวัสดิการได้ด้วยหรือ
icon บทความ อ. 7/2564 ที่ดินมรดกกลายเป็นของคนอื่น
icon บทความ อ. 8/2564 ได้โบนัสเยอะกว่าผมหรือเปล่า
icon บทความ อ. 9/2564 ใครเบิกค่าจัดการศพแทนบุตร
icon บทความ อ.10/2564 แผนที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด
icon บทความ อ. 11/2564 เอาสามีไปใช้ฟรี ๆ ไม่ได้นะ
icon บทความ อ. 12/2564 ไม่ให้เพราะไม่ยอมแจ้งเหตุผลที่ขอ
icon บทความ อ. 13/2564 ขอตรวจสอบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า
icon บทความ อ. 14/2564 ความเห็นพนักงานสอบสวน
icon บทความ อ. 15/2564 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
icon บทความ อ. 16/2564 ขอสินเชื่อสู้โควิดหน่อยครับ
icon บทความ อ. 17/2564 ขอตรวจสอบคู่สมรสของลูกหนี้
icon บทความ อ. 18/2564 มีสิทธิขอแต่ไม่ควรได้
icon บทความ อ. 19/2564 เงินบริจาคอยู่ไหน
icon บทความ อ. 20/2564 มีจรรยาบรรณหรือเปล่า
icon บทความ อ. 21/2564 ขอให้เปิดเผยรายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิดด้วย
icon บทความ อ. 22/2564 เปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคได้หรือเปล่า
icon บทความ อ. 23/2564 ผู้ค้ำช้ำใจ ใช้หนี้แทน
icon บทความ อ. 24/2564 ขอลบประวัติอาชญากร
icon บทความ อ. 25/2564 เอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน
icon บทความ อ. 26/2564 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดได้มั้ย
icon บทความ อ. 27/2564 ใครพิจารณาเรื่องของผม
icon บทความ อ. 28/2564 อยากได้เอกสารในสำนวนคดี
icon บทความ อ. 29/2564 รายงานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน
icon บทความ อ. 30/2564 ก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินแล้ว
icon บทความ อ. 36/2564 ขอประเมินใหม่นะ
icon บทความ อ. 37/2564 ใครประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา
icon บทความ อ. 38/2564 ข้อมูลประกันสังคม
icon บทความ อ. 39/2564 กลัวผีมาโผล่ในทะเบียนบ้านครับ
icon บทความ อ. 40/2564 ขอดูคะแนนสอบของตัวเอง
icon บทความ อ. 41/2564 ขอร้องทุกข์ผลการประเมินครับ
icon บทความ อ. 42/2564 ซื้อรถปรับอากาศมาทำไมเยอะแยะ ?
icon บทความ อ. 43/2564 ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์
icon บทความ อ. 44/2564 ผมคับข้องใจครับ
icon บทความ อ. 45/2564 ขอวิดีโอการจัดงาน
icon บทความ อ. 46/2564 สงสัยคะแนนของลูก
icon บทความ อ. 47/2564 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
icon บทความ อ. 48/2564 สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน
icon บทความ อ. 49/2564 ที่ราชพัสดุ
icon บทความ อ. 50/2564 พักการศึกษาผมทำไม
icon บทความ อ. 56/2564 ข้อมูลการส่งผลงานทางวิชาการ
icon บทความ อ. 57/2564 ขอดูสัญญาจ้างแรงงาน
icon บทความ อ. 58/2564 ขอตรวจสอบแบบแปลนอาคารชุด
icon บทความ อ. 59/2564 อยากรู้ พนักงานเทศบาลมีรายได้เท่าไร
icon บทความ อ. 60/2564 ขอตรวจเอกสารการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
icon บทความ อ. 1/2565 สรุปผลจิตเวชของผม
icon บทความ อ. 2/2565 ขอรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย
icon บทความ อ. 3/2565 ตำแหน่งอะไร ทำไมบำนาญเยอะจัง
icon บทความ อ.4/2565 บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโรงเรียน
icon บทความ อ. 5/2565 ใครขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ
icon บทความ อ. 6/2565 หนังสือราชการเกี่ยวกับการดำเนินคดี
icon บทความ อ. 7/2565 ขอคัดค้านค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
icon บทความ อ. 8/2565 ทำไมถึงชนะการเสนอราคา
icon บทความ อ. 9/2565 เรื่องอยู่ระหว่างฟ้องร้องคดี
icon บทความ อ. 10/2565 สำนวนการสอบสวน
icon บทความ อ.12/2565 ข้อมูลประกันสังคม
icon บทความ อ.11/2565 เอกสารการประชุม
icon บทความ อ.13/2565 เอกสารเกี่ยวกับที่ดิน
icon บทความ อ.14/2565 หนังสือมอบอำนาจ
icon บทความ อ.15/2565 สำเนาคำให้การ
icon บทความ อ.16/2565 ทำไมสรรหาล่าช้า
icon บทความ อ.17/2565 ขอประวัติการใช้โทรศัพท์
icon บทความ อ. 18/2565 สัญญาจำนองที่ดิน
icon บทความ อ.19/2565 แบบแปลนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
icon บทความ อ. 20/2565 สวัสดิการการรักษาพยาบาล
icon บทความ อ. 21/2565 ใบอนุญาตเปิดคลินิก
icon บทความ อ. 22/2565 ใครร้องเรียน ฝรั่งเดือดร้อน
icon บทความ อ. 23/2565 โครงการอาหารกลางวัน
icon บทความ อ. 24/2565 เงินค่าตอบแทน
icon บทความ อ. 25/2565 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์
icon บทความ อ. 26/2565 หมอขอเวชระเบียน
icon บทความ อ. 27/2565 แบบแปลนงานรื้อย้ายโครงข่ายขนาดใหญ่
icon บทความ อ. 28/2565 ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่
icon บทความ อ. 29/2565 ใบเสร็จค่าปรับกับคำสั่งตั้งจุดตรวจมีมั้ย
icon บทความ อ. 30/2565 บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี
icon บทความ อ. 36/2565 เอกสารการทำประชาคม
icon บทความ อ. 37/2565 ความเห็นของพนักงานอัยการ
icon บทความ อ. 38/2565 ขอรายชื่อชาติพันธุ์
icon บทความ อ. 39/2565 ขอข้อมูลทะเบียนราษฎร
icon บทความ อ. 40/2565 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
icon บทความ อ. 46/2565 บัญชีเงินฝากของลูกหนี้
icon บทความ อ. 47/2565 คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร
icon บทความ อ. 48/2565 คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร
icon บทความ อ. 49/2565 ร้องเรียนหมอ
icon บทความ อ. 50/2565 ขอข้อมูลข่าวสารไปทำวิจัย
icon บทความ อ. 56/2565 ข้อมูลการรังวัดที่ดิน
icon บทความ อ. 57/2565 อุทธรณ์ซ้ำ
icon บทความ อ. 58/2565 ขอแก้ไขรายการทะเบียนบ้าน
icon บทความ อ. 59/2565 ข้อมูลคำร้องขอออกหมายจับ
icon บทความ อ. 60/2565 ข้อมูลของสมาคม
icon บทความ อ. 1/2566 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำด่าน
icon บทความ อ. 2/2566 ประเมินผลงานทางวิชาการ
icon บทความ อ. 3/2566 ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์
icon บทความ อ. 4/2566 ลูกหนี้อยู่ที่ไหน
icon บทความ อ. 5/2566 โควิด 19 เป็นเหตุ
icon บทความ อ. 6/2566 ขอข้อมูลการเลือตั้ง
icon บทความ อ. 7/2566 ขอตรวจสอบผู้สมัครรับเลือกตั้ง
icon บทความ อ. 8/2566 ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
icon บทความ อ. 9/2566 ขอชื่อแพทย์เวร
icon บทความ อ. 10/2566 แจ้งเบาะแสบริษัทเลี่ยงภาษีครับ
icon บทความ อ. 11/2566 ผลการสอบข้อเท็จจริง
icon บทความ อ. 12/2566 ขอเอกสารชุดยื่นเสนอราคา
icon บทความ อ. 13/2566 ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
icon บทความ อ. 14/2566 ข้อมูลของชมรมศิษย์เก่า
icon บทความ อ. 15/2566 เป็นความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานหรือเปล่าครับ
icon บทความ อ. 16/2566 ขอดูสัญญาจ้างบุคคล
icon บทความ อ. 17/2566 ขอให้ออกหนังสือรับรอง
icon บทความ อ. 18/2566 ข้อเสนอของผู้เสนอราคา
icon บทความ อ. 19/2566 ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล
icon บทความ อ. 20/2566 ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงาน
icon บทความ อ. 21/2566 ขอสำนวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
icon บทความ อ. 22/2566 ขอตรวจสอบเงินบำเหน็จบำนาญของบุคคลอื่น
icon บทความ อ. 23/2566 บันทึกภายในของส่วนราชการ
icon บทความ อ. 24/2566 ขอทราบชื่อเจ้าหน้าที่
icon บทความ อ. 25/2566 ข้อมูลข่าวสารการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้
icon บทความ อ. 31/2566 ขอข้อมูลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
icon บทความ อ. 32/2566 ขอรายงานการประชุม
icon บทความ อ. 33/2566 ขอสำนวนคดี
icon บทความ อ. 34/2566 ขอสำนวนเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาของศาล
icon บทความ อ. 34/2566 ไม่ได้ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร
icon บทความ 36/2566 ขยายเขตไฟฟ้าได้ด้วยเหรอ
icon บทความ 37/2566 ขอถามได้ไหม
icon บทความ 38/2566 ขอดูสัญญาจ้างแรงงาน
icon บทความ 39/2566 มีเหตุผลไหม
icon บทความ 40/2566 ก็ไม่ได้ครอบครอง
icon บทความ 47/2566 ไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ขอ
icon บทความ 48/2566 แนวปฏิบัติเอกสารลับของหน่วยงานอื่น
icon บทความ 49/2566 มีผู้คัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
icon บทความ 50/2566 ขอสำเนาสัญญาเช่าซื้อ
icon บทความ 41/2566 ไม่ให้เอกสารแต่ให้ดูได้นะ
icon บทความ 42/2566 อยากรู้ผลประเมินเงินเดือน
icon บทความ 43/2566 ก็เป็นเจ้าหนี้จะขอดูได้ไหม
icon บทความ 45/2566 เปิดเผยข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาตได้ไหม?
icon บทความ 44/2566 อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือไม่
icon บทความ 46/2566 ส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ไหม
icon บทความ 46/2566 ส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ไหม
icon บทความ 47/2566 ไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ขอ
icon บทความ 48/2566 แนวปฏิบัติเอกสารลับของหน่วยงานอื่น
icon บทความ 49/2566 มีผู้คัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
icon บทความ 50/2566 ขอสำเนาสัญญาเช่าซื้อ
icon บทความ 51/2566 ต้องเก็บนานแค่ไหน
icon บทความ 52/2566 หน่วยงานของรัฐขอเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย
icon บทความ 53/2566 หน่วยงานของรัฐ...กับข้อมูลส่วนบุคคล
icon บทความ 54/2566 เปิดเผยได้แค่ไหน
icon บทความ 55/2566 หน่วยงานของรัฐขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐอื่นได้ไหม
icon บทความ 55/2566 รายงานการประชุมขอได้ไหมนะ
icon บทความ 56/2566 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
icon บทความ 57/2566 ฎีกาเบิกจ่ายเงิน เปิดได้หรือไม่
icon บทความ 58/2566 ประกาศตามสื่อสังคมออนไลน์ได้ไหม?
icon บทความ 59/2566 ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเปิดเผยได้ไหม
icon บทความ 1/2567 ข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
icon บทความ 2/2567 ผู้ร้องเรียนขอเอกสารการสอบข้อเท็จจริง หน่วยงานต้องแจ้งผู้ถูกร้องเรียนคัดค้านการเปิดเผยหรือไม่
icon บทความ 3/2567 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐกับผู้รับจ้างทำของ
icon บทความ 4/2567 ใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเปิดเผยได้ไหม
icon บทความ 5/2567 คำขอใบอนุญาตขอได้ไหมนะ
icon บทความ 6/2567 ประกาศงบคลัง งบบัญชีพร้อมเอกสารแนบ เปิดเผยได้หรือไม่
icon บทความ 7/2567 หนังสือร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ เปิดเผยได้หรือไม่
icon บทความ 8/2567 การขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ
icon บทความ 9/2567 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ
icon บทความ 10/2567 เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารได้ไหมนะ
icon บทความ 11/2567 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
icon บทความ 12/2567 การเปิดเผยหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
icon บทความ 13/2567 องค์การมหาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือไม่
icon บทความ 14/2567 ขอดูคะแนนสอบคนอื่นได้ไหม
icon บทความ 15/2567 ใครพิจารณาเปิดเผยข้อมูลได้บ้าง
icon บทความ 16/2567 ข้อมูลขององค์กรที่ดูแลเด็ก และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
icon บทความ 17/2567 การขอข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก หรือขอบ่อย
icon บทความ 18/2567 ข้อมูลของลูกหนี้สถาบันการเงิน
icon บทความ 19/2567 ขอข้อมูลการส่งเงินสมทบของคนอื่นได้ไหม
icon บทความ 20/2567 เปิดเผยผลการประเมินของผู้อื่นได้ไหม
icon บทความ 21/2567 สำเนาใบเสร็จค่าปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
icon บทความ 22/2567 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการลงชื่อปฏิบัติราชการ
icon บทความ 23/2567 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริง
icon บทความ 24/2567 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐ
icon บทความ 25/2567 ทะเบียนบ้านของผู้อื่นเปิดเผยได้ไหม
icon บทความ 26/2567 ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือหารือระหว่างหน่วยงานของรัฐ
icon บทความ 27/2567 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
icon บทความ 28/2567 ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจปัสสาวะ
icon บทความ 29/2567 คำสั่งแจ้งผลการลงโทษเปิดเผยได้หรือไม่
icon บทความ 30/2567 การเปิดเผยหนังสือร้องเรียน
  • 268,399
  • 18