vote

แบบสำรวจความพึงพอใจศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.


 มาก/ชอบ
 ปานกลาง/เฉยๆ
 ปรับปรุง
Close

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.

ค้นหา

ข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร update ล่าสุด
icon บทความ 25/2567 ทะเบียนบ้านของผู้อื่นเปิดเผยได้ไหม
icon บทความ 24/2567 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐ
icon บทความ 23/2567 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริง
icon บทความ 22/2567 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการลงชื่อปฏิบัติราชการ
icon บทความ 21/2567 สำเนาใบเสร็จค่าปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน จังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับแบบประเมินบุคคล (คำวินิจฉัยที่ สค 55/2555)
อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน จังหวัดเพชรบุรี
  • 267,314
  • 3