เอกสารประกอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตัวชี้วัดที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

เปรียบเทียบประเด็น/รายการที่กำหนดตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ฉบับปัจจุบัน กับเว็บไซต์ สถ.(www.dla.go.th)

1. ข้อมูลพื้นฐาน (100 คะแนน) ประเด็น/รายการ รายละเอียด เอกสาร/หลักฐาน
1.1 เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.dla.go.th/servlet/
โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.dla.go.th/chart/chart.jsp
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.dla.go.th/servlet/
ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
การแบ่งส่วนราชการ สถ. ตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2559
http://www.dla.go.th/division_dla.jsp
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการ
http://www.dla.go.th/work/actionPlan.jsp
แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนปฏิบัติราชการ
http://www.dla.go.th/servlet/
คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.dla.go.th/servlet/
ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และแผนที่ตั้ง
ติดต่อเรา
http://www.dla.go.th/contact/index.jsp
e-Mail Address ของบุคคลภายในองค์กรที่รับผิดชอบข้อมูลขององค์กร
webmaster@dla.go.th
https://mail.dla.go.th/login
1.2 ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)
ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่ง
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)
http://www.dla.go.th/servlet/Template
ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และแผนที่ตั้งหน่วยงาน เป็นต้น
ข้อมูลการติดต่อ
http://www.dla.go.th/servlet/Template
วิสัยทัศน์ และนโยบายต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้แก่ นโยบายการบริหารจัดการด้าน ICT, นโยบายและมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน ICT เป็นต้น
วิสัยทัศน์ และนโยบายต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
http://www.dla.go.th/servlet/Template
การบริหารงานด้าน ICT เช่น ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติราชการ เป็นต้น
แผนแม่บท และแผนปฏิบัติราชการ
http://www.dla.go.th/servlet/
ข่าวสารจากซีไอโอ
ข่าวสารจากซีไอโอ
http://www.dla.go.th/servlet/
ปฏิทินกิจกรรมซีไอโอ
ปฏิทินกิจกรรมซีไอโอ.
http://www.dla.go.th/servlet/
1.3 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
http://www.dla.go.th/servlet/
ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดฝึกอบรม เป็นต้น
ข่าวรับสมัครงาน, ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวฝึกอบรม สพบ.
http://www.dla.go.th/servlet/
ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน
วาระผู้บริหาร
http://www.dla.go.th/servlet
1.4 เว็บลิงค์
ส่วนงานภายใน
ลิงก์ภายใน
http://www.dla.go.th/banner
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ลิงก์ที่น่าสนใจ
http://www.dla.go.th/banner
เว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
ลิงก์ที่น่าสนใจ
http://www.dla.go.th/banner
1.5 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มาตราฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงที่มาของข้อมูลที่นำมาเผยแพร่
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
http://www.dla.go.th/servlet
1.6 ข้อมูลการบริการ
แสดงข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมคำอธิบายขั้นตอนการบริการ โดยจะแสดงขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชน ทั้งนี้ ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขึ้นตอนของการ
คู่มือสำหรับประชาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.dla.go.th/servlet
1.7 แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้
ส่วนที่ให้บริการประชาชนสำหรับ Download แบบฟอร์มต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
http://www.dla.go.th/servlet
1.8 คลังความรู้
ผลงานวิจัย บทความ กรณีศึกษา ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ข้อมูล GIS และ e-Book เป็นต้น ตลอดจนต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มา (Refercece) และวัน เวลา กำกับ เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ต่อ
e-Book
http://www.dla.go.th/servlet
บทความและเกร็ดความรู้ ห่างไกล สตง. http://www.dla.go.th/servlet
1.9 คำถามที่พบบ่อย
ส่วนที่แสดงคำถาม และคำตอบที่มีผู้นิยมสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย
http://www.dla.go.th/servlet
1.10 ผังเว็บไซต์
ส่วนที่แสดงแผนผังเว็บไซต์ทั้งหมด
ผังเว็บไซต์
http://www.dla.go.th/index.jsp


2.การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ(100 คะแนน) ประเด็น/รายการ รายละเอียด เอกสาร/หลักฐาน
2.1 ถาม – ตอบ (Q&A)
ส่วนที่ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อสงสัยมายังหน่วยงาน
สายตรงสถ
http://www.dla.go.th/servlet/CallCenter
2.2 ระบบสืบค้นข้อมูล (Search Engine)
ส่วนที่เป็นบริการสืบค้นข้อมูลทั่วไป และข้อมูลภายในหน่วยงานได้
ค้นหา
http://www.dla.go.th/index.jsp
2.3 ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ
ช่องทางแจ้งข่าว หรือแจ้งเตือนผู้ใช้ เช่น SMS, e-Mail เป็นต้น
มีระบบส่งข้อความแจ้งเรื่องและข้อราชการสำคัญของ สถ.
http://www.smartmessaging.ais.co.th/
ระบบเมล สถ.
https://mail.dla.go.th/
ช่องทางการติดต่อหน่วยงานในรูปแบบ Social Network เช่น facebook, twitter เป็นต้น
facebook, twitter
https://www.facebook.com/thongthinthai
https://twitter.com/thongthinthai
ช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เช่น e-Mail, Web board, Blog เป็นต้น
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
http://www.dla.go.th/servlet/
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน
ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
http://www.dla.go.th/justice/justice.jsp
2.4 แบบสำรวจออนไลน์ (Online Survey)
การสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
https://docs.google.com/forms/d/e/
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (Online Poll)
แบบสอบถามความต้องการและข้อเสนอแนะการใช้งานระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.dla.go.th/pub/survey59.jsp
การออกเสียงลงคะแนนต่าง ๆ (Online Voting)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการ สถ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ร่างฯ พรบ.ถอดถอนฯ
http://www.dla.go.th/servlet/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ สถ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ร่างระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ …
http://www.dla.go.th/servlet/


3. การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Service) และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ (100 คะแนน) ประเด็น/รายการ รายละเอียด เอกสาร/หลักฐาน
3.1 การลงทะเบียนออนไลน์ (Register Online)
ส่วนที่เป็นแบบฟอร์มสำหรับบันทึกชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่านก่อนเข้าใจงานระบบ (Login Form) ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน
ลงทะเบียน สำหรับให้ อปท. ลงทะเบียนเพื่อฝากข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รับสมัครงาน ข่าวบริหารงานบุคคลและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ผ่านเว็บไซต์
http://www.dla.go.th/register
ระบบตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน และสามารถแจ้งเตือนกรณีที่ชื่อผู้ใช้หรือ รหัสผ่านไม่ถูกต้อง (Check user name/password)
การตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน และสามารถแจ้งเตือนกรณีที่ชื่อผู้ใช้หรือ รหัสผ่านไม่ถูกต้อง (Check user name/password)
http://www.dla.go.th/register
ระบบจัดการกรณีลืมรหัสผ่าน กรณีที่ผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน ระบบสามารถดำเนินการส่งรหัสผ่านให้ใหม่ได้
การจัดการกรณีลืมรหัสผ่าน http://www.dla.go.th/register
3.2 e-Forms / Online Forms
ส่วนที่ให้บริการบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์ โดยไม่ต้อง Download เอกสาร และสามารถพิมพ์เอกสาร หรือบันทึกข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ระบบ Electronic Report
http://ereport.dla.go.th
http://www.dla.go.th
3.3 ระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
ระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามภารกิจของหน่วยงาน
โครงการศูนย์บริการร่วมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
http://eservice.dla.go.th/
3.4 การให้บริการเฉพาะบุคคล (Personalized e-Service) ในลักษณะที่ผู้ใช้บริการสามารถกำหนด รูปแบบส่วนตัวในการใช้บริการเว็บไซต์ได้
มีบริการส่งข้อมูลให้ผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลสำหรับผู้ลงทะเบียน

ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดรูปแบบข้อมูลที่ต้องการ และจัดอันดับเนื้อหาที่สนใจได้4. คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมี (Recommended Features) ประเด็น/รายการ รายละเอียด เอกสาร/หลักฐาน
4.1 การแสดงผล
มีการแสดงผลอย่างน้อย 2 ภาษา คือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

http://www.dla.go.th/index.jsp
http://www.dla.go.th/en/index.jsp
สามารถเพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษรได้
สามารถเพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษรได้
http://www.dla.go.th/index.jsp
4.2 การนำเสนอข้อมูล
มีการใช้งาน Really Simple Syndication (RSS) เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
สามารถให้บริการ Feed ข่าวผู้บริหาร สถ. ได้
https://validator.w3.org
สามารถให้บริการ Feed หนังสือราชการ สถ. ได้

http://www.dla.go.th/servlet
มีการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของเสียงและวีดีโอ
มีการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของเสียงและวีดีโอ
http://www.dla.go.th/video2015.jsp
4.3 เครื่องมือสนับสนุนการใช้งาน
มีระบบ Navigation ที่ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ
มีระบบ Navigation ที่ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ
http://www.dla.go.th/index.jsp
มีเครื่องมือแนะนำในการใช้งาน (Help) ได้แก่ Tool tips, Pop-up, Help เป็นต้น
มีเครื่องมือแนะนำในการใช้งาน (Help) ในหน้าแรก www.dla.go.th
http://www.dla.go.th/index.jsp
มีคำแนะนำเว็บไซต์ หรือคำอธิบาย Contenent ต่างๆ ของเว็บไซต์ เพื่อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์แก่ประชาชน
มีคำอธิบาย Contenent ต่างๆ ของเว็บไซต์ เพื่อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์แก่ประชาชน
http://www.dla.go.th/index.jsp
4.4 เครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Web Analytic)
มีเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ เช่น จำนวนครั้ง จำนวนหน้า ความสนใจ ระยะเวลา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานมีข้อมูลในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Web Behavior)
การเก็บข้อมูลจำนวนครั้งผู้เข้าชมในหน้าต่างๆ
http://government.truehits.net
4.5 ทุกๆ หน้ามีการแสดงข้อมูลต่าง ๆในส่วนล่างของเว็บไซต์ (Page Footer)
เมนูหลักในรูปแบบข้อความ

http://www.dla.go.th/index.jsp
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน ได้แก่ ชื่อและที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

เส้นเชื่อมกลับไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์

คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

http://www.dla.go.th/index.jsp
การปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer)

การประกาศนโยบาย ประกอบด้วย

http://www.dla.go.th/policy.pdf
นโยบายเว็บไซต์ (Website Policy)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ (Website Security Policy))5. Web Accessibility (100 คะแนน) เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) ตามข้อกำหนดของ W3C เป็นเว็บไซต์ทีทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) ใน ระดับ เอ (A) เอกสาร/หลักฐาน
5.1 ให้ผู้ใช้รับรู้ได้ (Perceivable)
กรณีที่มีเนื้อหาที่ไม่เป็นข้อความ
เนื้อหาที่ไม่เป็นข้อความ
http://www.tawdis.net/
กรณีที่มีเนื้อหาที่เป็นสื่อฐานเวลา
สื่อเฉพาะเสียงและสื่อเฉพาะภาพเคลื่อนไหว (ที่บันทึกล่วงหน้า)
คำบรรยายแทนเสียง (ที่บันทึกล่วงหน้า)
การบรรยายด้วยเสียงหรือสื่อทางเลือก (ที่บันทึกล่วงหน้า)
การสร้างเนื้อหาที่มีการนำเสนอต่างรูปแบบกัน
ข้อมูล และความสัมพันธ์
การจัดเรียงลำดับของเนื้อหา
กรณีที่เนื้อหาเป็นค่าที่แสดงคุณสมบัติทางการรับรู้
ผู้ใช้สามารถแยกแยะเนื้อหาได้
การใช้สี
การควบคุมเสียง
5.2 ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยแผงแป้นอักขระได้
แผงแป้นอักขระ
ให้เวลาผู้ใช้ในการอ่านอย่างเพียงพอ
ไม่จำกัดทางเลือกของผู้ใช้แผงแป้นอักขระ
ให้เวลาผู้ใช้ในการอ่านอย่างเพียงพอ
การปรับเปลี่ยนการตั้งเวลา
การสั่งพัก หยุด ซ่อน
บุคคลที่มีอาการไวต่อการกระตุ้นทางแสง
แสงวาบสามครั้ง หรือให้ต่ำกว่าระดับอันตราย
แสงวาบสามครั้ง
นำทางได้ (navigable)
การข้ามบล็อกเนื้อหา (bypass block of content)
การตั้งชื่อหน้าเว็บ
ลำดับจุดสนใจ (focus order)
จุดประสงค์ของการเชื่อมโยง (ในบริบท)
5.3 ให้ผู้ใช้เข้าใจได้ (Understandable)
อ่านได้
ภาษาของข้อความในหน้าเว็บ
คาดเดาได้
ขณะที่เป็นจุดสนใจ
ขณะที่นำเข้าข้อมูล
ความช่วยเหลือในการนำเข้าข้อมูล
การระบุข้อผิดพลาด
ป้ายชื่อหรือค่าแนะนำวิธีการใช้
5.4 ให้เนื้อหาแกร่ง เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่หลากหลาย (Robust)
ความเข้ากันได้
การวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหา
ชื่อ บทบาท ค่าของลักษณะประจำ

หมายเหตุ

1. หมวด Web Accessibility เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ในระดับ เอ (A) จะให้คะแนนตามข้อกำหนดย่อย (26 ข้อ) โดยหากได้คะแนนเต็ม (100 คะแนน) จึงจะถือว่าอยู่ในระดับเอ (A) ตามข้อกำหนดสากลของ W3C แต่หากได้ระดับคะแนนไม่ถึง 100 คะแนน จะถือว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้อยู่ในระดับเอ (A) ตามมาตรฐานสากลและเป็นคะแนนดิบในหมวด Web Accessibility เพื่อนำไปรวมคะแนนกับหมวดอื่นๆ ต่อไป

2. คะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 หมวดคือ 100 คะแนน จากคะแนนดิบ 500 คะแนน