กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  แผ่นพับกรอบประเมินส่วนราชการฯ
  แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)
  แนวทางการวิเคราะห์ภารกิจและการพัฒนากระบวนงาน
  โครงสร้าง
  PMQA
  ศูนย์ GECC
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สถ.
  การประเมินผลการปฏิบัจิราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
  พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ
  คู่มือสำหรับประชาชน สถ.
  การสำรวจข้อมูลและวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร
  Infographic
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  31362
     ตั้งแต่วันที่ 18/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ก.พ.ร.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
ก.พ.ร.
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของ สถ. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ครั้งที่ 2/2561    21 มีนาคม 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ฉบับที่ 2    29 มกราคม 2561
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของ สถ. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ครั้งที่ 1/2561    26 มกราคม 2561
การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)    19 มกราคม 2561
การจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management : RM)    4 มกราคม 2561
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8