กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  การขับเคลื่อนองค์กรตามหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
  ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการคำปรึกษาทางโทรศัพท์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหาร มท.)
  แผ่นพับกรอบประเมินส่วนราชการฯ
  การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)
  แนวทางการวิเคราะห์ภารกิจและการพัฒนากระบวนงาน
  โครงสร้าง
  PMQA
  ศูนย์ GECC
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สถ.
  การประเมินผลการปฏิบัจิราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
  พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ
  คู่มือสำหรับประชาชน สถ.
  การสำรวจข้อมูลและวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร
  Infographic
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  33746
     ตั้งแต่วันที่ 18/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ก.พ.ร.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
ก.พ.ร.
การติดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy)    3 สิงหาคม 2561
การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ    23 พฤษภาคม 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)    7 พฤษภาคม 2561
แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) (เพิ่มเติม)    30 เมษายน 2561
การจัดทำคู่มือเพื่อประกอบการประเมินผู้บริหารองค์การ    25 เมษายน 2561
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8