กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  คู่มือการปฏิบัติงาน สถ.
  infographic
  โครงสร้าง
  การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  สาระน่ารู้เพิ่มเติม ทถอ.
  การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถ.
  การจัดการความรู้ (KM) ก.พ.ร.สถ.
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
  การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหาร มท.)
  ข้อมูลการแบ่งหน่วยงานภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สำรวจข้อมูล
  การประเมินรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
  การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
  แนวทางการวิเคราะห์ภารกิจและการพัฒนากระบวนงาน
  พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ
  คู่มือสำหรับประชาชน สถ.
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  68173
     ตั้งแต่วันที่ 18/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ก.พ.ร.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
ก.พ.ร.
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองกรค์ของ สถ. (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่วนกลาง)    2 กุมภาพันธ์ 2566
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองกรค์ของ สถ. (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่วนภูมิภาค)    2 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปการประชุมสัมมนาโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนงานการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล    26 มกราคม 2566
ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO)    26 มกราคม 2566
ขยายเวลาการกรอกข้อมูลและรับรองข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)    25 มกราคม 2566
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8