กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  Infographic ตบ.
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : งบประมาณ
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : การจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : การจัดเก็บรายได้
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : ค่าเช่าบ้าน
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : ค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการแข่งขันกีฬา
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : เงินอุดหนุน
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : การช่วยเหลือประชาชน
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : กองทุนสวัสดิการชุมชน
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : ค่ารับรองและค่าเลี้ยงรับรอง
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : ค่าใช้จ่ายของ อปพร.
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : การเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : การจ้างเหมาบริการ
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : การดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท.
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท.
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : เงินสวัสดิการเกี่ยวค่ารักษาพยาบาล
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : การจัดทำบัญชี
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : วินัยการเงินการคลังของรัฐ
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : การเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับเงินขาดบัญชี
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : เงินสะสม
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : การพัสดุ
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : การใช้และรักษารถยนต์
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : สถานศึกษาในสังกัดของ อปท.
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : การตรวจสอบภายใน
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : การบริหารจัดการความเสี่ยง
  คลังความรู้คู่ท้องถิ่น : อื่นๆ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  73693
     ตั้งแต่วันที่ 08/10/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ตบ.
หนังสือ/บทความ
แผนปฏิบัติการ ตบ.

แผนปฏิบัติการ ตบ.
  

(1 สิงหาคม 2559)

หนังสือราชการ
ตบ.
ตัวอย่างเอกสารการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อปท. ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด    24 ธันวาคม 2561
ช่องทางการให้บริการให้คำปรึกษากองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น    22 พฤศจิกายน 2561
เอกสารสำหรับ อปท. ที่ต้องจัดเตรียมไว้รอรับการตรวจสอบจาก ตบ.    12 มีนาคม 2562
กำหนดการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง พ.ค. - ส.ค. 62    12 มีนาคม 2562
กำหนดการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง ก.พ. - เม.ย. 62    16 กุมภาพันธ์ 2562
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8