ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น

 
   
  Username
 
  Password
 
 
 
 
     จำนวนผู้เข้าชม 5828
ตั้งแต่วันที่ 27/09/2552
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ศส. จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สถ. ครั้งที่ 3/2557 ...  
ศส. จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สถ. ครั้งที่ 3/2557 ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ (อาคาร 4 ชั้น 2)

(12 กันยายน 2557)

ร.อสถ. ลงนาม MOU ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง สถ. กับ สว.  
นายชาญนะ เอี่ยมแสง ร.อสถ. เป็นผู้แทน สถ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการสนับสนุน โครงการภาคีเครือข่ายสร้างเสริมปัญญาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภาไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 เพื่อร่วมกันให้บริการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในรูปแบบ e-Book ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนแนวนโยบายการลดใช้กระดาษได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยระยะแรกจะเป็นความร่วมมือในการเผยแพร่วารสาร จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ สารวุฒิสภา และจุลนิติ ซึ่งมีสาระความรู้ทั้งด้านกฎหมาย การเมือง การปกครอง การศึกษา เศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรม และประชาคมอาเซียน โดยบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการอ่านและดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในรูปแบบชั้นวางหนังสือ (Bookshelf) บนเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet

(30 มิถุนายน 2557)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
ศส.
 
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(19 ตุลาคม 2554)

(8 พฤศจิกายน 2556)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
ศส.
 
แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ สถ. ครั้งที่ 4/2557    16 ตุลาคม 2557
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ สถ. ครั้งที่ 4/2557    13 ตุลาคม 2557
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558    3 ตุลาคม 2557
ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 10/2557 ประจำเดือนตุลาคม 2557 เรื่อง เทคโนโลยี 4K    2 ตุลาคม 2557
ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 9/2557 ประจำเดือนกันยายน 2557    4 กันยายน 2557
หนังสือราชการทั้งหมด >>   
 
 
 
 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8