ตอบข้อหารือ


ตอบข้อหารือ ใหม่ หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

ตอบข้อหารือ หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว0358 25/01/2560 25/01/2560
ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย กพส. มท 0810.6/ว121 18/01/2560 19/01/2560
ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กพส. มท 0810.3/ว7487 26/12/2559 26/12/2559
ขั้นตอนการขอรับบริการการตอบข้อหารือด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) ผ่าน Facebook : จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กค. มท 0803/ว431 01/03/2559 01/03/2559
ตอบข้อหารือเรื่อง การจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างที่จ่ายจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนหรือเงินกู้อื่นใด สน.บถ. มท 0809.4/ว1778 06/07/2555 09/07/2555
ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 สน.บถ. มท 0809.7/ว1911 30/04/2555 04/05/2555
ตอบข้อหารือเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของครูผู้ดูแลเด็ก กศ. มท ๐๘๙๓.๔/ว ๖๔๘, ๕๘๙ 05/03/2555 05/03/2555
ตอบข้อหารือการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สน.สส. มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๐๐๙ 23/09/2554 26/09/2554
การดำเนินการตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม ผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๙๒๒) 28/04/2554 28/04/2554
ตอบข้อหารือการตัดเงินยังชีพผู้นำศาสนา (มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๑๙) 19/01/2554 19/01/2554
ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ และรเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของ อบต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง (มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๔๒๕) 23/11/2553 23/11/2553
ตอบข้อหารือผู้ที่ขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๔๑๘) 22/11/2553 23/11/2553
ตอบข้อหารือการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2004) 30/09/2553 01/10/2553
แนวทางการตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0807.3/ว1530) 04/08/2552 05/08/2552
หารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือตอบข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.8/ว2142) 08/10/2551 09/10/2551
แนวทางปฏิบัติในการตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว197) 19/12/2550 19/12/2550
ตอบข้อหารือเรื่องการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการและการสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณีแก่ผู้ยากไร้หรือไร้ญาติ (ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/2149) 19/10/2550 19/10/2550
ตอบข้อหารือของจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญาโท มาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร (มท 0809.2/ว166) 15/10/2550 16/10/2550
ตอบข้อหารือการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ 20/02/2550 01/03/2550
ตอบข้อหารือการขอกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันแตกต่างจากที่ ก.ท. กำหนด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/12) 30/05/2549 01/06/2549
first previous ข้อมูลที่ 101 - 120 จาก 121 next last