พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475

ร่างพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน