แบบสอบถามความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียง
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(ฉบับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น )


          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้ หากเห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียจนเป็นเหตุที่ไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติตามมาตรา 254 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560ประกอบกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไม่เหมาะสมกับรูปแบบการเลือกตั้งและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชาชนสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการที่ได้มีการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ
          อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้ นั้น จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และประชาชนทั่วไป เพื่อประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย และวิเคราะห์ผลที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบรวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ทั้งนี้ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

อ่านร่าง พ.ร.บ. เพิ่มเติม

การแสดงความเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียง
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

คำชี้แจง :ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบคำตอบที่มีให้ โดยให้ตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายท้องถิ่นการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1.เพศ
ชาย หญิง
2.อายุ
อายุไม่เกิน 30 ปี
อายุตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 40 ปี
อายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 50 ปี
อายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 60 ปี
อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
3.ระดับการศึกษา
ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ไม่ระบุ
4.ดำรงตำแหน่ง
ประเภททั่วไป
ประเภทวิชาการ
ประเภทอำนวยการ/อำนวยการท้องถิ่น
ประเภทบริหาร/บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
อื่น ๆ นอกจากที่ระบุข้างต้น
5.สังกัด
ข้าราชการพลเรือน
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เมืองพัทยา
กรุงเทพมหานคร
อื่น ๆ
6.ภูมิลำเนา
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
1. การเข้าชื่อเพื่อให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้จัดทำเป็นคำร้องพร้อมทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าชื่อยื่นต่อผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยต้องมีจำนวนผู้เข้าชื่อตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1 (1)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกินหนึ่งแสนคน ต้องมีผู้มีสิทธิเข้าชื่อไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือไม่น้อยกว่าห้าพันคนสุดแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ความเห็นอื่น ๆ
1 (2)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคนแต่ไม่เกิน หนึ่งล้านคนต้องมีผู้มีสิทธิเข้าชื่อไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ความเห็นอื่น ๆ
1 (3)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งล้านคนต้องมีผู้มีสิทธิเข้าชื่อไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ความเห็นอื่น ๆ
2. คำร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2 (1) ชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเข้าชื่อทุกคน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ รวมถึงบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ความเห็นอื่น ๆ
2 (2) รายละเอียดของข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนนั้นมีการปฏิบัติหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างใดจนเป็นเหตุที่ไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ความเห็นอื่น ๆ
2 (3) รายชื่อผู้แทนของผู้มีสิทธิเข้าชื่อที่จะมีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ความเห็นอื่น ๆ
2 (4) คำรับรองของผู้แทนของผู้มีสิทธิเข้าชื่อตามข้อ2(3) ว่าผู้มีสิทธิเข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อด้วยตนเอง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ความเห็นอื่น ๆ
3. เมื่อผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับคำร้องการเข้าชื่อเพื่อให้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
3 (1) แจ้งข้อกล่าวหาให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ที่ถูกร้องขอให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับคำร้อง และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นจัดทำคำชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหายื่นต่อผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ความเห็นอื่น ๆ
3 (2) เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามข้อ 3(1) ให้ปิดประกาศข้อกล่าวหาและคำชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหาถ้าหากมี ไว้ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการกำนัน และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งเขตชุมชนหนาแน่นที่เห็นสมควรโดยเร็วทั้งนี้ เฉพาะในเขตท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบด้วย
ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบุคคลใดเป็นผู้ดำเนินการแทนให้ผู้กำกับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือบุคคลนั้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ความเห็นอื่น ๆ
4. ให้ผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าชื่อแต่ละคนทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับคำร้องการเข้าชื่อเพื่อให้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นโดยให้กำหนดเวลายื่นคำร้องคัดค้านไว้ในหนังสือแจ้งด้วย กำหนดเวลาดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่แจ้ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ความเห็นอื่น ๆ
5. ในกรณีที่ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าชื่อผู้ใดเห็นว่าตนมิได้เข้าชื่อ หรือเข้าชื่อโดยสำคัญผิดในสาระสำคัญ ให้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเวลาที่กำหนด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ความเห็นอื่น ๆ
6. ให้ผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวินิจฉัยคำร้องคัดค้านให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องคัดค้าน หากเห็นว่าคำร้องคัดค้านของผู้ใดเชื่อถือได้ให้สั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าชื่อ คำวินิจฉัยของผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นที่สุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ความเห็นอื่น ๆ
7. เมื่อพ้นกำหนดตามข้อ4และไม่มีการยื่นคำร้องคัดค้าน หรือมีการยื่นคำร้องคัดค้านและได้ดำเนินการตามข้อ 6แล้ว ให้ผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจำนวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อ หากมีจำนวนตามเกณฑ์ในข้อ 1 ให้แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการต่อไป
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ความเห็นอื่น ๆ
8. ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการ ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัตินี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ความเห็นอื่น ๆ
9. ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยให้ประกาศกำหนดวันลงคะแนนเสียงไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนนั้นเหลืออยู่ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะไม่จัดให้มีการลงคะแนนเสียงก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้การเข้าชื่อนั้นเป็นอันตกไป
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ความเห็นอื่น ๆ
10. ในการดำเนินการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงตามข้อ 9ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ ลงคะแนนเสียงจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และปิดประกาศบัญชีรายชื่อดังกล่าว และประกาศกำหนดวันลงคะแนนเสียงไว้ ณ ที่ทำการ ของทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ที่ทำการกำนัน และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งเขตชุมชนหนาแน่นที่เห็นสมควร และที่ลงคะแนนเสียงหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่ลงคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่ายี่สิบวันก่อนวันลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เฉพาะในเขตท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ความเห็นอื่น ๆ
11. ในกรณีมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และมีคะแนนเสียงจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ความเห็นอื่น ๆ
12. กำหนดให้ผู้ใดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่บุคคลใดหรือข่มขู่ด้วยประการใดเพื่อให้บุคคลใดกระทำการ
(1) เข้าชื่อหรือมิให้เข้าชื่อเพื่อให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ถอนหรือมิให้ถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าชื่อผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ความเห็นอื่น ๆ
13. ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อกระทำการ
(1) เข้าชื่อหรือไม่เข้าชื่อเพื่อให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าชื่อผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ความเห็นอื่น ๆ
14. ผู้ใดลงลายมือชื่อปลอมในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าชื่อ หรือใช้ หรืออ้างลายมือชื่อปลอมเช่นว่านั้นเพื่อให้ผู้ใดผู้หนึ่งหลงเชื่อว่าเป็นลายมือชื่อที่แท้จริงของผู้มีสิทธิเข้าชื่อเพื่อให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่ สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ความเห็นอื่น ๆ
15. ในการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจวางระเบียบกำหนดวิธีปฏิบัติในเรื่องใดๆโดยไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ความเห็นอื่น ๆ
ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามลำดับขั้นตอนต่อไป
กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๑ โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๕-๖