ข่าวกิจกรรมสถจ.นครพนม จัดประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม (ก.ท.จ.นครพนม) ครั้งที่ 9/2566
 วันที่ 28 กันยายน 256๖ เวลา 13.30 น. นายสราวุธ วังริยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม (ก.ท.จ.นครพนม) ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 3 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชม 41