ข่าวกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (ที่ปรึกษาโครงการฯ) ดำเนินการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าชม 414