หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/05/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค 31/08/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 31/08/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล 31/08/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล 31/08/2548
วิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน 31/08/2548
การสนับสนุนโครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งทั่วไทย "หนึ่งตำบล หนึ่งนักร้อง" 30/08/2548
วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 29/08/2548
หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 29/08/2548
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการ ประจำปี 2548 29/08/2548
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการขอใช้เงินเหลือจ่าย เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 26/08/2548
การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 24/08/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2548 24/08/2548
การตรวจรับรองงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 23/08/2548
การกลับรายการข้อมูลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 22/08/2548
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค 22/08/2548
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 22/08/2548
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 22/08/2548
โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2548 22/08/2548
การเบิกจ่ายเงินบำนาญประจำเดือน 18/08/2548
ประกาศเทศบาลเมืองอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล 18/08/2548
first previous ข้อมูลที่ 17921 - 17940 จาก 19273 next last