หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/03/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การฝึกอบรมการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียมขององค์การบริหารส่วนตำบล 09/05/2548
การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมและแนะนำการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 09/05/2548
การรายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 09/05/2548
การโอนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 09/05/2548
กำหนดจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้าง สถ. ประจำปี 2548 09/05/2548
ราคากลางกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 09/05/2548
การจ่ายเงินเดือนและบำนาญประจำเดือน 04/05/2548
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2548 04/05/2548
การเบิกค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ 04/05/2548
การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมราคาเชื้อเพลิง 04/05/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 30 พ.ค.- 3 มิ.ย.2548 04/05/2548
การกำหนดให้ข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งหรือดำรงตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ และให้ได้รับเงินเดือนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
29/04/2548
การกำหนดให้ข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งหรือดำรงตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ และให้ได้รับเงินเดือนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (ต่อ) 29/04/2548
การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของ "บิดา" 29/04/2548
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นของ อบจ. เทศบาล และ อบต.
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
29/04/2548
ที่ มท 0809.4/991 เรื่อง การจัดสรรอัตราตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล 29/04/2548
ที่ มท 0809.4/ว783 เรื่อง การจัดสรรอัตราตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล 29/04/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2548 29/04/2548
เรื่อง กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติการออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งบริหาร 29/04/2548
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (ภาคกลาง)
[(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)]
28/04/2548
first previous ข้อมูลที่ 17921 - 17940 จาก 18983 next last