หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/10/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การประกวด อปท.ที่มีผลการดำเนินงาน โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทที่สาธารณะดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2549 07/04/2549
รับสมัครบุคลากรของ อปท. เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 3 (รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2549)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
07/04/2549
โครงการประชุมสัมมนาการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2549
[(รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน)]
07/04/2549
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี 07/04/2549
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2549 06/04/2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร นักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2549 05/04/2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2549 05/04/2549
การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2548 05/04/2549
การศึกษาอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นอำเภอ รุ่นที่ 7-11 ประจำปีงบประมาณ 2549 05/04/2549
การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 22-25 ปีงบประมาณ 2549 05/04/2549
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณี อปท. ที่ผ่านการประเมินการบริหารจัดการที่ดีฯ 05/04/2549
หนังสือตอบยืนยันการเข้ารับการศึกษาอบรม,การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ 05/04/2549
การบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการกอง/สำนักการศึกษาที่สรรหาตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว173 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2548 04/04/2549
การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
[(ไฟล์แผ่นซีดีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.)]
04/04/2549
การเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 04/04/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-5 พ.ค. 2549 04/04/2549
โอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม งวดที่ 1/2549 ให้แก่เทศบาลและ อบต. 03/04/2549
การโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้คืนครั้งที่ 2 31/03/2549
โอนเงินอุทกภัย 31/03/2549
โอนเงินอุทกภัย 2 31/03/2549
first previous ข้อมูลที่ 17921 - 17940 จาก 19992 next last