หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 16/10/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และคนพิการ หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือวารสาร และหนังสือสำหรับห้องสมุดประชาชนตำบล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
06/08/2547
ปรับแผนดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2547 06/08/2547
การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
05/08/2547
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาลตำบลหนองแค 05/08/2547
ปรับแผนดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2547 05/08/2547
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) กลุ่มวิชาการ ระดับ 7ว และกลุ่มนิติกร ระดับ 7ว
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
05/08/2547
การดำเนินงานตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 03/08/2547
บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2547 รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2547 03/08/2547
บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2547 รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2547 03/08/2547
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 03/08/2547
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 03/08/2547
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการจ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 03/08/2547
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29/07/2547
บัญชีแจกจ่ายหนังสือคู่มือการจัดทำหลักเกณฑ์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29/07/2547
การดำเนินงานตามแนวทางและวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28/07/2547
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานศึกษานิเทศก์ สายงานนักบริหารการศึกษา และสายงานผู้บริหารสถานศึกษาของเทศบาลต่าง ๆ 28/07/2547
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาลของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า 28/07/2547
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งสถาปนิก ระดับ 3 สังกัดเทศบาลเมืองนครพนมและตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับ 3 สังกัดเทศบาลตำบลนาหว้า จ.นครพนม 28/07/2547
การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ 28/07/2547
ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28/07/2547
first previous ข้อมูลที่ 17681 - 17700 จาก 18219 next last