หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/03/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 02/08/2548
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 02/08/2548
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายในระบบ GFMIS 02/08/2548
การยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 29/07/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 29/07/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล 29/07/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล 29/07/2548
โครงการฝึกอบรม ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2548 และแบบใบสมัครเข้ารับการอบรม 29/07/2548
การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28/07/2548
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม 27/07/2548
การประชุมชี้แจงมอบนโยบายและแนวทางการขจัดความยากจนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27/07/2548
การรับสมัครสอบแข่งขันด้วยระบบอินเตอร์เน็ต 27/07/2548
การรายงานข้อมูลการแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านน้ำอุปโภค บริโภค 27/07/2548
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค 27/07/2548
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 27/07/2548
เงินรายได้จากการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ 27/07/2548
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ประจำปี 2548 (เพิ่มเติม) 27/07/2548
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล 25/07/2548
โครงการอบรมวิทยากรจังหวัดเกี่ยวกับการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 25/07/2548
การเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชนให้เสร็จโดยเร็ว 20/07/2548
first previous ข้อมูลที่ 17681 - 17700 จาก 18972 next last