วิชาการ Weekly

หัวข้อ

วัน เดือน ปี

จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 11/2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การป้องกันและรับมือ หากสมาร์ทโฟน...หาย 02/11/2560
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 10/2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 เรื่อง ระบบราชการ 4.0 02/10/2560
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 9/2560 ประจำเดือน กันยายน 2560 เรื่อง การเพิ่มช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร 30/08/2560
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 8/2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เรื่อง แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559 - 2561) 01/08/2560
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 7/2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 เรื่อง โปรแกรม Antivirus กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 03/07/2560
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 6/2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 เรื่อง สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 01/06/2560
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 5/2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 เรื่อง แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 03/05/2560
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 4/2560 ประจำเดือน เมษายน 2560 เรื่อง IT Trends แนวโน้มเทคโนโลยี 2017 11/04/2560
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 3/2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560 เรื่อง Application กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 28/02/2560
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 2/2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง อุตสาหกรรม 4.0 30/01/2560
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 1/2560 ประจำเดือน มกราคม 2560 เรื่อง 8 เทคโนโลยีเปลี่ยนยุค 05/01/2560
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 12/2559 ประจำเดือนธันวาคม 2559 เรื่อง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน (FinTech) 30/11/2559
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 11/2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เรื่อง พระอัจฉริยภาพด้านไอทีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 09/11/2559
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 10/2559 ประจำเดือนตุลาคม 2559 เรื่อง ประเทศไทย 4.0 05/10/2559
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 9/2559 ประจำเดือนกันยายน 2559 เรื่อง Pakemon Go สัญญาเตือนเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ 01/09/2559
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 8/2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 เรื่อง Web Conference ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สถ. (ตอนที่2) 10/08/2559
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 7/2559 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 เรื่อง ลิขสิทธิ์รูปภาพ เรื่องที่คนพัฒนาเว็บไซต์ต้องรู้ 04/07/2559
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 6/2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 เรื่อง Deep Learning เทคโนโลยีการเรียนรู้เหมือนมนุษย์ 03/06/2559
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 5/2559 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เรื่อง เทคนิคการทำภาพลายน้ำ (ภาพลิขสิทธิ์) เพื่อใช้บนเว็บไซต์ 11/05/2559
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 4/2559 ประจำเดือนเมษายน 2559 เรื่อง Web Conference ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สถ. 08/04/2559
first previous ข้อมูลที่ 21 - 40 จาก 111 next last