มาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับ

มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงาน

1การแนะนำ ชี้แจง และรับข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนสนง.ผต.
2การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสน.พส.
3การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นสน.บถ.
4การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)สน.คท
5กระบวนงาน/ขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการศึกษาสพบ.
6การส่งเรื่องร้องเรียนใหม่ให้จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงสน.กม.
7การรายงานการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก และการขยายชั้นเรียน ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสน.กศ.
8การตอบข้อซักถามภายใต้โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงออายุ)สน.สส
9การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสน.พร.
10การขอข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA)สน.มถ.
11การรับส่งเอกสารของงานสารบรรณสล.
12การแจ้งผลการดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น เรื่องร้องเรียนข้าราชการพลเรือนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกจ.
13การเบิกจ่ายเงินกรณีจัดซื้อจัดจ้างกค.
14การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตบ.
15การให้บริการเผยแพร่หนังสือราชการบนเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นศส.
16การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการวางระบบควบคุมภายในกตภ.
17การให้ข้อมูล/คำปรึกษาแนะนำเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีก.พ.ร.สถ.