vote

แบบสำรวจความพึงพอใจศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.


 มาก/ชอบ
 ปานกลาง/เฉยๆ
 ปรับปรุง
Close

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.

ค้นหา

ข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร update ล่าสุด
icon บทความ 30/2567 การเปิดเผยหนังสือร้องเรียน
icon บทความ 29/2567 คำสั่งแจ้งผลการลงโทษเปิดเผยได้หรือไม่
icon บทความ 28/2567 ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจปัสสาวะ
icon บทความ 27/2567 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
icon บทความ 26/2567 ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือหารือระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลเกี่ยวกับการทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง สถ. (MOU)
icon รายการข้อมูลบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือของ สถ. (MOU) ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
icon รายการข้อมูลบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถ. กับทุกหน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2557
  • 268,415
  • 15