ข่าวผู้บริหารสถ. เสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการให้บริการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ประจำปี 2567
 


วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกรุงธน ชั้น 3 อาคาร A โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ - นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดี สถ. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการให้บริการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน (ประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายโกมินทร์ อินรัสพงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ให้การต้อนรับ
 


รองอธิบดี สถ. กล่าวว่า "ระบบประปาหมู่บ้านถือเป็นการจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพ จึงเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการจัดบริการสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีการดำเนินงาน พัฒนาปรับปรุงให้มีความสามารถในการจัดบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริงเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) จึงได้จัดทำ 'โครงการพัฒนาศักยภาพ/การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการให้บริการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน (ประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567' ขึ้น ผมขอขอบคุณสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมอนามัย ในการสนับสนุนวิทยากรบรรยาย และขอให้การอบรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เกิดการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการและการดูแลบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 78