ข่าวผู้บริหารการประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ (DLA Morning Brief)
 


วีนที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ อาคารสุวัทนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ (DLA Morning Brief) พร้อมด้วย นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดี สถ. และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม
 


โดยในที่ประชุมมีการหารือในประเด็นสำคัญๆ ดังนี้ 1) พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 11 พฤษภาคม 2567) กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เห็นชอบร่างแผนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอดังนี้ ประกาศกำหนดวันเลือกและวันที่รับสมัคร วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 วันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ วันที่ 9 มิถุนายน 2567 วันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด วันที่ 16 มิถุนายน 2567 วันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ วันที่ 26 มิถุนายน 2567 และวันที่ประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 กองการเลือกตั้งท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา โดยรับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นรายวันเมื่อมีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2567 และดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร (25 - 29 พฤษภาคม 2567) และรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567
 


2) งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รัฐบาลเห็นสมควรดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งการจัดงานจะมีทั้งงานพระราชพิธี งานพิธีการ โครงการและกิจกรรม ในส่วนของการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ซึ่งจะมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด โดยขณะนี้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้เสนอโครงการและกิจกรรมเข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติเป็นจำนวนมาก ซึ่งรัฐบาลได้เลือกโครงการขนาดใหญ่ให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาล จำนวน 10 โครงการ โดยมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ รับไปดำเนินการ ดังนี้ โครงการ 1: ยกระดับสวนสาธารณะบึงหนองบอนและ Pocket Park 72 แห่ง โครงการ 2: 70 ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่า โครงการ 3: แหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 72 แห่ง โครงการ 4: 10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข โครงการ 5: พัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน โครงการ 6: ยกระดับ รพ.สมเด็จพระยุพราช รพ.ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ รพ.ชัยพัฒน์ และหน่วยบริการปฐมภูมิ 72 แห่ง โครงการ 7: พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย โครงการ 8: บริจาคโลหิต 10,000,000 ซีซี โครงการ 9: จัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72,000 ชุด โครงการ 10: หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน โดยกระทรวงมหาดไทยจะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 


และ 3) Child Protection Summit, Bangkok 2024 กระทรวงมหาดไทย สมาคมแม่บ้านมหาดไทย องค์การสหประชาชาติแห่งประเทศไทย สถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย มูลนิธิ World Childhood Foundation และมูลนิธิ SafeguardKids ประเทศไทย ร่วมหารือการจัดงาน Child Protection Summit, Bangkok 2024 ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร และเตรียมการรับเสด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน ที่จะทรงเข้าร่วมงานและมีปาฐกถาพิเศษ ก่อนการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดทำเนื้อหานิทรรศการกระทรวงมหาดไทย เรื่องการดำเนินการในเชิงป้องกัน ภายใต้ประเด็น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงบประมาณ: สนับสนุนค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ด้านพัฒนาผู้เรียน: พัฒนาผู้เรียนแบบเป็นองค์รวมให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ตามวัยและเติบโตเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เช่น สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จักรยานขาไถ การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์/หน้าที่พลเมือง/จริยธรรมศึกษา ด้านพัฒนาบุคลากร: พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบริบทสังคมปัจจุบัน ผ่านโครงการอบรมต่างๆ และความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก และด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา: จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 196