ข่าวผู้บริหารสถ. จัดกิจกรรม สถ.ฟังธรรม เสริมพลังชีวิต
 


วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ อาคารสุวัทนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานโครงการ "สถ.ฟังธรรม เสริมพลังชีวิต" พร้อมด้วย นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี และนายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดี สถ. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมฟังพระธรรมเทศนา เพื่อให้บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพในการปฏิบัติงาน บนหลักคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น เป็นเจ้าภาพ
 


โดยในวันนี้พระภิกษุสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนา ดังนี้ 1. สติ หมายถึง อาการที่จิตนึกถึงสิ่งที่จะทำจะพูดได้ นึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดไว้แล้วได้ เป็นอาการที่จิตไม่หลงลืม ระงับยับยั้งใจได้ ไม่ให้เลินเล่อพลั้งเผลอ ไม่บุ่มบ่าม 2. ขันติ โสรัจจะ หมายถึง ความอดทน ความเสงี่ยม เป็นธรรมที่สร้างให้คนมีความหนักแน่น ไม่ย่อท้อมุ่งมั่นต่อเป้าหมายที่มุ่งหวังไว้ 3. หิริ โอตตัปปะ หมายถึง การละอายต่อบาป การเกรงกลัวต่อบาป หลักการทำบุญ ประกอบด้วย 1.ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน การให้ทานมีวัตถุประสงค์ เพื่อขจัดความตระหนี่ ความโลภในจิตใจมนุษย์ 2.สีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล พระองค์ทรงบัญญัติศีล 5 เพื่อให้มนุษย์รักษา และถือเป็นหลักปฏิบัติ เป็นการป้องกันตนเอง ไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่ว เช่น อบายภูมิ เป็นต้น และ 3. ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 65