ข่าวผู้บริหารสถ. ให้การต้อนรับนายชัตวิน สัจจเทพ และคณะ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนคาร์บอนเครดิต จากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย
 


วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น - นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดี สถ. ให้การต้อนรับ นายชัตวิน สัจจเทพ กรรมการบริษัทไทยแมนอินดัสตรีส์ จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้ นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมด้วย
 


กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ ริเริ่มดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 โดยให้ทุกจังหวัดส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการใช้สารบำรุงดินที่ได้จากถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งสาเหตุของปัญหาภาวะโลกร้อน และถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย
 


โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในประเทศไทย หรือ Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยมี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้พัฒนาโครงการ ขอบเขตการดำเนินโครงการประกอบด้วย ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 36,644,309 คน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,701 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,935 แห่ง มีระยะเวลาคิดเครดิตของโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2569 หรือระยะเวลา 7 ปี และคาดว่าจะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 492,212 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
 


โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 1 ในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง (สมุทรสงคราม เลย ลำพูน อำนาจเจริญ) จำนวน 3,140 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ข้อมูลการรับรองก๊าซเรือนกระจก 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565) โดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด ได้สนับสนุนคาร์บอนเครดิตของโครงการเพื่อนำไปชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร กระทรวงมหาดไทยได้จัดงาน "การจัดการขยะอาหารจากครัวเรือนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบรรลุเป้าหมายประเทศไทยที่ยั่งยืน" เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เพื่อประกาศความสำเร็จการซื้อ - ขาย คาร์บอนเครดิตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
 


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขยายผลการดำเนินโครงการฯ โดยโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 2 ในพื้นที่ 22 จังหวัด (ข้อมูลการรับรองก๊าซเรือนกระจก 6 เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) จำนวน 85,303 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และปัจจุบันมีคาร์บอนเครดิตที่ คงเหลือ 79,148 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ที่ภาคส่วนต่างๆ สามารถสนับสนุนคาร์บอนเครดิตของโครงการฯเพื่อนำไปชดเชย (Offset) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
 


ทั้งนี้ แนวทางการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของโครงการฯ ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแนวทางการใช้เงินที่ได้จากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรายได้เหล่านี้จะถูกโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของคาร์บอนเครดิตเพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เช่น การอบรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมขับเคลื่อนธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกิจกรรมกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย เป็นต้น
 


ทั้งนี้ นายชัตวิน สัจจเทพ และคณะ มีความยินดีที่ได้เข้าร่วมการประชุมหารือในครั้งนี้ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนคาร์บอนเครดิตของโครงการฯ และการพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆ กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นการจัดการขยะของชุมชนในโอกาสต่อไป
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 69