ข่าวผู้บริหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ยกย่องเป็นโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (MDS) ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566
 


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานวโรกาสให้ นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย นำ นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ารับประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566
 


สำหรับการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดการศึกษา สามารถนำความรู้ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดก่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างเครือข่ายและโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถวิเคราะห์แยกแยะ ดี ชั่ว และปกติได้ และเป็นคนดีมีคุณภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลก
 


สำหรับผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566 มีดังนี้
 


- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ สังกัดเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 73